Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Fitnelerin �o�almas�
Her tarafa yay�lan fitne
Haramlar�n helal say�lmas�
�ran-Irak sava��
Afganistan'�n i�gali
F�rat'�n suyunun kesilmesi
Ramazan Ay�'nda ay ve g�ne� tutulmalar�
G�ne�'ten bir alametin belirmesi
Kuyruklu y�ld�z�n do�mas�
Kabe bask�n� ve Kabe'de kan ak�t�lmas�
Do�u taraf�ndan bir ate�in g�r�nmesi
B�y�k olaylar�n ve hayret verici �eylerin meydana gelmesi
Sistemlerin de�i�mesi
M�sl�manlar�n bask� g�rmesi
Tozlu dumanl�, karanl�k fitne
Yayg�n katliamlar
Masum insanlar�n katledilmesi
Mehdi'den �mit kesilmesi
Fakirli�in ve a�l���n artmas�
Ekonomik durumun k�t�le�mesi
�am ve M�s�r meliklerinin �ld�r�lmesi
M�s�r'�n esir d��mesi
Allah'�n a��k�a inkar edilmesi
Sava�lar ve anar�i
B�y�k �ehirlerin yok olmas�: Sava�lar ve afetler
Harap Olmu� Yerlerin �mar�, �mar Edilmi� Yerlerin Tahribi
Depremlerin �o�almas�
Cinayetlerin artmas�
Ki�inin karde�ini �ld�rmesi
�nsanlar�n liderlerini �ld�rmesi
Ahlaki ��k��

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

MEHDݒN�N �IKI� ALAMETLER�

On d�rt y�zy�l �nce Peygamberimiz Hz. Muhammed, k�yamet ile ilgili baz� gaybi bilgileri ve bunlara dayal� d���ncelerini kendisiyle birlikte olan M�sl�manlara aktarm��t�r. Bu de�erli s�zler nesilden nesile ge�mi�, hadis kitaplar� ve �slam alimlerinin eserleriyle g�n�m�ze ula�m��t�r. Elinizdeki kitab�n ilerleyen b�l�mlerinde kullan�lan hadisler de Peygamberimiz (sav) taraf�ndan i�te bu anlamda s�ylenmi� haberleri i�ermektedir.

Bu a�amada, k�yamet alametleri hakk�ndaki hadislerin do�rulu�u ve g�venilirli�ine ili�kin baz� ��pheler akla gelebilir. Tarihte Peygamberimiz (sav)'e atfen baz� sahte hadisler uyduruldu�u bilinen bir ger�ektir. Fakat ara�t�rmam�za konu olan hadislerin Peygamberimiz (sav) taraf�ndan s�ylenmi� s�zler oldu�u kolayl�kla anla��labilir. Elimizde do�ruyu yanl��tan ay�rmaya yarayan bir y�ntem bilgisi bulunmaktad�r. Bilindi�i gibi, k�yamet ile ilgili hadisler gelece�e y�nelik olaylar� ihtiva etmektedir. Bu nedenle zaman i�erisinde, hadisin birebir ger�ekle�mesi s�zlerin kayna�� konusundaki t�m ku�kular� ortadan kald�rmaktad�r.

S�z konusu k�stas ahir zaman ve k�yamet alametleri �zerine ara�t�rma yapan bir�ok �slam alimi taraf�ndan da kullan�lm��t�r. Konunun uzmanlar�ndan Bedi�zzaman Said Nursi de ahir zaman hakk�ndaki hadislerin g�n�m�zde meydana gelen ve g�zle g�r�len olaylara tam mutab�k ��kmas�n�n hadislerin hakikat oldu�unu g�sterdi�ini ifade etmi�tir.

Hadislerde bildirilen i�aretlerin bir k�sm� 1400 y�ll�k �slam tarihinin herhangi bir d�neminde, d�nyan�n belirli bir b�lgesinde, belirli bir oranda g�r�lm�� olabilir. B�yle bir durum o d�nemin ahir zaman oldu�unu g�stermez. Zira bir devrin ahir zaman olarak nitelendirilmesi i�in k�yamet alametlerinin t�m�n�n ayn� �a�da, birbirlerini izleyerek ger�ekle�mesi gerekmektedir.

Nitekim ahir zaman hadisleri incelendi�inde hayret verici bir sonu� meydana ��kmaktad�r. Peygamberimiz (sav)'in y�zy�llar �nce ayr�nt�lar�yla a��klad��� i�aretler yery�z�n�n hemen hemen her k��esinde, birbiri ard�nca ve tam anlam�yla belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r. Hadisler sanki zaman�m�z�n eksiksiz bir portresini �izmektedir. Elbette bu, derin d���n�lmesi gereken son derece mucizevi bir olayd�r. Ger�ekle�en her alamet insanlara, Allah'�n huzurunda hesap verecekleri k�yamet g�n�n�n �ok yakla�m�� oldu�unu ve bir an �nce Kuran ahlak�n� hayata ge�irmelerinin �nemini bir kez daha hat�rlatmaktad�r.

Fitnelerin �o�almas�

Fitne ortamlar� sa�lam imana sahip m�minler i�in imanlar�n�n, sab�rlar�n�n ve ahiretteki derecelerinin artmas�na vesile olurken, zay�f ve y�zeysel imana sahip geni� kesimlerin imanlar�n� kaybetmelerine ya da imanlar�n�n daha da zay�flamas�na yol a�ar. ��te Mehdi bu t�r bir fitne ortam�n�n en yo�un ve �iddetli olarak ya�and��� bir d�nemde ortaya ��kacakt�r:

�K�yamet yakla�t��� zaman ve m�minlerin kalbi; �l�m, a�l�k, fitneler, s�nnetlerin kaybolmas�, bid'atlerin ortaya ��kmas�, emri bil maruf ve nehyi an�l m�nker (iyili�i emredip k�t�l�kten menetme) imkanlar�n�n kaybolmas� gibi sebeplerle zay�flad��� zaman benim evlatlar�mdan Mehdi ile Cenab-� Hak s�nnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile m�minlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri aras�nda �lfet ve muhabbet yerle�ir.�
(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

�Ma�rib'de (bat�da) kar���kl�klar, fitneler ve korku olacak... Fitneler �o�alacak.�
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)

 

Hadislerde herkese ula�acak, h�zla yay�lacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olaca��, dine ve Allah'a kar�� ortaya s�r�len bir fitne insanlar�n imanlar�n� hedef alacakt�r. G�n�m�zde, Allah'�n varl���na ve yaratmas�na kar�� �ne s�r�len en b�y�k ve geni� �apl� ak�m materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak ald��� s�zde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hi�bir bilimsel ve mant�ksal delile dayanmad���, tamamen ak�l ve bilim d��� oldu�u halde, g��l� propaganda, aldatmaca ve g�z boyama y�ntemleriyle bu safsata d�nya �ap�nda belirli materyalist odaklar taraf�ndan kitlelere empoze edilmeye �al���lmaktad�r.

Bug�n evrim teorisinin gerek bas�n gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmedi�i hi�bir ev, bu teoriyi duymayan hi� kimse yok gibidir. Bu durum, b�t�n Bat� d�nyas� i�in ge�erli oldu�u gibi M�sl�man �lkeler i�in de ge�erlidir. �yle ki ders kitaplar�na bile sokulmu� olan bu teori �ne s�rd��� say�s�z yalan ve g�z boyamalarla daha �ocuk ya�lardan itibaren insanlara telkin edilmekte; tesad�fler sonucunda meydana geldikleri, maymundan t�redikleri gibi g�l�n� safsatalarla insanlar yan�lt�lmaktad�r. �lkokullardan �niversitelere kadar gen�lerin evrimci yalanlarla beyinleri y�kanmaktad�r.

Burada dikkat �ekici bir nokta daha vard�r: Peygamberimiz (sav)'in hadisinde belirtti�i gibi bir fitnenin d�nyan�n her yerine n�fuz etmesi ve h�zla yay�lmas�, ancak g�n�m�zdeki gibi teknolojik imkanlarla (bas�n, yay�n, internet, uydu ileti�imi, vs...) ger�ekle�ebilir. Ge�mi�teki �artlarda bir fitnenin d�nya �ap�nda bu kadar geni� alana yay�lma imkan� bulmas� m�mk�n de�ildir. Nitekim bug�ne kadar Allah'�n varl���na, yarat�l��a ve dine kar�� sava� a�m��, d�nya �ap�nda yayg�n bir ba�ka fitne daha ge�mi�te g�r�lmemi�tir. T�m bunlar Mehdi'nin ��k�� zaman�n�n i�inde ya�ad���m�z d�neme rastlad���na dair �nemli i�aretlerdir.

Her Tarafa Yay�lan Fitne

Hi�bir taraf�n ondan mahfuz kalmayaca�� bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald��� yerden hemen ba�ka bir tarafa�yay�lacak...
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

�K�yamet �n� s�ra karanl�k geceler gibi fitneler vard�r.�
(Ramuz-El Ehadis, 121/5)

Yukar�daki hadiste, d�nyaya s�rekli olarak yay�lan ve uzun s�reler devam eden bir fitneden s�z edilmektedir. "Fitne" kelimesi ise daha �nce de belirtildi�i gibi "sava�, kar���kl�k, kavga, ihtilaf" gibi anlamlara da gelmektedir. Kelimenin bu anlamlar� d���n�ld���nde �zellikle son bir as�rd�r, hadiste de ifade edildi�i gibi "kald��� yerden hemen ba�ka bir tarafa yay�lan" sava�lar, i� �at��malar, karga�alar d�nyan�n d�rt bir yan�nda bitip t�kenmeden devam etmektedir. �zellikle geride b�rakt���m�z 20. y�zy�l "Sava�lar Y�zy�l�" olarak an�lmaktad�r. ��inde bulundu�umuz 21. y�zy�l ise sava�lar ve ter�r olaylar� ile ba�lam��t�r ve halen de bunlar d�nyan�n d�rt bir yan�nda devam etmektedir.

Daha �nce de belirtti�imiz gibi, 20. y�zy�l sava�lar�nda�yakla��k 180 milyon insan hayat�n� kaybetti. �nsanl�k tarihinde ilk kez, bir y�zy�l i�inde bu kadar �ok say�da insan sava�lar nedeniyle hayat�n� kaybetmi� oldu. Yine 20. y�zy�lda, her biri en az 6000 ki�inin �l�m�ne neden olan 165 sava� ve �at��ma meydana geldi.
(National Climatic Data Center, "Billion Dollar U.S. Weather Disasters", Ekim 2000,
http://www.ncdc.noaa.gov/ol/reports/billionz.htm)

Son 25 y�l i�inde d�nyan�n hangi b�lgelerinde sava� ve i� kar���kl�k ya�and���na bakt���m�zda, d�nyan�n bir yerde bitip di�erinde ba�layan fitnelerden kurtulamad���n� g�rmek m�mk�nd�r. Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan, �ran, Irak, Afganistan, �e�enistan, Filistin, �srail, Kuzey Kore, Kambo�ya, Do�u T�rkistan, Etiyopya, Somali, Yemen, Uganda, Cezayir, Ruanda, Mozambik, Angola, Kongo, Liberya, Burundi, Sudan, L�bnan, Arjantin, Kuzey �rlanda, El Salvador, Nikaragua, son 25 y�lda sava�lar�n ve i� �at��malar�n ya�and��� �lkelerden sadece baz�lar�d�r.

D�nya tarihi sava�lar ve �at��malarla doludur, ancak 20. y�zy�lda meydana gelen sava� ve katliamlar, t�m d�nya tarihinde meydana gelenlerden bir�ok �zelli�i ile ayr�lmaktad�r. Daha �nce de s�z edildi�i gibi, bu sava�lardaki �l� say�s�, t�m sava�lar�n toplam�ndan �ok daha fazlad�r. Ayr�ca, tarih boyunca sava�lar hep b�lgesel olarak kalm��, bir yerden di�erine s��rayarak t�m d�nyaya yay�lmam��t�r. Ancak 20. y�zy�lda bu �at��malar t�m d�nyaya yay�lm��t�r. Ge�ti�imiz y�zy�lda sava� veya �at��ma g�rmemi�, ter�r olaylar�n� ya�amam�� tek bir �lke dahi yok gibidir.

20. y�zy�l sava�lar�n� di�erlerinden ay�ran bir ba�ka �zellik ise, kullan�lan silahlar�n g�c�d�r. Bu y�zy�lda �zellikle n�kleer ve kimyasal silahlar�n kullan�lmas�yla �ok daha deh�et verici katliamlar ya�anm��, sadece o sava�� g�ren nesiller de�il, bir veya birka� nesil sonras� da b�y�k zararlar g�rm��t�r. Bunlar�n ba��nda 1945 y�l�nda Hiro�ima ve Nagazaki kentlerine at�lan atom bombas� gelmektedir.

G�n�m�zde de biyolojik sava� en b�y�k tehlikelerden biri olarak g�r�lmektedir. Nitekim, 11 Eyl�l ter�r sald�r�lar�n�n ard�ndan ABD'de �nemli adreslere mektuplarla g�nderilen �arbon bakterisi bunun bir �rne�idir ve �imdiden bir�ok ki�inin �l�m�ne neden olmu�tur.

Sonu� olarak, hadiste s�z� edilen ve d�nyan�n bir�ok yerine yay�lan fitnenin, 20. y�zy�lda ba�layan ve 21. y�zy�lda devam eden sava�lar, �at��malar, karga�alar ve ter�r olaylar� olmas� ihtimali �ok y�ksektir. T�m bunlar Alt�n�a� d�neminin yakla�t���n�n ve ahir zaman�n ya�anmakta oldu�unun alametleri olabilir.

Haramlar�n Helal Say�lmas�

Son birka� on y�l i�inde son derece yayg�n bir hale gelmi� helali, haram� umursamayan, her t�rl� azg�nl��� mubah sayan ya�am tarz� hadislerde tarif edilen ortam� �ok a��k bir �ekilde yans�tmaktad�r. Mehdi'nin ��k�� habercisi olan bu karanl�k ortam hadislerde ��yle tarif edilir:

�K�f�r her yan� istila edip h�km� cemiyet i�inde a�ikare i�lenmedik�e Mehdi zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise� k�fr�n istilas�d�r. Onun kuvvetidir.�
(Mektubat-� Rabbani, 2-259)

�Hz. Mehdi, b�t�n haramlar�n helal say�ld��� b�y�k bir fitneden sonra ��kacakt�r.�
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

�Haram olan �eylerin helal say�lmas�� k�yamet alametlerindendir.�
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

�ran-Irak Sava��

��evval ay�nda ayaklanma Zilkade'de harb konu�malar�, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.�

(K�yamet Alametleri, s. 166)

Hadiste belirtilen �evval, Zilkade ve Zilhicce aylar� �ran-Irak sava��n�n geli�im a�amalar�yla ayn� tarihlere denk gelmektedir: �ran �ah�'na kar�� olan ilk ayaklanma bilindi�i gibi hadiste belirtilen 5 �evval 1398 (8 Eyl�l 1976)'de olmu�tur. Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ay�nda �ran-Irak aras�ndaki sava� tam anlam�yla ba�lam��t�r.

Bir ba�ka hadiste de bu sava��n ayr�nt�lar� ��yle tarif edilir:

�Faris y�n�nden gelecek olan bir kavimdir ki, ��yle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba ka�t�n�z! Siz bunlara gere�i gibi hak tan�mazsan�z, sizinle hi� kimse birlik kurmayacakt�r... Bir g�n, onlara ve bir g�n de sizlere verilsin, ve kar��l�kl� s�zler tutulsun..." Onlar Mut�ka ��kacaklar, M�sl�manlar oradan a�a�� yaz�ya inecekler... M��rikler �b�r yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenar�nda duracaklar... Aralar�nda sava� olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kald�racak��

(K�yamet Alametleri, El Berzenci, s. 179)


- Faris y�n�nden gelecek olan: �ran taraf�ndan gelecek olan
- Faris : �ran - �ranl� (B�y�k Lugat)
- Yaz�ya inecekler : Oval�k-Irak Ovas�
- Mut�k : Y�redeki bir da��n ad�.
- Rakabe : Petrol kuyular�n�n �ok oldu�u b�lgedir.

Bu hadiste, �rk��l�ktan kaynaklanan bir anla�mazl���n olaca��na dikkat �ekiliyor. Bu anla�mazl�k sebebiyle, "Yaz�"ya (Yaz�: Irak ovas�) inilmekte ve sava� ba�lamaktad�r. Ayr�ca hadisin de i�aret etti�i gibi, �ran-Irak sava�� 8 y�l s�rm�� ve binlerce kay�p verilmesine ra�men bir netice al�namam��t�r. �ki taraf da kesin bir �st�nl�k sa�layamam��t�r.

Afganistan��n ��gali

�Talikan'a (Afganistan'a) yaz�k oldu. ��phesiz Allah Teala'n�n orada alt�n ve g�m�� olmayan hazineleri vard�r. Orada Allah'� hakk�yla bilen insanlar vard�r. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yard�mc�lar�d�r.�

(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Hadiste Afganistan'�n ahir zamanda i�gal edilece�ine i�aret vard�r. Ger�ekten de Ruslar�n Afganistan'� i�gali olan 1979 y�l� Hicri 1400 y�l�na, di�er bir ifadeyle Hicri 14. y�zy�l�n ba�lang�c�na denk gelmektedir. Ayr�ca bu rivayette Afganistan'�n maddi zenginliklerine dikkat �ekilmektedir. Bug�n Afganistan'da �e�itli sebeplerle i�letilmeye a��lmam�� b�y�k petrol yataklar�, demir havzalar� ve k�m�r madenleri tespit edilmi�tir.

F�rat'�n Suyunun Kesilmesi

F�rat Nehri'nin suyunun kesilip durdurulmas� da Mehdi'nin ��k�� alametlerindendir:

�F�rat Nehri'nin suyu �ekilerek alt�n hazinesini a��klamas� zaman� yakla��yor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir �ey almas�n.�
(Hadisi Buhari ve M�slim rivayet etmi�lerdir. Riyaz�'s Salihin, 3/332)

�Resulullah: F�rat Nehri alt�n bir da� �zerinden a��lmad�k�a k�yamet kopmayacakt�r...�
(Sahih-i M�slim, 11/320)

�(Resulullah:) "F�rat Nehri bir alt�n da��n� a���a ��kar�r" dedi.�
(S�nen-i Ebu Davud, 5/116)

G�r�ld��� gibi Mehdi'nin ��k���n�n �nemli bir alameti olan F�rat Nehri'nin suyunun durdurulmas� ve alt�n de�erinde bir hazinenin ortaya ��kmas� pek �ok b�y�k hadis kitab�nda yer almaktad�r. Suyuti'nin kitab�nda bu hadis "suyun durdurulmas�" olarak ge�mektedir. Ger�ekten de Keban Baraj�, F�rat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmi�tir. Yap�lan baraj sayesinde; elektri�in �retilmesi, toplanan suyun arazide kullan�larak topra��n veriminin artmas� ve ula��m kolayl���n�n sa�lanmas� gibi sebeplerle, buradaki topraklar "alt�n" gibi k�ymetli hale gelmi�tir. Baraj, betondan dev bir da�� and�rmaktad�r. Bu barajdan (hadis-i �erifteki benzetmeye g�re da�dan) alt�n de�erinde servet d�k�lmektedir. Dolay�s�yla baraj "alt�n bir da�" hususiyetini kazanmaktad�r. (En do�rusunu Allah bilir)

Ramazan Ay�'nda Ay ve G�ne� Tutulmalar�

�Mehdi i�in 2 alamet vard�r ki... Bunun birincisi, Ramazan'�n birinci gecesi Ay'�n ikincisi de ortas�nda G�ne�'in tutulmas�d�r.�
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

�Mehdi'nin ��kmas�ndan �nce bir Ramazan i�inde G�ne� iki defa tutulacakt�r.�
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

�... G�ne�'in oru� ay�n�n ortas�nda, Ay'�n ise sonunda tutulmas�...�
(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

�Mehdi'nin geli�i Ramazan ay�nda ay�n iki kere tutulmas�na sebep olacakt�r.�
(K�yamet Alametleri, s. 200)

Yukar�daki rivayetlerde dikkati �eken en �nemli nokta Ramazan Ay�'n�n ortas�nda hem G�ne� tutulmas�n�n, hem de bir ay i�inde "Ay"�n ve "G�ne�"in iki kere tutulmas�n�n imkans�z oldu�unun fark edilmesidir. Bu, normal �artlarda ger�ekle�meyecek bir durumdur. Oysa di�er ahir zaman alametlerinin �o�u insan�n anlayabilece�i, belirli sebeplere ba�l� olara ger�ekle�ebilecek olaylard�r.

E�er bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler aras�nda �e�itli farkl�l�klar oldu�u g�ze �arpar. B�yle bir durumda yap�lacak en do�ru �ey, ayn� olaya bakan farkl� rivayetlerin ittifak ettikleri ortak y�nleri tespit etmek olacakt�r. Buna g�re, yukar�daki hadis rivayetlerinin toplam�ndan ��kan ortak sonu�lar �unlard�r:

1. Ramazan ay�nda Ay ve G�ne� tutulmalar� olacakt�r.

2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 g�n arayla olacakt�r.

3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacakt�r.

Bu tespitlere uygun olarak, 1981 y�l�nda (Hicri-1401'de) Ramazan Ay�'n�n 15. g�n� Ay, 29. g�n� de G�ne� tutulmu�tur. Yine "ikinci olarak", 1982 y�l�nda (Hicri-1402'de) Ramazan Ay�n�n 14. g�n� Ay, 28. g�n� de G�ne� tutulmu�tur.

Ayr�ca bu hadisede "Ay"�n Ramazan'�n tam ortas�nda DOLUNAY halinde tutulmas� ve dikkatleri �ekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlaml�d�r.

Bu olaylar�n Mehdi'nin di�er ��k�� alametleriyle ayn� d�nemde meydana gelmesi ve Hicri 14. y�zy�l ba�lar�nda, �st �ste iki y�l (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanmas� rivayetlerin i�aretinin bu olaylar olabilece�ini kuvvetlendirmektedir.

G�ne�'ten Bir Alametin Belirmesi

�O, (Mehdi), G�ne�'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.�
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

�G�ne� alamet olarak do�mad�k�a Mehdi ��kmayacakt�r.�
(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

G�ne�'te belirecek olan bu alamet, 20. y�zy�lda g�r�len b�y�k patlama olabilir.

Ayr�ca 11 A�ustos 1999 y�l�nda ger�ekle�en G�ne� tutulmas� y�zy�l�m�z�n son tam G�ne� tutulmas�d�r. �lk kez bu kadar �ok insan G�ne� tutulmas�n�, hem de bu kadar uzun bir s�re izleyebilmi�, inceleme f�rsat� elde etmi�tir. Bu tutulmada dikkat �eken bir nokta da T�rkiye'nin de bu tam tutulman�n en iyi izlendi�i �lkelerden birisi olmas�d�r. Bart�n'dan Silopi'ye kadar, yakla��k olarak 12 �ehir ve 100 il�e tutulmay� g�zleyebilmi�tir. 1999 y�l�ndaki G�ne� tutulmas� ile ilgili ��kan baz� gazete haberleri g�r�lmektedir. Bu olay da, hadiste dikkat �ekilen "G�ne�'ten bir alamet" olarak de�erlendirilebilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Kuyruklu Y�ld�z�n Do�mas�

�Mehdi'nin ��k���ndan evvel, (her taraf�) ayd�nlatan kuyruklu bir y�ld�z do�acakt�r.�
(K�yamet Alametleri, s. 200)

�O gelmeden �nce, do�udan ���k veren bir kuyruklu y�ld�z g�r�necektir.�
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

�O y�ld�z�n do�mas�, G�ne� ve Ay tutulmas�ndan sonra olacakt�r.�
(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Hadislerde belirtildi�i gibi:

- 1986 y�l�nda (Hicri 1406'da) yani 14. y�zy�l ba�lar�nda "Halley" kuyruklu y�ld�z� D�nyam�z�n yak�n�ndan ge�mi�tir. Bu kuyruklu y�ld�z parlak, ���kl� bir y�ld�zd�r.

- Hareket y�n� do�udan bat�ya do�rudur.

- 1981 ve 1982 (1401-1402) y�llar�nda meydana gelen Ay ve G�ne� tutulmalar� olay�ndan sonra ortaya ��km��t�r.

Bu y�ld�z�n do�u�unun da di�er ��k�� alametleri ile ayn� zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu y�ld�z�n�n hadiste i�aret edilen y�ld�z oldu�unu do�rular niteliktedir.

Kabe Bask�n� ve Kabe'de Kan Ak�t�lmas�

�Onun ��kaca�� y�l, insanlar hacca, ba�lar�nda bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i �erif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, k�pekler gibi birbirine sald�racak, hac�lar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin �zerine akacak.�
(K�yamet Alametleri, s. 168-169)

��nsanlar ba�lar�nda bir imam bulunmaks�z�n hac ederler. Mina'ya indiklerinde etraflar�, k�peklerin sar��� gibi sar�l�p, kabilelerin birbirine girmesi ile b�y�k sava�lar olur. �yle ki ayaklar kan g�l� i�inde kal�r.�
(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)

Yukar�daki hadislerde "onun ��kaca�� y�l" c�mlesi kullan�larak, Mehdi'nin ��k�� tarihinde Hac s�ras�nda meydana gelecek bir katliama dikkat �ekilmektedir. 1979 y�l�nda, Hac s�ras�nda ger�ekle�en Kabe bask�n�nda aynen b�yle bir katliam ya�anm��t�r. �ok ilgin�tir bu kanl� Kabe bask�n� da ahir zaman�n ba�lang�c�n�n ve Mehdi'nin ��k���n�n di�er alametlerinin ger�ekle�ti�i d�nemin tam ba��nda yani Hicri 1400 y�l�n�n ilk g�n�nde, 1 Muharrem 1400 (21 Kas�m 1979) tarihinde meydana gelmi�tir.

Yine hadis-i �erifte kanlar�n akaca��ndan bahsedilerek �ld�rme olay�na dikkat �ekilmi�tir. Bask�n s�ras�nda Suudi askerleri ile sald�rgan militanlar aras�nda meydana gelen �arp��mada 30 ki�inin �ld�r�lmesi, bu rivayetin kalan k�sm�n� da do�rulam��t�r.

1979 (Hicri 1400)'da ger�ekle�en bu Kabe bask�n�n ard�ndan 7 sene sonra Hicri 1407 y�l�nda, Hac s�ras�nda �ok daha b�y�k kanl� bir olay meydana gelmi�tir. Bu hadisede caddelerde g�steri yapan hac�lara sald�r�larak 402 ki�i katledilmi�, �ok fazla kan ak�t�lm��t�r. Beyt-�l Muazzama'n�n yan�nda, M�sl�manlar�n (Suudi Arabistan askerleri ile �ran'l� Hac�lar�n) birbirlerini �ld�rmeleri ile b�y�k g�nahlar i�lenmi�tir. Bu kanl� olaylar ilgili hadiste tarif edilen ortamla �ok b�y�k benzerlikler ta��maktad�r:

��evval'de sava� naralar�, Zilhicce'de harb ve k�tal olur, yine Zilhicce'de Hac� talana u�rar, hatta caddeler kandan ge�ilmez ve haramlar �i�nenir. Beyt-�l Muazzam'�n yan�nda b�y�k g�nahlar i�lenir.�

(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

Yukar�daki hadiste, Beyt-�l Muazzama'n�n (Kabe'nin) i�inde de�il, yan�nda ��kacak olaylara dikkat �ekilmektedir. 1407 y�l�n�n Zilhicce Ay�'nda (Hac mevsiminde) meydana gelen olaylar da ilkinden farkl� olarak Kabe'nin i�inde de�il yan�nda ger�ekle�mi�tir. En ba�ta anlatt���m�z olay ise 1 Muharrem 1400'de Beyt-�l Muazzama'n�n (Kabe'nin) bizzat i�erisinde olmu�tu. Her iki hadise de rivayetlerin i�aretine uygun bir �ekilde ger�ekle�mi�tir.

Do�u Taraf�ndan Bir Ate�in G�r�nmesi

�Yemin ederim ki bir ate� sizi saracakt�r. O ate� bug�n Berehut denilen vadide s�n�k vaziyettedir. O ate� i�inde m�thi� azap oldu�u halde insanlar� kaplar. O ate� insanlar�, mallar� yak�p bitirir. Sekiz g�n i�inde r�zgar ile bulut gibi u�arak d�nyan�n her taraf�na yay�l�r. Geceki s�ca�� g�nd�zki hararetinden daha �iddetlidir. O ate� insanlar�n ba��n�n �zerinden ar��n alt�na kadar yakla�arak yery�z� ile g�ky�z� aras�nda g�kg�r�lt�s� gibi korkun� g�r�lt�s� olur, buyurdu.�
(�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 461)

Mehdi'nin ��k�� �ncesi alametlerinden olan bu ate� hakk�nda k�sa bir a��klama yapmak yerinde olacakt�r.

Baz� ki�iler bu ate�i; sebepsiz yere birdenbire ortaya ��kan, s�nme nedir bilmeyen, hatta herkesin bulundu�u yerden mutlaka g�rece�i tarzda bir alamet olarak beklemektedir. Halbuki k�yamet alametlerinin meydana geli�i s�ras�nda imtihan devam etti�inden onlar�n anla��lmas�, herkesin mecburen kabul edece�i bir a��kl�kta olmaz. B�ylece insanlar ak�llar�n�, vicdanlar�n�, iradelerini kullanarak karar verirler. �ayet k�yamet alametleri ile ilgili hadisler en ince ayr�nt�s�na kadar (mesela; hangi �ehirde, ka� tarihinde, ne �ekilde ��kaca��) anlat�lsayd�, daha �nce de belirtti�imiz gibi herkes mecburen kabul eder, insanlar aras�nda derece fark� kalmazd�. Bu sebeple k�yamet alametleri ile ilgili hadisler �zellikle yar� kapal� bir �ekilde bildirilmi�tir.

Ate� alametini de bu �ekilde de�erlendirmek gerekmektedir. Bir ate� sebepsiz yere ��kmaz, ya bir kaza, ya bir patlama gibi kas�t veya ihmal neticesinde ��kar. Mehdi'nin ��k�� alameti olarak s�ylenmesi, onun �ok garip ve ola�an�st� bir alamet �eklinde ��kmas�n� gerektirmez. �nemli olan bu ate�in, hadiste tarif edilen ate�in �zelliklerine uygun olarak ��kmas�d�r. Bu ate�i tan�mak ve tespit edebilmek i�in yap�lacak ilk i�, �zelliklerinin ortaya ��kart�lmas�d�r.

Bilindi�i gibi Temmuz 1991 y�l�nda Irak'�n Kuveyt'i i�gali sonras�nda, Kuveyt'e ait petrol kuyular�n� ate�e vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra K�rfezi'ni �ok b�y�k bir ate� sarm��t�r.

Ayr�ca Hadis-i �erifin ilk k�sm�nda ate� i�in "s�n�k bir vaziyettedir" denmektedir. Ate�, yan�c� bir maddenin yanmas�yla meydana gelen bir durum oldu�una g�re burada s�n�k vaziyette bekleyen ate�in kendisi de�il, ate�in yakaca�� hammaddedir.

Burada toprak alt�ndan ��kar�lan petrole i�aret edilmektedir. Nitekim hadisteki Berehut denilen yer, bir kuyunun ad�d�r. Bu kuyu petrol kuyusudur. Zaman� gelince bu kuyulardan ��kar�lan petrol, yanmaya haz�r bir ate� haline gelmektedir.

"O ate� m�thi� azap oldu�u halde insanlar� kaplar." O ate�, sadece yanan bir ate� de�il, ayn� zamanda insanlar� can�ndan, mal�ndan ederek azap i�inde, elem-�z�nt� i�inde b�rakacak ve b�t�n do�ay� kirletecek olan bir ate�.

"O ate� insanlar�, mallar� yakar bitirir." O ate� bir k�s�m insanlar�n �l�m�ne sebep olmaktad�r. Bunun yan�nda mallar� yakarak, maddi zarara sebebiyet verdi�i gibi, t�m �evreyi ve do�ay� kirleterek de insanlar�n ge�im kaynaklar�n� yok etmektedir.

"Sekiz g�n i�inde r�zgar ile bulut gibi u�arak d�nyan�n her taraf�na yay�l�r." O ate�in, "r�zgar ile bulut gibi u�an" kendisi de�il duman�d�r. Burada benzetme yap�larak duman�n bulutlara kadar y�kselece�i de anlat�lm��t�r. Bu duman r�zgar�n etkisiyle her y�ne do�ru yay�lmaktad�r.

"Geceki s�ca��, g�nd�zki hararetinden daha �iddetlidir." O ate�in hem g�nd�z, hem gece devaml� yand��� anla��lmaktad�r.

"O ate� insanlar�n ba��n�n �zerinden ar��n alt�na kadar yakla�arak, yery�z� ile g�ky�z� aras�nda g�kg�r�lt�s� gibi korkun� g�r�lt�s� olur." O ate�in �ok y�kseklere kadar t�rmand���na ve bu ate�ten g�kg�r�lt�s� gibi pek �iddetli bir g�r�lt� ile patlamalar meydana geldi�ine i�aret edilmektedir.

B�y�k Olaylar�n ve Hayret Verici �eylerin Meydana Gelmesi

�Onun zaman�nda b�y�k hadiseler vuku bulacak.�
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

�Onun zaman�nda nice hayret veren haller zuhur edecektir.�
(Mektubat-� Rabbani, 2/258)

�Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (��k�� alametleri) Resulullah efendimizin irhasat�na* benzer.�
(Mektubat-� Rabbani, 2/258)

Hz. Muhammed'in do�umundan �nce b�y�k ve ola�an�st� olaylar meydana gelmi�ti. Do�du�u gece yeni bir y�ld�z do�mu�, ate�e tapan �ran Padi�ahlar�n�n saray�n�n 14 burcu y�k�lm��, �ran'da 1000 y�ld�r yanmakta olan Mecusi ate�i s�nm��, Semavi Vadisi sel sular� alt�nda kalm��, Save G�l� kurumu�tu vs...

Yukar�daki rivayetlerde i�aret edildi�i gibi, Mehdi'nin ortaya ��k��� da, Peygamber Efendimizinkine benzeyecektir. Onun ��k��� d�neminde de b�y�k ve harika olaylar olacakt�r.

Son 100 y�ld�r d�nya �zerinde meydana gelen b�y�k olaylar�n baz�lar� ��yledir:

- Kabe bas�ld� ve �ok say�da M�sl�man�n kan� ak�t�ld�.

- 2500 y�ll�k �ran �ahl��� y�k�ld� ve �ran �ah� R�za Pehlevi �ld�.

- Hindistan'�n Bombay kentinde bir fabrikadan s�zan gaz 20.000 ki�inin �l�m�ne yol a�t�.

- �ki M�sl�man �lke olan �ran ve Irak aras�nda 8 y�l s�recek bir sava� ba�lad�.

- Ruslar, Afganistan'� i�gal etti.

- Mexico City �iddetli bir depremle yerle bir oldu.

- Kuzey Kolombiya'daki Nevada Del Ruiz yanarda�� 400 y�ld�r ilk kez patlad�. Eriyen kar ve buzun olu�turdu�u �amur y�z�nden Armero kenti haritadan silindi. 20.000 ki�i �ld�.

- Banglade�'teki sel 25.000 ki�inin �l�m�ne sebep oldu.

- H�ristiyanl���n merkezi Roma'y� sular bast�.

- 1986'da �in'de tarihinin en b�y�k orman yang�n� oldu.

- Hindistan Ba�kan� Gandi, M�s�r Devlet ba�kan� Enver Sedat, �sve� Ba�bakan� Olof Palme �ld�r�ld�.

- Papa II. Jean Paul vuruldu.

- 1980 y�l� ba�lar�nda ilk AIDS vakalar� tespit edildi. �u ana kadar on binlerce ki�inin �l�m�ne sebep olan bu hastal��a "�a��n Vebas�" ismi verildi. AIDS, 1960'larda Amerika'da ba�layan ve her �e�it cinsel serbestli�i getirmi� olan "Seks Devrimi"ni sona erdirdi.

- 1986'da uzay meki�i Challenger f�rlat�l���ndan sonra infilak etti.

- 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki �ernobil N�kleer Santral�nda �imdiye kadar g�r�len en b�y�k n�kleer kaza meydana geldi. Bir�ok Avrupa �lkesi yay�lan radyasyondan etkilendi.

- Ozon tabakas�n�n delinmesi D�nya iklimi �zerinde �ok olumsuz etkiler b�rakt�.

- Sovyetler Birli�i y�k�ld� ve Gorba�ov'la birlikte Ba��ms�z Devletler ortaya ��kt�.

- Irak'�n Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra y�llarca s�recek olan K�rfez sava�� ba�lad�.

- Ermenistan'daki depremde kent harabeye d�n��t�. 500.000 ki�i evini terk ederken, �l� say�s� 40.000'i a�t�.

- 1989 y�l�nda �in'de kom�nist b�l�kler tanklarla ��rencilerin �zerine y�r�d�, Tiananmen meydan�nda 2000 ��renci �ld�.

- So�uk Sava��n sembol� olan Berlin duvar� in�as�ndan tam 28 y�l sonra y�k�ld�.

- 1990 y�l�nda Kabe'deki t�neldeki izdihamda 1400'den fazla hac� hayat�n� yitirdi.

- 1991 y�l�nda Banglade�'te meydana gelen sellerin sonras�nda 120.000'-in �st�nde ki�i �ld�,�milyonlarca ki�i evsiz kald�.

- Son 20 y�ld�r Amerika'da f�rt�nalar, kas�rgalar, hortumlar ve seller durmak bilmedi. Binlerce insan �ld�, milyonlarcas� evini terk etti ve zarar her seferinde milyar dolarlarla �l��ld�.

- Bosna ve Kosova'daki katliamda y�z binlerce M�sl�man �ld�r�ld� ve y�zbinlercesi yurtlar�ndan ��kar�ld�.

- Ebola vir�s� on binlerce ki�inin �l�m�ne sebep oldu.

- El Nino t�m d�nya �lkelerine �ok b�y�k felaketler getirdi.

- 19 Ekim 1987'de Londra Borsas� ��kt�. Ya�anan b�y�k panik sonucunda 50 milyar sterlinlik de�er kayb� ya�and�.

- 19 Nisan 1995'de ABD'nin Oklahoma kentindeki Federal Binaya yap�lan bombal� sald�r�da 168 ki�i �ld�.

- 22 Mart 1997'de Hale-Bopp kuyruklu y�ld�z�, saatte 160 km. h�zla D�nya'n�n 195 milyon km. yak�n�ndan ge�ti. ��plak g�zle izlenebilen Hale-Bopp'un ge�i�i, t�m d�nyada milyonlarca ki�i taraf�ndan b�y�k bir ilgiyle kar��land�.

- 10 May�s 1997'de �ran'daki 7.1 �iddetindeki depremde 1500 ki�i �ld�.

- 4 �ubat 1998'de Afganistan'daki 6.1 �iddetindeki depremde 5 bin ki�i hayat�n� kaybetti.

- 25 Ocak 1999'de Kolombiya'daki 6 �iddetindeki depremde 1171 ki�i hayat�n� kaybetti.

- 21 Eyl�l 1999'de Tayvan'daki 7.6 �iddetindeki depremle 2100'den fazla ki�i hayat�n� kaybetti.

- 11 Eyl�l 2001'de ABD'ye, tarihin en b�y�k ter�rist sald�r�s� d�zenlendi: �ki yolcu u�a��, sabah mesaisinin ba�lad��� saatlerde 18 dakika arayla New York'taki D�nya Ticaret Merkezi'nin bulundu�u iki g�kdeleni vurdu. Sald�r�da be� binin �zerinde insan �ld�.

- Hindistan'da b�y�kl��� 7.9 olan bir deprem meydana geldi ve binlerce ki�i ya�am�n� yitirdi.

- Avrupa'da ya�anan a��r� s�caklar 10 binlerce insan�n �l�m�ne neden oldu.

- 60.000 senede bir ger�ekle�en bir olay meydana geldi ve Mars gezegeni D�nya'ya en yak�n konuma geldi.

- 17 Ocak 2002 tarihinde Kongo�daki Nyiragongo Yanarda�� patlad�. Olayda 100 ki�i �ld�

- 15 Kas�m 2003, �stanbul �i�hane�deki Neve �alom Sinagogu ile �i�li�deki Beth �srail Sinagogu�na intihar sald�r�lar� d�zenlendi. Sinagoglardaki ayin s�ras�nda bomba y�kl� iki ayr� kamyonetin intihar eylemcilerince havaya u�urulmas�yla ger�ekle�tirilen sald�r�larda 25 ki�i �ld�, 262 ki�i yaraland�.

- Kas�m 2003'te d�nyan�n en kurak b�lgelerinden olan Mekke'de meydana gelen sel felaketinde 12 ki�i ya�am�n� yitirdi.

- 20 Mart 2003, ABD�nin hala devam eden Irak operasyonu, Ba�dat�� bombard�man ile ba�lad�.

- 20 Kas�m 2003, �stanbul�da yine kamyonetli ikiz intihar sald�r�lar� d�zenlendi. Levent�teki HSBC Bankas� Genel M�d�rl��� ve Beyo�lu�ndaki �ngiltere Ba�konsoloslu�u�na yap�lan sald�r�larda 33 ki�i �ld�, 450 ki�i yaraland�. �ok b�y�k maddi hasar ger�ekle�ti.

- 26 �ubat 2004 tarihinde Moskova metrosunda meydana gelen intihar sald�r�s�nda yakla��k 40 ki�i hayat�n� yitirdi.

- 12 Mart 2004, �spanya'n�n ba�kenti Madrid'in merkezinde 3 ayr� tren istasyonuna d�zenlenen bombal� sald�r�larda yakla��k 200 ki�i hayat�n� yitirdi. Sald�r�larda binden fazla ki�i yaraland�.

- 3 Eyl�l 2004, Kuzey Osetya�da y�zlerce ki�inin rehin tutuldu�u okul binas�na Rus g��leri taraf�ndan operasyon d�zenlendi. �o�u �ocuk en az 150 ki�i �ld�, 560 rehine yaral� olarak kurtar�ld�.

- G�ney Asya�da 26 Aral�k 2004 tarihinde 9.0 b�y�kl���nde bir deprem ve ard�ndan �ok b�y�k bir tsunami ger�ekle�ti. Kaybolan hayatlar�n say�s� �l� ve kay�plarla birlikte 288 bir olarak ifade ediliyor.

- 2 Nisan 2005 tarihinde Papa II. Jean Paul hayat�n� yitirdi.

- 7 Temmuz 2005 tarihinde, �ngiltere�nin ba�kenti Londra, 2. D�nya Sava���ndan beri �ehri vuran en b�y�k sald�r�yla sars�ld�. Metro ve otob�slere e�zamanl� olarak d�zenlenen d�rt sald�r� sonucunda 50�den fazla ki�i �ld�, yakla��k 700 ki�i yaraland�. 21 Temmuz�da yine d�rt ayr� e�zamanl� bombal� sald�r� giri�iminde bulunuldu.

Sistemlerin De�i�mesi

Zaman�n inkitaa u�rad��� (sistemlerin de�i�ti�i) bir d�nemde Mehdi denen bir adam gelecek...

(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Bu hadiste Peygamber Efendimiz, Mehdi'nin "sistemlerin de�i�ti�i" bir d�nemde gelece�ini bildirmi�tir. Bu hadiste i�aret edilen "sistem de�i�ikli�i"nin, 20. y�zy�lda d�nyan�n d�rt bir yan�nda hakim olan ve y�zy�l�n sonlar�na do�ru y�k�lan kom�nist rejimler olmas� muhtemeldir.

20. y�zy�la damgas�n� vuran kanl� sava�lar�n ve katliamlar�n en b�y�k nedenlerinden biri, materyalist felsefenin �r�n� olan kom�nist ideolojinin hakimiyetidir. Bu ideoloji, Avrupa'dan Asya'ya, G�ney Amerika'dan Afrika'ya kadar d�nyan�n b�y�k b�l�m�nde etkili olmu�, bir�ok �lke on y�llar boyunca kom�nist rejimler taraf�ndan y�netilmi� veya kom�nist �rg�tler taraf�ndan hedef al�nm��t�r. 1990'l� y�llara kadar devam eden so�uk sava��n ve en ac�mas�z katliamlar�n nedeni kom�nizm olmu�tur.

Kom�nist rejimler di�er �lkelerle sava�arak ideolojilerini yaymaya �al��man�n yan�nda, kendi halklar�na da b�y�k bir zul�m uygulam��lar, �ok geni� kitleleri idamlar, toplu katliamlar, toplama kamplar�ndaki a��r ko�ullar ve k�tl�klar gibi y�ntemlerle �ld�rm��lerdir.

Kom�nist rejimler, tarih�ilerin hesaplamalar�na g�re, 20. y�zy�l boyunca 120 milyon insan�n �l�m�ne neden olmu�tur. Bunlar�n �o�u, bir sava� s�ras�nda cephede �len askerler de�il, kom�nist devletlerin kendi halklar�n�n i�inden �ld�rd�kleri sivillerdir. On milyonlarca erkek, kad�n, ya�l�, k���k �ocuk, bebek, sadece kom�nist rejimlerin, kat� ve vah�i �zellikleri nedeniyle ya�am�n� yitirmi�tir. Bunun d���nda milyonlarca insan, kom�nistlerin zulm�ne u�ram��, bu y�zden g��e zorlanm��, ellerinden mallar�, tarlalar� al�nm�� ve her an �ld�r�lme, su�suz yere tutuklanma veya zul�m g�rme korkusu alt�nda ya�at�lm��lard�r.

Ancak 20. y�zy�l�n sonlar�na do�ru, �ok g��l� ve sars�lmaz san�lan bu ideolojiye sahip rejimler birer birer ��kmeye, g�� kaybetmeye ba�lam��lard�r. Bu ��k���n en belirgin sembol�, 1989 y�l�nda Berlin Duvar�'n�n y�k�lmas�d�r. �ki y�l sonra,�d�nyan�n en b�y�k ve en g��l� kom�nist devleti olan Sovyetler Birli�i y�k�lm�� ve Do�u Bloku tamamen par�alanm��t�r. Afrika'dan Hindi�ini'ne kadar uzanan bir co�rafyada farkl� kom�nist rejimler birbiri ard�na ��km��, 1945'ten beri d�nyan�n sabit uluslararas� sistemi olan "iki kutuplu d�nya d�zeni" ortadan kalkm��, siyasi yorumcular�n deyimiyle yeni bir d�nya d�zeni kurulmu�tur. Son derece �a��rt�c� bir �ekilde ger�ekle�en bu geli�meyle, hadiste belirtilen "sistem de�i�ikli�i" ger�ekle�mi�tir.

G�n�m�zde ise, gerek kom�nizmin -gerekse onunla ayn� fikri kaynaklara dayanan bir di�er totaliter sistem olan fa�izmin- son fikri ve siyasi kal�nt�lar� da yok olmakta, d�nya bu kanl� ideolojilerden tamamen temizlenmektedir. �slam ahlak�n�n d�nyaya yay�lmas� ile bu sistemlerin d�nyan�n d�rt bir yan�na getirdi�i zul�m, ac�, karanl�k ve yokluk yery�z�nden ger�ek anlamda silinecek, insanlar g�zelli�e, zenginli�e, refaha ve huzura kavu�acaklard�r. Allah, zorluklar�n, karanl�klar�n, sava�, katliam ve ac�lar�n ard�ndan, rahmetinin ve ihsan�n�n bir tecellisi olarak insanlara e�siz nimetler sunacakt�r.Berlin Duvar�'n�n 1989 y�l�nda y�k�lmas� kom�nizmin ��k���n�n de bir sembol� olarak g�r�lmektedir. Kom�nist ideolojinin en �nemli liderlerinden say�lan Lenin'in dev boyutlardaki heykellerinin y�k�l�p, halk taraf�ndan par�alara ayr�lmas� ise hadiste belirtilen sistem de�i�ikli�inin en a��k delillerinden biridir.

M�sl�manlar�n Bask� G�rmesi

Ahir zamanda �mmetimin ba��na sultanlar�ndan �iddetli belalar gelir, �yle ki yerler M�sl�manlara dar gelir.

(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

Bu hadis, Mehdi gelmeden �nce baz� M�sl�man �lkelerde, din ahlak�ndan uzak, zalim ve ac�mas�z karakterli veya ba�ar�s�z ki�ilerin iktidarda olaca��na i�aret etmektedir. Ger�ekten de bug�n �slam d�nyas�n�n bir b�l�m�nde iktidarda olan y�neticiler, M�sl�man halka eziyet etmekte, bask�c� ve despot rejimleri ile insanlar� ezmektedirler. Bir k�sm�nda ise, ehil olmayan y�neticiler nedeniyle halk �e�itli belalara maruz kalmaktad�r. Irak, Libya, Suriye, Somali, Etiyopya, Afganistan, Tunus ve� Cibuti gibi �lkeler ba�ta olmak �zere M�sl�manlar, �lke y�netimindeki liderler taraf�ndan bask� alt�na al�nmakta, �e�itli zorluk ve s�k�nt�lara maruz b�rak�lmaktad�rlar. M�sl�manlar�n dinlerini �zg�rce ya�amalar� ve ibadetlerini yerine getirmeleri engellenmekte, ekonomik s�k�nt�lar ya�am� zorla�t�rmaktad�r. Bu �lkelerden baz�lar�nda ya�anan olaylara �rnekler �unlard�r:

�ran'la yapt��� sava�ta 3 milyonluk n�fusunun yakla��k bir milyonunu kaybeden Irak'ta, fa�ist diktat�r Saddam H�seyin halk�na ak�l almaz i�kenceler ve zul�m uygulam��t�r. Irak M�sl�manlar� halen Saddam'�n fa�ist uygulamalar� alt�nda ezilmekte, Saddam'�n ak�ls�z politikalar� nedeniyle uluslararas� yapt�r�mlara maruz kalmaktad�rlar.

1979 y�l�nda Sovyet Rusya taraf�ndan i�gal edildi�i g�nden beri Afganistan'da, istikrars�zl�k ve karga�a hakim olmu�, ger�ek �slam'� hi�bir �ekilde temsil etmeyen iktidarlar, son derece bask�c�, ac�mas�z ve ho�g�r�s�z bir sistem kurmu�lard�r.

Afrika'n�n en k���k �lkelerinden biri olan Cibuti, 1977 ve 1991 y�llar� aras�nda, yakla��k 2 bin M�sl�man�n katledildi�i, 7 bin ki�inin de hi�bir mazeret g�sterilmeden tutuklan�p i�kence g�rd��� kat� bir rejimle y�netildi.

Somali'de 1969 y�l�ndan 1991 y�l�na kadar yakla��k 20 y�l boyunca do�rudan M�sl�manlar� hedef alan, T�mgeneral Muhammed Siad Biare'nin liderli�inde bask�c� bir rejim uyguland�.

Tunus, 31 y�l boyunca Habib Burgiba'n�n dikta rejimi alt�nda y�netildi. Kendisini "hayat boyu cumhurba�kan�" ilan eden Burgiba, iktidarda oldu�u m�ddet�e M�sl�man halk� bask� alt�nda tuttu.

Suriyeli M�sl�manlar Haf�z Esad'�n 30 y�l s�ren diktat�rl��� boyunca �e�itli ac�mas�zl�klara maruz kald�lar. Kad�nlara tecav�z edildi�i, erkeklere her t�rl� i�kencenin uyguland��� katliamlarda baz� �ehirler tamamen ortadan kalkt�.

Haf�z Esad iktidarda bulundu�u 30 y�l boyunca �ok b�y�k katliamlar ger�ekle�tirdi. Bunlardan bir tanesi de Hama �ehrinde bir g�n i�inde 40 bin M�sl�man�n vah�ice �ld�r�lmesidir.


Afganistan'da 10 y�l s�ren K�z�l Ordu i�gali, ard�nda on binlerce �l�, bir o kadar da sakat b�rakt�. Sovyetlerin geri �ekilmesinin ard�ndan ba�layan kanl� i� �at��ma ise �lkeyi daha b�y�k bir kaosa s�r�kledi.Habib Burgiba has oppressed the Muslim Tunus people during his rule. The most important common characteristic of the authorities that come to power in Somali is their practice against Islam. The civil war that had begun during Siad Barre rule is still going on.

Irak lideri Saddam H�seyin y�llard�r hem kendi halk�na hem de kom�u �lkelerdeki M�sl�manlara y�nelik �ok b�y�k bir bask� ve zul�m politikas� y�r�tmektedir.

Tozlu Dumanl�, Karanl�k Fitne

Tozlu dumanl�, karanl�k bir fitne g�r�lecek, bunu di�erleri takip edecek...

(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)


Milliyet, 12 Eyl�l 2001

Bu hadiste ise, Mehdi'nin ��k���ndan �nce, tozlu ve dumanl�, karanl�k bir fitnenin g�r�lece�inden s�z edilmektedir. Fitne, "insan�n ak�l ve kalbini do�rudan do�ruya hak ve hakikatten sapt�racak �ey, sava�, azd�rma, kar���kl�k, ihtilaf, kavga" gibi anlamlara gelen bir kelimedir.15 Hadiste bu fitnenin ard�nda toz ve duman b�rakaca�� belirtilir. Ayr�ca bu fitnenin "karanl�k" olarak nitelendirilmesi, nereden geldi�i belli olmayan, umulmad�k bir olay oldu�una i�aret kabul edilebilir.

Bu a��lardan bak�ld���nda s�z konusu hadisin, 11 Eyl�l 2001 tarihinde Amerika Birle�ik Devletleri'nin New York ve Washington �ehirlerinde meydana gelen, d�nya tarihinin en b�y�k ter�r olay� olarak nitelendirilen sald�r�ya i�aret etmesi muhtemeldir. Televizyon ekranlar�nda ve gazetelerde de �ahit olundu�u gibi, bu iki b�y�k ter�r olay�n�n ard�ndan b�y�k bir toz bulutu ve duman �evreyi sar�p ku�atm��t�r.

New York'ta D�nya Ticaret Merkezi'ne ve Washington'da Pentagon binas�na �arpan u�aklar�n yak�tlar�n�n sebep oldu�u patlamalar sonucunda b�y�k bir duman olu�mu� ve bu duman t�m �ehirden ve hatta civar kentlerden g�r�lebilecek kadar y�kselmi� ve yay�lm��t�r. Patlamalar sonucunda ��ken binalar ise, daha b�y�k bir toz bulutunun olu�mas�na neden olmu�, hatta �evredeki insanlar�n �zerleri tamamen bu tozla kaplanm��t�r.

Bu olay, hem d�nya tarihinin en b�y�k ter�r sald�r�lar�ndan biri olmas�, hem di�er alametlerle yak�n d�nemlerde vuku bulmas� ve ayr�ca hadiste yap�lan tarife benzer �zellikler ta��mas� sebebiyle son derece �nemlidir. Dolay�s�yla binlerce masum insan�n �l�m�ne ve yaralanmas�na neden olan, insanl�k tarihinin bu en elim ter�r olay�, hadiste haber verilen ve Mehdi'nin ��k���n�n bir alameti olarak bildirilen "tozlu dumanl�, karanl�k fitne" olabilir.

Hadiste belirtilen "tozlu ve dumanl�, karanl�k fitne" resimlerde g�r�ld��� gibi 11 Eyl�l ter�r sald�r�s�n�n en belirgin �zelliklerindendi.

Yayg�n Katliamlar

Mehdi'den �nce, yayg�n katliamlar�n vuku bulaca�� b�y�k bir fitne g�r�lecektir.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

Peygamberimiz (sav)'in Mehdi'nin geli�i ile ilgili bildirdi�i hadislerin b�y�k bir k�sm�nda, Mehdi gelmeden �nce d�nyada karma�a, g�vensizlik ve huzursuzlu�un hakim olaca�� �zerinde durulmaktad�r. Sava�lar ve �at��malar�n yan� s�ra, toplu katliamlar�n ya�anacak olmas� da bu d�nemin belirgin �zellikleri aras�ndad�r. Ayr�ca hadiste katliamlar�n yayg�n olaca��na, yani t�m d�nya �ap�nda ya�anaca��na dikkat �ekilmektedir.


Amnesty International'�n raporlar�na g�re Saddam H�seyin Halep�e'de 5000 sivili vah�ice katlettirmi�, binlerce ki�i de benzer sald�r�larda kaybolmu�tu.

Ge�ti�imiz y�zy�lda iki b�y�k d�nya sava�� ya�anm�� ve s�rf bu sava�larda 65 milyon insan hayat�n� kaybetmi�tir. 20. y�zy�l boyunca siyasi nedenlerle katledilen sivillerin say�s�n�n 180 milyonu a�t��� tahmin edilmektedir. Bu daha �nceki y�zy�llarla k�yasland���nda ola�an�st� derecede y�ksek bir rakamd�r. Ger�ekte 20. y�zy�la dek d�nya �zerindeki sava�lar �o�u zaman bir cephe sava�� �eklinde ya�an�r, yani belirli bir hat �zerinde sava�an ordular aras�nda ge�erdi. Oysa 20. y�zy�ldaki silah teknolojisi ve buna ba�l� olarak geli�tirilen askeri stratejiler, "topyek�n sava�" kavram�n� ortaya ��karm��, sava�lar sadece cephedeki askerleri de�il, cephe gerisindeki sivilleri de b�y�k �l��de hedef alm��t�r. �ehirlerin bombalanmas�, kimyasal, biyolojik veya n�kleer silahlar, soyk�r�m, toplama kamplar� gibi kavramlar, sadece 20. y�zy�la �zg�d�r.

S�z konusu vah�et s�rmekte, bug�n hala d�nyan�n d�rt bir yan�nda kanl� sava�lar ve �at��malar devam etmektedir. Bu sava�lar�n ortak �zelli�i ise, yukar�daki hadiste de belirtildi�i gibi toplu katliamlar�n ya�and��� sava�lar olmas�d�r. Bir yandan kitle imha silahlar�n�n kullan�lmaya ba�lanmas�, di�er yandan da �at��may� ve kan d�kmeyi te�vik eden ideolojilerin fikri egemenli�i, katliamlar�n �ok geni� kapsaml� olmas�na neden olmaktad�r.

Yak�n tarihe bak�ld���nda pek �ok insan�n hayat�n� kaybetti�i �e�itli katliam �rnekleri g�r�lecektir. �rne�in Bosna Sava��, a��rl�kl� olarak sivil halk�n hedef al�nd���, kad�n, �ocuk, ya�l� denmeden binlerce insan�n katledildi�i bir sava� olarak tarihe ge�mi�tir. Sava� sonras�nda ortaya ��kar�lan toplu mezarlar ise katliam�n boyutlar�n� g�zler �n�ne seren �arp�c� bir delil olmu�tur.

Filistin halk�na kar�� 1940'lardan beri y�r�t�len bir di�er "etnik temizlik" operasyonu ise, daha uzun vadeli bir katliam politikas�d�r. Bu politikan�n Sabra ve �atilla katliamlar� gibi �rnekleri, ya�anan olaylar�n boyutlar�n� g�zler �n�ne sermektedir.

Afrika k�tas�nda da s�k s�k �e�itli farkl� etnik k�kenler aras�nda �iddetli �at��malar ya�anmakta ve binlerce insan hayat�n� yitirmektedir. 1997 y�l�n�n ilkbahar�nda 5 b�y�k �lkeyi, Zaire, Ruanda, Uganda, Burundi ve Tanzanya'y� i�ine alan bir b�lgeyi etkileyen bir sava�, iki b�y�k kabile aras�nda ya�and�: Hutu ve Tutsi kabileleri. Bu etnik sava�ta yar�m milyona yak�n insan hayat�n� yitirdi. On binlerce ki�i ormanlarda a�l�kla, sefaletle, salg�n hastal�klarla m�cadele etti ve �ok b�y�k bir b�l�m� �ld�. K���k �ocuklar ve bebekler bile s�rf ba�ka bir kabileden olduklar� i�in vah�ice �ld�r�ld�ler.


Bosna'da, t�m insanlar�n g�z� �n�nde ger�ekle�en b�y�k bir soyk�r�m ya�and� ve sona erdi. Ancak birbiri ard�na bulunan toplu mezarlar katliam�n ger�ek boyutunu ortaya koyuyor.


�e�enistan topraklar�nda y�llard�r devam eden �at��malarda binlerce masum insan hayat�n� yitirdi. �ok say�da insan da m�lteci durumuna d��t�. Bu insanlardan da bir�o�u yollarda hayat�n� kaybetti. (�stte)

Masum �nsanlar�n Katledilmesi

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ��kmayacak ve katliamlara yerde ve g�ktekiler, art�k tahamm�l edemez bir hale geldi�inde zuhur edecektir...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)Saddam H�seyin'in Halep�e'de yapt��� katliamdan g�r�nt�ler

Mehdi'nin ��k��� ile ilgili hadislerde katliamlar�n yayg�nla�mas�ndan bahsedilirken, bu katliamlar�n masum insanlar� hedef alaca��na �zellikle dikkat �ekilmi�tir. Daha �nce de ele ald���m�z gibi, g�n�m�zde hemen hemen t�m sava�larda as�l hedef sivil halk olmaktad�r. Katliamlar da as�l olarak sivil ve masum halka y�nelik olarak ger�ekle�tirilmekte, �o�unlukla �ocuklar, ya�l�lar ve kad�nlar katledilmektedir. �zellikle kendilerini savunma imkan� olmayan bu insanlar�n se�ilmi� olmas� katliamlar�n �ap�n�n geni�, hayatlar�n� kaybeden insanlar�n say�s�n�n y�ksek olmas�na neden olmaktad�r.

Sava�lar veya �e�itli �at��malar s�ras�nda ger�ekle�tirilen katliamlar�n yan� s�ra �zellikle son y�llardaki ter�rist eylemler de halk�n toplu olarak imha edilmesi ile neticelenmektedir. Ter�rizmin amac� halk aras�nda korku ve deh�et yaymak oldu�undan, bu t�r sald�r�lar�n as�l y�neldi�i kesim �o�unlukla sivil halkt�r. Al�� veri� merkezleri, restoranlar, kafeteryalar, okullar gibi savunmas�z kad�nlar�n, gen�lerin ve �ocuklar�n bulundu�u yerleri hedef alan bu eylemler nedeniyle d�nyan�n farkl� �lkelerinde pek �ok insan hayat�n� kaybetmektedir.�D�nyan�n d�rt bir yan�nda birbiri ard�na ger�ekle�en ter�rist sald�r�larda, bombalamalarda ve kundaklamalarda hedef olarak her zaman i�in masum insanlar se�ilmektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com