Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi hakk�ndaki hadisler m�tevatirdir
�slam alimlerinin Mehdi'nin geli�i ile ilgili izahlar�

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

MEHD�'N�N GEL���NDE ��PHE YOKTUR

Mehdi Hakk�ndaki Hadisler M�tevatirdir

"Tevat�r", kelime anlam� olarak "kuvvetli haber, i�inde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber" demektir. (B�y�k Lugat-T�r-Dav, 3003) Hadis bilimcilere g�re; bir haber bir�ok ki�i taraf�ndan rivayet edilmi�se ve bu ravilerin biraraya gelip, haber uydurmalar�, durumlar� itibar�yle m�mk�n de�ilse buna "M�tevatir" haber denilir. Bir�ok �slam alimi, Peygamberimiz (sav)'in Mehdi ile ilgili hadislerinin m�tevatir oldu�unu bildirmi�tir:

�bni Hacer Askalani Feth�'l-Bari'de; Mehdi'nin bu �mmetten olaca�� ve Hz. �sa (A.S.)'n�n onun arkas�nda namaz k�laca��na dair hadisler tevat�r etmi�tir, der. �evkani de �sa'n�n inece�ine dair hadislerin say�s�n�n 29'a ula�t���n� s�yleyerek, bunlar� bir bir nakletmi� ve sonunda: "Bizim nakletti�imiz hadisler g�r�ld��� gibi tevat�r haddine ula�t�. Bu beyan�m�zla �u sonuca var�l�yor ki, beklenen Mehdi hakk�ndaki hadisler, Deccal hakk�nda hadisler ve �sa'n�n inmesine dair hadisler m�tevatirdir" demi�tir.
(S�nen-i �bn-i Mace 10/338)Mehdi'nin gelece�ine dair olan sahih hadisler tevat�r niteli�ini ta��maktad�r.
(K�yamet Alametleri, s.193)

Onlar�n zann�na g�re, Mehdi vefat etti; ge�ti gitti... Halbuki, bu babda gelen sahih hadis-i �erifler me�hurdur. Hatta tevat�r-� manevi derecesinde olup, taifenin s�zlerini tekzip etmektedir.
(Mektubat-� Rabbani, 2/250)

Mehdi'nin gelece�ine dair Resulullah (sav)'dan tevat�r d�zeyinde bir�ok hadis rivayet edilmi�tir...
(eb'ul-Hasan Muhammed b. Hasan el-�beri  Sicistani, Menak�b'��-�afii/Dr.G.H�seyin Tacirineseb, Mehdilik ve �mam Mehdi, s.88 ve 405)

Mehdi'nin varl��� ve ahir zamanda zuhur edece�i, Peygamber ailesinden ve Fat�ma o�ullar�ndan olu�u, tevat�r �l��s�ne ula�an hadislerle a��klanm��t�r ve bu hadisleri inkar etmenin hi�bir anlam� yoktur... Tevat�r �l��s�n� a�an, do�ru ve a��k hadislerde, Mehdi'nin Fat�ma soyundan olup, d�nya sona ermeden zuhur edece�i, zul�m ve haks�zl�kla dolmu� olan d�nyaya, adalet ve hakkaniyet getirece�i, onun zaman�nda �sa Mesih'in g�kten inece�i ve onun �nderli�inde namaz k�laca�a� kan�tlanm�� bulunmaktad�r.
(�erif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-i�ae, s.184 ve 305 / Mehdilik ve �mam Mehdi, s.328)

K�yamet g�n�n�n en b�y�k alametlerinden birisi de, hakk�nda tevat�r derecesini a�acak derecede hadis bulunan bir ki�inin zuhur edece�idir. Bir�ok hadis haf�zlar�, Mehdi'nin Peygamber soyundan oldu�unu kabul etmi�lerdir, b�yle m�tevat�r bir konuya s�rt �evirmek yak���k almaz. Hak ehlinin inanc�na g�re, Mehdi �sa Mesih'ten ayr�d�r. Mehdi, Mesih'ten �nce zuhur edecektir. Bu konu S�nni bilginleri aras�nda, onlar�n inanc�ndan say�lacak kadar yayg�nl�k kazanm��t�r.
(�emseddin Muhammed b. Ahmed Sefareyni, Levaih'�l-Envar'�lBehiyye �ehri, C.2, s.74-76-86'dan �zet)

Muhammed b. Ali �evkani, "et-Tavzih..." isimli kitab�nda ��yle s�ylemi�tir: ...Bunlar (Mehdi, Deccal ve Mesih ile ilgili rivayetler) hi� ku�ku yok ki, m�tevat�r hadislerdir, Peygamber'in buyru�u h�km�ndedir... Buna g�re, Deccal ve Mesih hakk�ndaki rivayetler m�tevat�r oldu�u gibi Mehdi hakk�ndakiler de m�tevat�rd�rlar...
(Muhib b. Salih el-Bureyni, Ikd'�d-D�rer fi Ahbar'il-Muntazar, s.14-15 / Ebu Tayyib Muhammed S�dd�k Kunuci, el-�zaet�... s.95 ve 130 / Mehdilik ve �mam Mehdi s.329)

Mehdi hakk�ndaki hadisler, manevi tevat�r �l��s�n� ge�mi�, inkar edilmelerinin bir anlam� yoktur.
(�eyh Hasan Advi Hamzavi, Me�arik'�l-Envar, F.2, s.115, -1307 H. Bas�m� / Mehdilik ve �mam Mehdi s. 329)

� ...Mehdi hakk�ndaki hadisler tevat�r �l��s�nden �oktur. "S�nen", "Mesned" ve "Mu'cem" kitaplar�nda mevcuttur.
(M.S�dd�k b. Hasan Kunuci, el-�zaet�... s.94)

Yukar�da isimlerini verdi�imiz kaynaklar d���nda pek �ok ki�i daha say�s�z eserinde Mehdi hakk�nda ula�an hadislerin tevat�r derecesinde oldu�unu a��klam��lard�r. Bu �slam alimlerinden baz�lar� ve bu konuda a��klama yapt�klar� eserleri �unlard�r:

 1. Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf Genci Nufeli, el-Beyan fi Ahbari Sahib'�z-Zaman, s.126
 2. �emseddin Muhammed b. Ahmed Kurtubi, et-Tezkiret� fi Ahval'il-Mevta ve Umur'il-ahireti, s.710
 3. �bni Kayyim Cavziye Muhammed b. Ebi Bekr D�m��ki, el-Menar'�l-M�nif, s.142
 4. �ehabeddin b. Hacer Ahmed b. Ali Askelani, Tahzib et-Tahzib, C.9, s.126
 5. Celaleddin Abdurrahman Suyuti, Arf'�l-Verdi, eki el-Havi Lilfetavi, C.2, s.165
 6. Eb'ul-Abbas b. Hacer Ahmed b. Muhammed Haytemi, Sevaik'�l-Muhrika, s.99 / El-Kavl'�l Muhtasar, s.23
 7. �erif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-��ae, s.147, 185
 8. �emseddin Muhammed b. Ahmed Sefarini, Levaih'�l-Envar'il-Behiyye, C.2, s.89 / Ahval-i Yevm'�l-K�yamet, s.33
 9. Muhammed b. Ali Sabban M�sri, �s'afur-Ra�ibin, Nur'ul-Ebsar ha�iyesinde matbu s.192 Sevaik'�l-Muhrika'dan naklen.
 10. M�'min b. Hasan M�'mim �eblanci, Nur'ul-Ebsar, s.189
 11. Muhammed Sedik Hasan Kunuci Buhari, el-�zae, s.120
 12. Muhammed b. Cafer �drisi Ketan�, Nzm'�l-M�tenas�r Fi'l-Hadis'il-M�tevatir, s.145
 13. Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed �umari, �braz'�l?Vehm'il-Meknun, s.3-4
 14. Abd�lmuhsin b. Muhammed Abbad, Meccelet'�l-Camiat'�l-�slamiyye, say� 3, y�l 1, s.598

�slam Alimleri'nin Mehdi'nin Geli�i ile �lgili �zahlar�

Bir�ok b�y�k �slam alimi ahir zamanda Mehdi'nin geli�inde hi�bir ��phe olmad���n� ifade eden a��klamalar yapm��t�r. Bunlar�n aras�nda en �nl�lerinden biri Muhyiddin Arabi'dir. Futuhat-I Mekkiye isimli eserinde Muhyiddin Arabi ��yle s�ylemektedir:

"Muhakkak ki, yery�z� zul�m ve haks�zl�k ile doldu�u s�rada Allah'�n halifesi k�yam edecek, yery�z�n� adalet ve e�itlikle dolduracak... Genel kazanc� halka aras�nda e�it olarak payla�t�racak, halka adaletle h�kmedecek ve anla�mazl�klarda hakemlik edecek... Allah onun i�ini bir gecede d�zene koyacak, zafer hep onun �n�nde y�r�yecek... Aya��n� Peygamberin aya��n�n yerine koyacak (onun izinde y�r�yecek) ve hi�bir zaman sapmayacak... Da��n�k dinleri (bat�l inan�lar�) ortadan kald�r�p, sadece hak dini hakim k�lacak..."

(Muhyiddin Arabi, el-Futuhat El Mekkiye, 366. bab, C.3, s.327-328)

Bu konuda a��klamayapan bir di�er ki�i ise M�s�rl� �nl� yazar �eyh Mansur Ali Nasif'tir. Bir eserinde Mehdilik inanc�n� �u �ekilde tan�mlamaktad�r:

Ehl-i Beyt'ten Mehdi ad�nda bir zat ka��n�lmaz olarak zuhur edecek, �slam topraklar�na� hakim olacak, M�sl�manlar kendisini izleyecek ve O, M�sl�manlar aras�nda adaletle, hakkaniyetle davranacak, dini sa�lamla�t�racak. Ondan sonra Deccal ortaya ��kacak ve Mesih (Hz. �sa) inerek Deccal'� etkisiz hale getirecek veya �ld�d�r�lmesinde Mehdi'ye yard�m edecektir.

(et-Tac'�l-Cami� Lil-Usul, C.5, s.341)

M�s�r el-Ezher �niversitesi �nan�lar k�rs�s�nde ��retim g�revlisi olan yazar Seyyid Sab�k ise, �slam Konferans� taraf�ndan se�ilmi� bir kitap olarak yay�nlanan el-Akaid'�l �slamiyye isimli kitab�nda Mehdi'nin geli�i ile ilgili �u a��klamalar� yapmaktad�r:

Mehdi hakk�nda s�z�n �z� �u ki; O, zaman�n sonunda, pek yak�nda zuhur edecektir... Yery�z� zul�m ve haks�zl�kla dolmu� iken, O, adalet ve hakkaniyetle dolduracakt�r. O muhakkak surette �slam kanununu ortaya koyacak ve y�prat�lm�� olan Peygamber s�nnetini canland�racakt�r.

(el-Akaid'�l-�slamiyye, s.250)

Alaeddin Ali b. Hi�am Muttaki Hindi de, "er-Redd�..." isimli kitab�nda ��yle demi�tir:

Allah'�n rahmeti sana olsun bil ki; vaad edilen Mehdi'nin varolu�unda hi� ku�ku yoktur. �� y�z hadis ve eserle hatta daha fazlas� ile bu kan�tlanm��t�r.

(Casim M�helhil, el-Burhan, c.1, s.339 / Mehdilik ve �mam Mehdi, s.328)

�nl� �slam alimlerinin, bu a��klamalar�n yan�s�ra, Mehdi'nin geli�i ile ilgili konular�n ehl-i S�nnet inanc� oldu�una dair de detayl� a��klamalar� mevcuttur. Bu a��klamalardan birka��n� ��yle�s�ralamak m�mk�nd�r:

Ebu Muhammed Hasan b. Ali el-Berbehari Hanbeli "�erh'�s-S�nnet" isimli kitab�nda ehl-i S�nnet inan�lar�n� s�ralayarak ��yle yaz�yor: "...Ve Meryemo�lu �sa'n�n g�kten inece�ine, Deccal'� etkisiz hale getirece�ine ve Muhammed (sav) o�ullar�ndan Kaim'in (Mehdi) arkas�nda namaz k�laca��na inanmak."
(Casim M�helhil, el-Burhan..., C.1, s.426)

Do�ru hadislere dayan�larak, kesin olarak inan�lan bir konu da (zuhur edecek olan) Mehdi'nin varl���d�r. Onun zaman�nda Deccal ve Mesih de ortaya ��kacakt�r.
(�bni Hacer, Ahmed b. Muhammed Haytemi �afii, el-Kavl'�l-Muhtasar fi Alamat'il Mehdiyy�l-Muntazar s. 74)

Eb'ul-E�bal Ahmed Muhammed �akir "�erh-i M�sned-i �mam Ahmed" isimli kitab�nda: Bir�ok sahabeden do�ru senetlerle ula�an do�ru s�nnete g�re: (Mehdi'ye inanmak) kan�tlanm��, bunun do�rulu�undan ku�ku duymak kimsenin haddinde de�ildir.
(Casim M�helhil, el-Burhan... Mukaddimesi, C.1, s.343)

Demek ki, Mehdi'nin zuhur edece�ine inanmak vaciptir, ona inanmak Peygamber (S)'in buyru�unu do�rulamak i�in gereklidir. Nitekim bu konu Ehl-i S�nnet inan� kitaplar�nda kayeddilmi� ve kan�tlanm��t�r.
(Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed �umari �afii, �braz'�l-Vehm'�l-Meknun, s.3-4)

�slam alimlerinin Mehdi'nin geli�i ve yapacaklar� hakk�ndaki hadisler ile ilgili yapt�klar� bu izahlar ku�kusuz son derece �nemlidir. Ancak daha da �nemlisi Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerinin g�n�m�zde tek tek ve birbiri ard�s�ra ger�ekle�iyor olmas�d�r. Ku�kusuz bu olaylar�n Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi olarak ger�ekle�mesi, do�ruluklar� �zerinde herhangi bir ��phe b�rakmamaktad�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com