Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Fitnelerin �o�almas�
Her tarafa yay�lan fitne
Haramlar�n helal say�lmas�
�ran-Irak sava��
Afganistan'�n i�gali
F�rat'�n suyunun kesilmesi
Ramazan Ay�'nda ay ve g�ne� tutulmalar�
G�ne�'ten bir alametin belirmesi
Kuyruklu y�ld�z�n do�mas�
Kabe bask�n� ve Kabe'de kan ak�t�lmas�
Do�u taraf�ndan bir ate�in g�r�nmesi
B�y�k olaylar�n ve hayret verici �eylerin meydana gelmesi
Sistemlerin de�i�mesi
M�sl�manlar�n bask� g�rmesi
Tozlu dumanl�, karanl�k fitne
Yayg�n katliamlar
Masum insanlar�n katledilmesi
Mehdi'den �mit kesilmesi
Fakirli�in ve a�l���n artmas�
Ekonomik durumun k�t�le�mesi
�am ve M�s�r meliklerinin �ld�r�lmesi
M�s�r'�n esir d��mesi
Allah'�n a��k�a inkar edilmesi
Sava�lar ve anar�i
B�y�k �ehirlerin yok olmas�: Sava�lar ve afetler
Harap Olmu� Yerlerin �mar�, �mar Edilmi� Yerlerin Tahribi
Depremlerin �o�almas�
Cinayetlerin artmas�
Ki�inin karde�ini �ld�rmesi
�nsanlar�n liderlerini �ld�rmesi
Ahlaki ��k��

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

Mehdi'den �mit Kesilmesi

�nsanlar�n �mitsiz oldu�u ve "Hi� Mehdi falan yokmu�" dedi�i bir s�rada Allah Mehdi'yi g�nderir...

(Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Yukar�daki hadiste Alt�n�a� alametlerinden birinin insanlar�n "Mehdi'nin gelmeyece�i y�n�nde" bir �mitsizli�e kap�lmalar� oldu�u bildirilir.

Ahir zamanda, sava�larla, yoklukla, a�l�kla, adaletsizliklerle, ahlaki ��k��le ve �e�itli salg�n hastal�klarla i� i�e ya�ayan insanlar t�m bu olumsuzluklar�n ortadan kalkabilece�ine dair inan�lar�n� yitirirler. M�sl�manlar aras�nda da pek �ok ki�i, Alt�n�a�'�n ba�lay�p, �slam ahlak�n�n d�nya �zerinde hakim olaca�� y�n�ndeki beklentilerini kaybeder ve fitnelerin artarak devam edece�ine inan�r.

Nitekim g�n�m�zde de bu ruh halinin �rnekleri s�k s�k g�r�lmektedir. Peygamber Efendimizin Mehdi'nin geli�i ve Alt�n�a�'da ya�anacak olan g�zelliklerle ilgili �ok say�da hadisi olmas�na ra�men bir�ok ki�i b�yle bir d�nemin ya�anmayaca��n� zannetmektedir. ��te bu zan da ahir zaman alametlerinden biridir. Alt�n�a�, bu �mitsizlik halinin insanlar aras�nda yayg�nla�t��� bir zamanda, Allah'�n insanlara olan rahmeti sayesinde ba�layacakt�r.

Hadiste ahir zaman�n ba�lang�c�nda biri bitmeden di�eri ba�layan fitnelerden s�z edilmektedir. 20. y�zy�l da tam hadiste tarif edildi�i gibi, bitmek bilmeyen sava�lar�n, �at��malar�n ve katliamlar�n t�m d�nyay� sard��� bir as�rd�.

Fakirli�in ve A�l���n Artmas�

�Fakirler �o�alacak.�
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

��A�l�k ve hayat pahal�l��� alabildi�ine yay�lacak.�
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

Peygamberimiz (sav)'in i�aret etti�i d�nemin g�n�m�z ko�ullar�n� tasvir etti�i a��kt�r. Ge�mi� y�zy�llara bak�ld���nda kurakl�k, sava�lar veya felaketler gibi nedenlerle zorluk ve s�k�nt�lar ya�and��� fakat bunlar�n ge�ici ve b�lgesel boyutlarda kald��� g�r�lmektedir. Oysa i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anan fakirlik ve ge�im zorluklar� kal�c�, d�zenli ve b�y�k �l�ekli bir yap� ta��maktad�r.

Bug�n d�nyan�n d�rt bir yan�nda yiyecekten ve i�ecekten mahrum, sa�l�ks�z ko�ullar alt�nda ya�ayan, bar�nacak bir yer bulamayan insanlar bulunmaktad�r. Bu durum Afrika, Asya, G�ney Amerika ba�ta olmak �zere Amerika ve Avrupa �lkelerinde de yo�un olarak s�rmektedir. �nsanlar�n k���k bir b�l�m� �ok b�y�k bir refah i�inde ya�arken, milyarlarca insan a�l�k s�n�r�nda ya�amaktad�r.�2000'li y�llara girerken yaz�lan bir makalede d�nyan�n i�inde bulundu�u durum �u �ekilde a��klanmaktad�r:

Yeni bin y�la ad�m atarken, her g�n yoksullukla ilgili sebeplerden dolay� 35.000 �ocu�un hayat�n� kaybetti�i bir d�nya ile kar�� kar��ya geliyoruz. Bu da her 2.5 saniyede bir �ocuk �ld���n� g�steriyor. �yle bir d�nya ile kar��la��yoruz ki yoksulluk s�n�r�n�n alt�ndaki insan say�s� g�n ge�tik�e art�yor ve son zamanlarda bu say� 1.5 milyar. Bu �in'in n�fusundan daha fazla, Avrupa Birli�i'nin toplam n�fusunun d�rt kat�na e� de�erdir.


G�n�m�z�n ileri teknolojik olanaklar�na ra�men fakirlik hala d�nyan�n en b�y�k sorunlar�ndan biridir. Birle�mi� Milletler G�da ve Tar�m �rg�t�'n�n (FAO) 2000 y�l� raporuna g�re, 826 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Fakir-zengin ayr�m�na yol a�an sosyal adaletsizli�in temel nedeni elbette Kuran ahlak�n�n ya�anmamas�d�r.

... Ya�ad���m�z d�nyada zengin ve fakir aras�ndaki fark b�y�k bir ivme ile artmaktad�r. Birle�mi� Milletler rakamlar�, 1960 y�l�nda d�nyadan en zengin ki�ilerin %20'sinin en fakir ki�ilerin %20'sinin varl���n�n 30 kat�na sahipti. Daha sonraki 37 y�l i�inde, zenginler ilerleme g�sterdi ve 1997 y�l�nda bu rakam yani en fakir %'20'nin 74 kat�na y�kseldi.

D�nyan�n en zengin �� ailesinin varl�klar� birle�tirildi�inde en az geli�mi� �lkelerdeki 600 milyon insan�n y�ll�k gelirlerinden daha fazla etmektedir. Bunun yan� s�ra, d�nyan�n en fakir �lkelerinin 80 tanesinden fazlas�n�n ki�i ba��na y�ll�k geliri 10 y�l �ncekine g�re daha d���kt�r. (Time, 6 �ubat 1995, "Economic Aftershock")

G�n�m�zde d�nya genelinde fakirlik �ok ciddi boyutlara ula�m�� durumdad�r. UNICEF'in son raporlar� g�z �n�nde tutulursa, d�nya n�fusunun d�rtte biri "tasavvur edilemez s�k�nt� ve yokluk ko�ullar�nda" ya�amaktad�r.(UNICEF, "Children and Poverty: Key Facts", 2000, http://www.unicef.org/copenhagen5/factsheets.htm) Bir milyar �� y�z milyon ki�i g�nde 1 dolar, �� milyar ki�i de g�nde 2 dolar ile ge�inmektedir. (Manufacturing Dissent, �World Statistics � The Rich and the Poor�, 1999, http://www.reagan.com/HotTopics.main/HotMike/
document-8.13.1999.6.htm)
Yakla��k bir milyar �� y�z milyon insan temiz sudan, iki milyar alt� y�z milyon insan temel sa�l�k hizmetlerinden yoksundur. (UNICEF, "Children and Poverty: Key Facts", 2000, http://www.unicef.org/copenhagen5/factsheets.htm)

Birle�mi� Milletler G�da ve Tar�m �rg�t�'n�n (FAO) 2000 y�l� raporuna g�re, 826 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Di�er bir ifadeyle her alt� ki�iden biri a�l�k �ekmektedir.(FAO, "The state of food insecurity in the world", 2000, http://www.fao.org/FOCUS/E/SOFI00/sofi001-e.htm)

Gelir da��l�m�ndaki adaletsizlik de son birka� on y�l i�inde a��r� derecede, d���n�lenin �ok �tesinde b�y�m��t�r. Birle�mi� Milletler kaynaklar� g�stermektedir ki 1960'da d�nya n�fusunun en fakir %20'si ile en zengin %20'si aras�ndaki gelir oran� 1'e 30 iken, 1995'te 1'e 82 olmu�tur.(Human Development Report 1998, United Nations Development Programme, New York, Eyl�l 1998- www.oneworld.org/ni/issue310/facts.htm) Sosyal adaletteki ��k��e bir �rnek de d�nyan�n en zengin 225 �ahs�n�n servetinin d�nya n�fusunun %47'sinin senelik gelirine e�it hale gelmesidir.( Manufacturing Dissent, �World Statistics � The Rich and the Poor�, 1999,
http://www.reagan.com/HotTopics.main/HotMike/document-8.13.1999.6.html)

Peygamberimiz (sav)'in i�aret etti�i d�nemin g�n�m�z ko�ullar�n� tasvir etti�i a��kt�r. Ge�mi� y�zy�llara bak�ld���nda kurakl�k, sava�lar veya felaketler gibi nedenlerle zorluk ve s�k�nt�lar ya�and��� fakat bunlar�n ge�ici ve b�lgesel boyutlarda kald��� g�r�lmektedir. Oysa i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anan fakirlik ve ge�im zorluklar� kal�c�, d�zenli ve b�y�k �l�ekli bir yap� ta��maktad�r.

��phesiz Rabbimiz sonsuz �efkat ve merhamet sahibidir; insanlara zulmedici de�ildir. Ancak insanlar yapt�klar� k�t�l�k ve nank�rl�kler nedeniyle yoksulluk ve s�k�nt�lara zemin haz�rlamaktad�rlar. Elbette b�yle haks�z ve �z�c� durumlar dini, ahlaki ve vicdani de�erlerden yoksun, bencillik ve ��kar ili�kileri �zerine kurulu bir d�nya d�zeninin ka��n�lmaz sonucudur.


Fakir-zengin ayr�m�na yol a�an sosyal adaletsizli�in temel nedeni Kuran ahlak�n�n ya�anmamas�d�r.

Sizden, faziletli ve varl�kl� olanlar, yak�nlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas�nlar, affetsinler ve ho�g�rs�nler. Allah'�n sizi ba���lamas�n� sevmez misiniz? Allah, ba���layand�r, esirgeyendir.
(Nur Suresi, 22)

Ekonomik Durumun K�t�le�mesi

�nsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani i�leri iyi�gidecek, 97 veya 99. senede m�lkleri zail olacak...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

Hadisteki "95. sene" �eklindeki ifade ile 1995 y�l�na dikkat �ekiliyor olmas� muhtemeldir. 1995 y�l� insanlar�n nispeten daha m�reffeh bir ya�am s�rd�kleri, ya�am ko�ullar�n�n �ok zorla�mad��� bir d�nemdir. Nitekim hadiste bu y�l i�inde "i�lerin iyi gidece�i" haber verilmektedir. Yani bu d�nemde insanlar ya�amlar�n� idame ettirebilecek bir gelire sahiptirler ve hala m�lk edinebilecek kadar zengindirler. Ancak 1997-1999 y�llar� ekonominin �ok k�t�le�ti�i, fakirli�in ve yoklu�un artt��� bir d�nemdir. Bu y�llar aras�nda mal�n ve m�lk�n de�eri kalmayacakt�r. G�n�m�zde Arjantin �rne�inde de g�r�ld��� gibi bu olay ger�ekle�mi�tir ve halen de �iddetle devam etmektedir.


H�rriyet, 20 Aral�k 2001

G�ne�, 21 Aral�k 2001

A�a��daki hadislerde de ahir zamandaki ekonomik durumun bozuklu�una dikkat �ekilmektedir:

Herkesin az kazan�tan yak�nmas�... Paralar� i�in zenginlerin sayg� g�rmesi...
(K�yamet Alametleri, s. 146)

Piyasan�n durgun olmas�, kazan�lar�n azalmas�...�
(K�yamet Alametleri, s. 148)

��lerin kesad gitmesi. Herkes "satam�yorum, alam�yorum, kazanam�yorum!" diye yak�nacak.
(K�yamet Alametleri, s. 152)Yeni Mesaj, 26 Temmuz 2001

Takvim, 16 Ekim 1999

G�n�m�zde i�sizlik, kazan�lar�n azalmas�, insanlar�n kendilerini ge�indirecek bir kazanca sahip olamamas� bir�ok �lkede yayg�n olarak ya�anan bir sorundur.

�am ve M�s�r Meliklerinin �ld�r�lmesi

Ondan �nce �am ve M�s�r melikleri �ld�r�lecektir...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

M�s�r'�n yak�n tarihi incelendi�inde hadiste de belirtildi�i gibi bir "meli�in" �ld�r�ld��� g�r�lmektedir: 1970 y�l�nda M�s�r'�n ba��na ge�en ve 11 y�l iktidarda kalan Enver Sedat.

Enver Sedat 1981 y�l�nda bir resmi ge�it s�ras�nda muhalifleri taraf�ndan d�zenlenen bir suikast sonucunda hayat�n� yitirmi�tir. M�s�r tarihinde �ld�r�len y�neticilerden di�erleri de, 1910 y�l�nda suikaste u�rayan Ba�bakan Boutros Ghali, 1945 y�l�nda �ld�r�len M�s�r Ba�bakan� Ahmed Maher Pa�a ve 1948'de yine bir suikast sonucu �ld�r�len M�s�r Ba�bakan� Mahmoud Nukrashy Pa�a'd�r.

�am kelimesi ise, yaln�zca Suriye'deki �am �ehri i�in kullan�lmaz. �am, Arap�ada kelime anlam� olarak "sol" anlam�na gelir ve eskiden beri Hicaz b�lgesinin (Mekke ve Medine �ehirlerinin bulundu�u b�lge) sol taraf�nda kalan �lkeleri ifade eder. �am b�lgesi y�neticilerinden de suikaste u�rayan �ok say�da ki�i olmu�tur. Bunlardan birka� �rnek ��yledir;

1920'de �ld�r�len Suriye'nin eski Cumhurba�kan� Salah Al-Deen Beetar,

1921'de �ld�r�len Suriye Ba�bakan� Droubi Pa�a,

1949'da suikaste u�rayan Suriye Ba�bakan� Muhsin al-Barazi,

1951'de �ld�r�len �rd�n Kral� Abdullah,

1963 y�l�nda Irak Hava Kuvvetleri taraf�ndan yap�lan devrim s�ras�nda �ld�r�len Irak eski Kral� Abd�l Kassim

1982'de bombal� suikaste u�rayan L�bnan'da Falanjist Lideri Be�ir Cemayel...

Enver Sedat, 1981 y�l�nda bir resmi ge�it s�ras�nda muhalifleri taraf�ndan d�zenlenen bir suikast sonucunda hayat�n� yitirmi�tir. Yanda suikast esnas�nda �ekilmi� bir resim. �stte Sedat suikasti ile ilgili The New York Times gazetesinin haberi. 7 Ekim 1981

M�s�r'�n Esir D��mesi

"�am ehli, M�s�rl� kabileleri esir alacaklard�r."

(Beklenen Mehdi'nin Alametleri, s.49)

Daha �nce de belirtti�imiz gibi, �am b�lgesi, Hicaz (Mekke-Medine'nin oldu�u b�lge)'�n sol taraf�nda kalan b�lgedir. Bug�n s�zkonusu b�lgede yer alan devletler aras�nda �srail de bulunmaktad�r. Dolay�s�yla bu hadisle �srail Devleti'nin M�s�r ile olan sava�lar�na ve M�s�r topraklar�n� i�galine i�aret ediliyor olabilir.

26 Ekim 1956 y�l�nda �srail M�s�r'a sald�rd� ve Sina Yar�madas�'n� i�gal etmeye ba�lad�. BM'nin araya girmesiyle s�cak �at��malar bir s�re sona erdi ve �srail s�n�r�na BM Bar�� G�c� yerle�ti.

1967 y�l�ndaki 6 G�n Sava�� ise �srail-M�s�r aras�ndaki ba�ka bir sava�t�. 5 Haziran'da �srail Hava kuvvetleri, M�s�r'�n baz� hava �slerine sald�r�larda bulundu. Bu sald�r�lar nedeniyle �ok b�y�k zarar g�ren M�s�r Hava Kuvvetleri 5 Haziran'� takip eden g�nlerdeki �at��malarda hi�bir etkinlik g�steremedi. Sina'daki M�s�r birlikleri geri �ekildi. 9 Haziran'da �srail Golan tepelerine sald�rd� ve b�lgeye egemen oldu. Bu arada Bat� �eria ve Kud�s'� de yava� yava� ele ge�iriyorlard�. Bu sava��n sonunda �srail, Gazze �eridi ile Sina Yar�madas�'n�n t�m�n�, �eria akarsuyunun Bat� yakas�n�, Kud�s kendini ve Golan tepelerini ele ge�irdi.

Allah��n A��k�a �nkar Edilmesi

�Allah apa��k inkar edilir hale gelmedik�e k�yamet kopmaz.�

(Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 85; Kitab�l Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

Peygamberimiz (sav)'den bu yana ge�en on d�rt y�zy�l i�inde bir�ok sapk�n felsefe ve fikir sisteminin var oldu�u tarihsel bir ger�ektir. Bununla birlikte 19. y�zy�l�n ortalar�na kadar a��k�a ateizm propagandas� yapan kayda de�er bir ideoloji bulunmamaktad�r. Bu tarihten sonra ise Darwinizm, kom�nizm, fa�izm, materyalizm, anar�izm, nihilizm, egzistansiyalizm gibi fikir ak�mlar� bu do�rultuda faaliyetlere ba�lam��lar, bir Yarat�c�y� kabul etmediklerini, Allah'� tan�mad�klar�n� her f�rsatta dile getirmi�lerdir. 19. y�zy�lda ileri s�r�len sapk�n fikirler 20. y�zy�lda h�zla artan say�da taraftar toplam��, b�ylece tarihte benzeri ya�anmayan bir durum ortaya ��km��t�r. Ateizmin �nde gelen savunucular�ndan Joseph McCabe konuyla ilgili ��yle bir tespitte bulunmu�tur:

�yle g�r�n�yor ki 20. y�zy�l, k�yas kabul etmez b�y�kl�kte bir ateizm geli�mesine �ahit olmaktad�r.(Joseph McCabe, "Is The Position Of Atheism Growing Stronger", http://www.infidels.org/library/historical/joseph_mccabe/atheism_growing_stronger.html)

Ateist hezeyanlar pek �ok beyni y�kanm�� insan�n ortaya ��kmas�na neden olmu�tur. Encarta Ansiklopedisi'nin istatistikleri g�z �n�nde tutulursa, ateistler ve kendilerini dinsiz olarak tan�mlayanlar�n toplam� d�nya n�fusunun %21'ini, di�er bir deyi�le be�te birinden fazlas�n� olu�turmaktad�r. Bu topluluk say� bak�m�ndan, H�ristiyanlar�n ard�ndan ikinci s�rada yer almaktad�r.(M. Encarta Encyclopedia 2000, "Atheism")

Allah'�n ve dinin inkar edilmesinde iki ana stratejinin izlendi�i anla��lmaktad�r. Bunlardan birincisi ateistlerin a��k ve organize faaliyetleridir. Haz�rlad�klar� kitaplar, dergiler, televizyon programlar�, internet siteleri, d�zenledikleri konferanslar, tart��ma oturumlar� inkarc�l��� yaymaya y�neliktir. Profes�r Michael Martin'in Nisan 1998'de, St. Louis, Amerika'da, Ateist Birli�i Ulusal Kongresi'nde yapt��� konu�ma bir �rnek olarak verilebilir. Martin bu s�ylevinde, �ocu�unu ateist olarak yeti�tirmek veya ateizmi tebli� etmek i�in her ateistin yapmas� gerekenleri anlatm��t�r. Michael Martin'e g�re, her ateistin ba�l�ca bilgi sahibi olmas� gereken konular dinler, inkar teknikleri ve biyolojik evrimdir.(Don Rhoades, "The Atheist", 1998, http://atheist-community.org/news_july98.htm)

Allah'�n ve dinin inkar edilmesinde izlenen ikinci ana strateji ise birincisine k�yasla sinsi ve �rt�l� bir y�ntemdir. Bu plan din aleyhtar� ideolojiler incelendi�inde a��k�a ortaya ��kmaktad�r. Sapk�n felsefe ve fikir ak�mlar�, birbirlerinden �ok farkl� de�er ve ama�lara sahip olmalar�na ra�men ortak bir noktada bulu�maktad�r. ��te bu husus, s�z� edilen t�m sistemlerin temelinde evrim teorisinin yer almas�d�r. �uras� bir ger�ek ki evrim teorisi, �arp�k ideolojilerini ayakta tutabilmeleri i�in gereken s�zde bilimsel dayana�� kendilerine sunmaktad�r.

Her ne kadar bilimsel geli�meler evrimin t�m iddialar�n� ��r�tm��se de ad� ge�en �evreler bu k�hne teoriyi ya�atmak i�in kapsaml� bir �aba i�indedirler. Bunun tek nedeni de bu teorinin, Allah'�n varl���n� reddetmek i�in bir ara� olarak kullan�lmas�d�r. Ger�ekten de s�zde evrim veya s�zde bilimsellik ad� alt�nda gerek a��k gerekse �rt�l�, yo�un bir ateizm telkini insanlar� ku�atmaktad�r. G�z att���n�z bir gazete, kar��la�t���n�z bir reklam afi�i, okudu�unuz bir kitap, izledi�iniz bir film, televizyonda seyretti�iniz bir belgesel veya internet ortam� Yarat�c�y� ve yarat�l��� inkar eden mesajlarla doludur.

Tarihin hi�bir d�nemi g�n�m�zde ya�anan yo�unluk ve b�y�kl�kte bir inkarc�l�k propagandas�na sahne olmam��t�r. B�ylece Peygamberimiz (sav)'in haber verdi�i bir alamet, i�inde bulundu�umuz �a�da tam anlam�yla ger�ekle�mi�tir.

Burada �nemli bir ger�e�i daha hat�rlatmal�y�z: Ahir zaman�n bir gere�i olarak 20. y�zy�lda ateizm insanlar aras�nda yo�un �ekilde yay�lm��t�r. Ancak yine ahir zaman�n bir gere�i olarak bu devir art�k tersine d�nmektedir. ��inde bulundu�umuz d�nem, art�k ateizmin ve materyalist ideolojilerin zararlar�n�n anla��ld���, s�z konusu ak�mlar�n insanl��a getirdi�i belalar�n g�r�ld��� bir d�nem olmu�tur. Bu nedenle insanlar maneviyata ve dine y�nelmeye ba�lam��t�r. Tek kurtulu�un Allah'a y�neli� oldu�unu kavrayanlar�n say�s� g�n ge�tik�e artmaktad�r.Allah'� a��k�a inkar eden ateizm bir d�nem t�m d�nyada yayg�nla�m�� sapk�n bir ak�md�r. Ancak art�k her�ey tersine d�nmekte ve bu gibi sapk�n ak�mlar�n zararlar� t�m insanlar taraf�ndan anla��lmaktad�r.

Sava�lar ve Anar�i

�D�nya herc� merc i�inde kald���nda, fitneler zuhur etti�inde, yollar kesildi�inde, baz�lar� baz�lar�na�h�cum etti�inde��
(K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.454)

�K�yametin hemen yak�n�nda anar�i ve karga�a g�nleri vard�r.�
(Suyuti, Cami'�s Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, M�sned, 2/492)

��u hadiseler meydana gelmedik�e k�yamet kopmayacakt�r� �l�mler ve katliamlar yayg�n hale gelecek��
(Cami�'s-Sagir, 3:211, M�sned, 2:492, 4:391, 392)

Geride kalan on d�rt as�rl�k d�neme bakt���m�zda g�r�r�z ki, 20. y�zy�ldan �nceki sava�lar b�lgesel kalm��lard�r. T�m d�nya halklar�n�, siyasi mekanizmalar�n�, ekonomilerini, sosyal yap�lar�n� etkileyen sava�lar ise yak�n ge�mi�te ya�anan iki d�nya sava�� olmu�tur. I. D�nya Sava��'nda 20 milyondan, II. D�nya Sava��'nda da 50 milyondan fazla insan �lm��t�r. II. D�nya Sava��'n�n ayn� zamanda, tarihin en kanl�, en b�y�k ve en y�k�c� sava�� oldu�u bilinen bir ger�ektir.

�a��m�z�n modern sava� teknolojisi, n�kleer, biyolojik ve kimyasal silahlar� sava�lar�n etkilerini tarihte g�r�lmemi� boyutlara ta��m��t�r. Hatta geli�tirilen kitle imha silahlar� nedeniyle d�nyan�n ���nc� bir d�nya sava��n� kald�ramayaca�� da genel kabul g�rm��t�r.


Peygamber Efendimizin hadislerinde yer alan ve g�n�m�z i�in i�aret olan haberlerin ger�ekle�iyor olmas�, t�m d�nyada ya�anan bu gibi g�r�nt�ler insanlar�n bir an �nce Kuran ahlak�n� ya�amalar� i�in yap�lan �nemli birer uyar�d�r.

II. D�nya Sava�� sonras�ndaki So�uk Sava�, Kore Sava��, Vietnam Sava��, Arap-�srail Sava�lar�, �ran-Irak Sava�� ve K�rfez Sava�� �a��m�z�n en �nemli olaylar� aras�ndad�r. B�lgesel sava�lar, �at��malar ve i� sava�lar ayn� anda d�nyan�n bir�ok b�lgesinde y�k�c� sonu�lara neden olmaktad�r. Bosna, Filistin, �e�enistan, Afganistan, Ke�mir ve daha pek �ok yerde ya�anan sorunlar insanl��� etkilemeye devam etmektedir.

Sava�lar kadar t�m d�nya insanlar�n� ilgilendiren di�er bir "karga�a" konusu da uluslararas� ve organize ter�r olaylar�d�r. Boston �niversitesi'nden Prof. Vojtech Mastny'nin belirtti�i gibi, ter�r olaylar� 20. y�zy�l�n ortalar�ndan sonra kat kat artm��t�r.(M. Encarta Encyclopedia 2000, "Terrorism") Ger�ekte ter�rizmin 20. y�zy�la has bir olgu oldu�unu s�ylemek bile m�mk�nd�r. Irk��l�k, kom�nizm ve benzeri ideolojik ama�larla ya da etnik iddialarla ortaya ��kan �rg�tler, geli�en teknolojinin de yard�m�yla kanl� eylemler yapm��lard�r.

D�nyam�z�n yak�n tarihindeki ter�r eylemleri zaman zaman b�y�k kaos ortamlar�na zemin haz�rlam��t�r. Bu �z�c� vakalarda �ok kan d�k�lm��, say�s�z insan �lm�� veya sakat kalm��t�r. Ancak insanl�k hala bu trajik olaylardan hissesine d��en dersi alm�� de�ildir. Ter�r d�nyan�n bir�ok b�lgesinde, �ld�r�c� anar�ik olaylara neden olmaya devam etmektedir.

Konuyla ilgili ayetlerde de ��karmam�z istenen dersler yer almaktad�r. Rum Suresi'nde insanlar�n yapt�klar� �eyler dolay�s�yla yery�z�nde kar���kl�klar�n ortaya ��kt��� ��yle bildirilmektedir:

�nsanlar�n kendi ellerinin kazand��� dolay�s�yla, karada ve denizde fesad (kar���kl�k, k�t�l�k) ortaya ��kt�. Umulur ki d�nerler diye (Allah) onlara yapt�klar�n�n bir k�sm�n� kendilerine tadd�rmaktad�r. (Rum Suresi, 41)

�unu da eklemek gerekir ki, ayette �nemli bir hat�rlatma yap�lmaktad�r. �nsanlar�n yapt�klar� yanl��lardan kaynaklanan ac� ve �z�nt�ler, onlar� hatalar�ndan d�nd�rmesi i�in birer f�rsat mahiyetindedir.

K�sacas�, "d�nyan�n herc� merc i�inde kald���" d�nem i�inde bulundu�umuz �a�da tam anlam�yla ya�anm�� ve neticede bir k�yamet i�areti daha bu �ekilde tecelli etmi�tir. Ayn� zamanda bu i�aret, insanlara bir an �nce Kuran ahlak�n� ya�amalar� i�in yap�lan �nemli bir uyar� olmu�tur.

Peygamberimiz hadislerinde yery�z�n� kaplayan sava�lar� ve ter�r eylemlerini tasvir etmekte ve bu olaylar� da k�yamet alameti oldu�unu belirtmektedir. Nitekin d�nyan�n d�rt bir yan�nda �at��malar, b�lgesel ve i� sava�lar durmak bilmeksizin devam etmektedir.

B�y�k �ehirlerin Yok Olmas�: Sava�lar ve Afetler

�B�y�k �ehirler d�n sanki yokmu� gibi helak olur.�

(Kitab�l Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)


20. y�zy�l i�in en �ok kullan�lan tan�mlama "felaketler y�zy�l�"d�r. Gerek depremler, kas�rgalar ya da seller gibi do�al afetler, gerek i� sava�lar ve �at��malar, gerekse de b�y�k deniz ya da u�ak kazalar� �ok say�da insan�n �l�m�ne yol a�m��t�r. Yok olan �ehirler, tarihten silinen halklar k�yametin hadislerde haber verilen alametlerindendir.

Hadiste belirtilen b�y�k �ehirlerin helak olu�u, sava�lar ve �e�itli do�al afetler sonucunda meydana gelen y�k�mlar� akla getirmektedir. Yak�n ge�mi�te geli�tirilen n�kleer silahlar, u�aklar, bombalar, f�zeler ve benzeri �a�da� silahlar�n sava�larda kullan�lmas� b�y�k tahribata neden olmu�tur. Bu korkun� silahlar tarihteki benzerleriyle k�yaslanmayacak d�zeyde y�k�mlara yol a�m��t�r. Elbette hedef konumundaki "b�y�k �ehirler" de bu y�k�mlardan birinci derecede etkilenen yerler olmu�tur. II. D�nya Sava��'n�n benzersiz sonu�lar� buna bir �rnek olarak verilebilir. D�nya tarihinin en b�y�k sava��nda, atom bombas�n�n kullan�lmas�yla Hiro�ima ve Nagasaki tamamen yerle bir olmu�tur. Avrupa'n�n ba�kentleri ve �nemli �ehirleri de a��r bombard�manlar neticesinde b�y�k �l��de y�k�lm��t�r. Britannica Ansiklopedisi II. D�nya Sava��'n�n Avrupa �ehirlerinde neden oldu�u hasar� ��yle anlat�r:


Hadislerde Ahir Zaman'da b�y�k �ehirlerin d�n yokmu� gibi olacaklar� haber verilir. Ge�ti�imiz y�zy�l yok olan �ehirlerle doludur. Atom bombas�ndan sonra Hiro�ima (�stte) ve �e�en �ehirleri (yanda) buna sadece iki �rnektir.

Meydana gelen tahribat Avrupa'n�n b�y�k b�l�m�n� ay�n y�zeyine d�n��t�rm��t�: �ehirler bombard�manlar sonucunda harap oldu, sayfiye yerleri kavruldu ve simsiyah oldu, yollar bombalar�n a�t��� �ukurlarla kapland�, demiryollar� kullan�lamaz hale geldi, k�pr�ler y�k�ld�, limanlar bat�k gemilerle doldu. Sava� sonras� Almanya'n�n Amerikan B�lgesi askeri valisi General Lucius D. Clay'in dedi�i gibi, "Berlin sanki �l�lerin �ehri gibiydi."(Britannica Encyclopedia 2000, "The blast of World War II")�


Ge�ti�imiz as�r d�nyaya say�s�z felaket getirmi�tir. Pek �ok �lkede y�k�c� olaylar ba� g�stermi�, milyonlarca insan bu felaketlerde ya�am�n� yitirmi�tir. Bu olaylar, hadislerde dikkat �ekilen Ahir Zaman olaylar�yla b�y�k bir paralellik g�stermektedir. �nsanlar�n art�k bu durumdan ibret alarak Kuran ahlak�na y�nelmeleri �artt�r.

K�sacas�, II. D�nya Sava��'n�n tarihte benzeri g�r�lmeyen geni�likteki tahribat� hadisin i�aret etti�i olayla birebir uyu�maktad�r.

"�ehirlerin yok olmas�na" neden olan bir di�er etken de do�al afetlerdir. Do�al afetlerin i�inde bulundu�umuz �a�da hem say�sal hem de b�y�kl�k olarak artt��� istatistiksel bir ger�ektir. Son on y�lda ba� g�steren iklim de�i�ikliklerinin yol a�t��� felaketler bir d�n�m noktas� olarak kabul edilmektedir. Sanayi, zararl� ve istenmeyen bir yan �r�n olan k�resel �s�nmaya sebep olmakta, giderek �s�nan d�nya atmosferindeki dengeler bozulmakta ve b�ylece iklim de�i�iklikleri meydana gelmektedir. 1998 y�l� �imdiye kadar kaydedilen en s�cak y�l olmu�tur.(BBC News Online, "The first horseman: Environmental disaster", Aral�k 1999, http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/
newsid_563000/563127.stm)Amerika Ulusal �klimsel Veri Merkezi'nin kay�tlar�na g�re de en fazla iklimsel afet 1998'de meydana gelmi�tir.(National Climatic Data Center, "Billion Dollar U.S. Weather Disasters", Ekim 2000, http://www.ncdc.noaa.gov/ol/reports/billionz.html)

Son y�llardaki kas�rga, f�rt�na, tayfun ve hortum gibi felaketler ba�ta Amerika k�tas� olmak �zere d�nyan�n bir�ok yerinde y�k�c� zarara neden olmu�tur. Bunlara ek olarak seller de baz� yerle�im merkezlerinin sular ve �amur alt�nda kalmas�na yol a�m��t�r. Ayr�ca depremler, volkanlar ve tsunami dalgalar�n�n yapt��� b�y�k tahribatlar da unutulmam��t�r.

 

Harap Olmu� Yerlerin �mar�, �mar Edilmi� Yerlerin Tahribi

D�nyan�n harap olmu� yerlerinin imar�, imar edilmi� yerlerinin tahribi k�yametin �art ve alametlerindendir.
(K�yamet Alametleri, s.138)

Mamur beldeler harab edilince, ki�i emanetine temerrus edince, k�yametle senin aranda �u iki parmak aras� kadar bir mesafe kalm�� demektir.
(K�yamet Alametleri, s. 143)


1906'da SanFrancisco'da ya�anan deprem 3000 ki�inin �l�m�ne ve �ehrin b�y�k bir b�l�m�n�n yanmas�na neden oldu.(Sa�da) G�n�m�zde San Francisco �ehrinin g�r�n���.(Solda)G�n�m�zde modern �ehirlerin bir�o�u g�kdelenlerden olu�maktad�r. Hadiste bildirilen olay tam olarak ger�ekle�mi�tir.

Depremlerin �o�almas�

��u hadiseler meydana gelmedik�e k�yamet kopmayacakt�r� depremler �o�alacak��
(Ramuz-El Ehadis, 476/11)

�K�yametten �nce iki b�y�k hadise vard�r� ve sonra da zelzeleli y�llar.�
(Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Hi� ��phesiz tarih boyunca �ok az do�a olay� depremler kadar insanl��� etkilemi�tir. Her an, her yerde meydana gelebilen depremler y�zy�llar boyunca �ok say�da ki�inin �l�m�ne ve astronomik boyutlarda maddi zarara yol a�m��, bu �zellikleri nedeniyle insanlar i�in korku kayna�� olmu�tur. 20. ve 21. y�zy�l�n teknolojik ko�ullar� bile depremlerin verdi�i hasar� ancak belirli �l��lerde engelleyebilmi�tir.

Teknolojinin, kendilerine do�aya h�kmetme olana�� sa�layaca�� hayaline kap�lan baz� insanlara ise 1995 Kobe depremi anlaml� bir ders vermi�tir. Hat�rlanaca�� gibi, Japonya'n�n b�y�k end�stri ve ula��m merkezinde ya�anan deprem hi� beklenmedik bir anda meydana gelmi�tir. Bu deprem sadece 20 saniye s�rmesine ra�men, Time dergisinde belirtildi�ine g�re, 100 milyar dolar civar�nda zarara neden olmu�tur.(Time, 6 �ubat 1995, "Economic Aftershock")

Son birka� y�l i�inde meydana gelen b�y�k ve s�rekli depremler, d�nya kamuoyunun g�ndeminde devaml� olarak ilk s�ralarda yer almaktad�r. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine bak�l�rsa 1999 y�l�nda, yery�z�nde 20.832 deprem meydana gelmi�tir. Bu depremlerde tahmini olarak 22.711 insan hayat�n� kaybetmi�tir.(US Geological Survey National Earthquake Information Center, �Earthquake Facts and Statistics�, 2000, http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/bulletin/1999_stats.html)

Kuran'da da deprem ile k�yamet aras�ndaki ili�kiyi i�aret eden ayetler bulunmaktad�r. Kuran'�n 99. Suresi'nin ad� Zelzele (b�y�k sars�nt�, deprem) Suresi'dir. Sekiz ayetten olu�an bu surede yerin �iddetli sars�nt�s� tasvir edilmekte, bunun ard�ndan da k�yamet g�n� insanlar�n diriltilecekleri ve Allah'�n huzurunda hesap verecekleri, zerre a��rl���nca da olsa yapt�klar� i�lerin kar��l���n� alacaklar� anlat�lmaktad�r:

Yer, o �iddetli sars�nt�yla sars�ld���,
Yer, a��rl�klar�n� d��a at�p-��kard���,
Ve insan: "Buna ne oluyor?" dedi�i zaman,
O g�n (yer) haberlerini anlatacakt�r.
��nk� senin Rabbin ona vahyetmi�tir.
O g�n insanlar, amelleri kendilerine g�sterilsin diye b�l�k b�l�k f�rlay�p-��karlar.
Art�k kim zerre a��rl���nca hay�r i�lerse, onu g�r�r. Art�k kim zerre a��rl���nca bir �er (k�t�l�k) i�lerse, onu g�r�r. (Zelzele Suresi, 1-8)

Cinayetlerin Artmas�

�Cinayetler artmad�k�a� k�yamet kopmaz.�

(�l�m K�yamet ve Dirili�, s. 468)Cinayetlerdeki dikkat �ekici art�� da hadislerde haber verilen alametlerdendir.

Ki�inin Karde�ini �ld�rmesi

Ki�i, karde�ini �ld�rmedik�e k�yamet kopmaz.

(K�yamet Alametleri, s. 141)

�nsanlar�n Liderlerini �ld�rmesi

Liderlerinizi �ld�rmedik�e, d�nyan�zda k�t�leriniz varis olmad�k�a k�yamet kopmaz.

(K�yamet Alametleri, s. 141)23 Kas�m 1963
Yak�n ge�mi�te pek �ok lider �ld�r�lm��t�r. Bunlardan birka�� da k�p�rlerde g�r�ld��� gibi ABD Ba�kan� J.F.Kennedy, �sve� Ba�bakan� Olof Palme, Yugoslavya Kral� 1. Alexander, Pakistan Devlet Ba�kan� Ziya �l-Hak't�r.

Ahlaki ��k��

��inde bulundu�umuz zamanda d�nya toplumlar�n�n sosyal yap�lar�n� tehdit eden �ok b�y�k bir tehlike s�z konusudur. Bu tehlike insan bedenini �l�me g�t�ren vir�slere benzer �ekilde sinsi bir faaliyet g�stererek toplumu y�k�ma s�r�klemektedir. ��te bu tehlike bir insan toplulu�unu ayakta tutan ahlaki de�erlerin yozla�mas�d�r. E�cinselli�in, fuhu� ticaretinin, evlilik d��� cinselli�in, cinsel su�lar�n, pornografinin, tecav�z vakalar�n�n ve cinsel hastal�klar�n art��� ahlaki ��k���n baz� �nemli g�stergeleridir.

Bahsi ge�en konular s�rekli olarak d�nya kamuoyunun g�ndemindedir. Pek �ok insan �evresinde olup bitenlerin, tehlikenin fark�nda de�ildir veya bu olaylar� sosyal hayat�n bir par�as� olarak de�erlendirme gafletine d��mektedir. Ancak istatistikler tehlikenin boyutlar�n�n g�r�lmemi� bir art��la her ge�en g�n b�y�d���n� g�stermektedir.

Cinsel hastal�k oranlar� insanl���n �n�ndeki sorunlar�n b�y�kl���n� g�zler �n�ne seren �nemli bir kriterdir. D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n (WHO) kay�tlar�na g�re, cinsel yoldan bula�an hastal�klar en �ok rastlanan hastal�k gruplar�ndan birini olu�turmaktad�r; raporlar her y�l tahmini olarak 333 milyon yeni vakan�n meydana geldi�ini g�stermektedir.(WHO, �Young People and Sexually Transmitted Diseases�, act sheet no: 186, Aral�k 1997, http://www.who.int/inf-fs/en/fact186.html) Bunlara ek olarak, AIDS b�y�k bir sorun olma konumunu korumaktad�r. WHO istatistikleri bug�ne kadar 18.8 milyon insan�n bu hastal�ktan hayat�n� kaybetti�i ger�e�ini ortaya koymaktad�r. (WHO, "Report on the Global HIV/AIDS Epidemic", Haziran 2000, http://www.unaids.org/epidemic_update/report/Epi_report.htm#aids) D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n AIDS ile ilgili 2000 y�l� raporundaki �u ifadeler konuyu �ok iyi �zetlemektedir: "AIDS sosyal, ekonomik ve demografik yap�lar �zerindeki y�k�c� etkisiyle benzersizdir."(WHO, "Report on the Global HIV/AIDS Epidemic", Haziran 2000, http://www.unaids.org/epidemic_update/report/Epi_report.htm#aids)


Dini ve ahlaki de�erlerden yoksun toplumlar i�in AIDS h�zla yay�lan ve ba�a ��k�lamayan bir bela olmu�tur.

�rk�t�c� geli�meler aras�nda e�cinselli�in yay�l��� da olduk�a dikkat �ekicidir. E�cinsellerin baz� �lkelerde resmi olarak evlenebilmeleri, evlili�in getirmi� oldu�u sosyal haklardan istifade edebilmeleri, dernek ve partiler kurmalar�, d�nya �ap�nda yap�lanmalar�, kutsal inan�lara kar�� gelmeleri, dini de�erlere sava� a�malar�, Peygamberimiz (sav)'in d�neminden bu yana ge�en on d�rt y�zy�ll�k s�re zarf�nda sadece �a��m�za mahsus olaylard�r.

G�n�m�zdeki e�cinsellerin bu c�ret ve pervas�zl�klar� e�cinselli�i ile tan�nm�� Lut halk�n�n ba��na gelenleri d���nd�rmektedir. Kuran'da anlat�ld��� gibi, Allah Hz. Lut'un do�ru yola davetine azg�nl�kla kar��l�k veren Lut �ehri ve halk�n� b�y�k bir felaketle helak etmi�tir. Bu sap�k toplumdan geri kalanlar halen bir ibret belgesi olarak Lut G�l�'n�n sular� alt�nda durmaktad�r.

Ahir zaman toplumlar�ndaki ahlaki dejenerasyonu tasvir eden hadislerin bug�n�n d�nyas�nda tam anlam�yla ortaya ��kt��� a��k bir ger�ektir.

- Fuh�un utanma ve gizlemeye gerek duyulmaks�z�n, a��k�a yap�lmas�n�n bir k�yamet alameti oldu�u hadiste ��yle belirtilmi�tir:

�Fuhu� a��k olmadan� k�yamet kopmaz.�

(Ramuz-El Ehadis, 91/7)


Zaman, 18 Aral�k 2000


Milliyet, 13 May�s 2001


Milliyet, 10 May�s 2000

- Toplumda evlilik d��� cinsel ili�kilerin yayg�nla�mas�n�n bir i�aret oldu�u da Peygamberimiz (sav) taraf�ndan �u �ekilde dile getirilmi�tir:

�Zinan�n �o�almas� k�yamet alametlerindendir.�

(Buhari, Tecrid'i 1/16)

Ahlaki de�erlerin, utanma duygusunun zay�flamas� ��yle tasvir edilmi�tir:

�K�yamet yakla��nca� kad�nla yolun ortas�nda cinsel m�nasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar.�

(Son Zamanlarla �lgili hadisler, s. 97)

�ok ilgin�tir son d�nemde TV kanallar�nda gizli kamerayla �ekilmi� fuhu� g�r�nt�leri yay�nlanmaktad�r. Yollarda insanlarla pazarl�k yapan hayat kad�nlar� herkesin g�z� �n�nde a��k�a yol ortalar�nda fuhu� yapmaktad�rlar. Burada, hadiste k�yamet alameti olarak belirtilen bir olay daha tam dikkat �ekildi�i �ekilde ortaya ��km�� ve milyonlarca insana bu olay g�sterilmi�tir. hadisler g�stermektedir ki e�cinselli�in normal bir ya�am bi�imi olarak kabul edilmesi k�yamet �ncesindeki d�nemin �nemli bir belirtisidir:

�Erkekler erkeklerle, kad�nlar kad�nlarla yetindiklerinde� k�yamet yakla�m�� olacakt�r.�
(Ramuz-El Ehadis, 448/8; �l�m K�yamet ve Dirili�, s. 480)

B�y��e sayg�, k����e merhamet kalkacak. Zina �ocuklar� �o�alacak. O kadar ki ki�i sokak ortas�nda kad�nla zina edecek.
(K�yamet Alametleri, s.140)

Bir zaman gelecek kad�nla yolun ortas�nda zina yap�lacak. Kimse buna itiraz etmeyecek.
(K�yamet Alametleri, s. 142)


 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com