Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

PEYGAMBER�M�Z (SAV)'�N A�IKLADI�I ALAMETLER B�RB�R� ARDINCA VE BEL�RT�LD��� B���MDE ���NDE BULUNDU�UMUZ �A�DA YA�AMAKTADIR

Ara�t�rmam�za konu olan hadislerin Peygamberimiz (sav) taraf�ndan s�ylenmi� s�zler oldu�u kolayl�kla anla��labilir. Elimizde do�ruyu yanl��tan ay�rmaya yarayan bir y�ntem bilgisi bulunmaktad�r. Bilindi�i gibi, k�yamet ile ilgili hadisler gelece�e y�nelik olaylar� ihtiva etmektedir. Bu nedenle zaman i�erisinde, hadisin birebir ger�ekle�mesi s�zlerin kayna�� konusundaki t�m ku�kular� ortadan kald�rmaktad�r.

S�z konusu k�stas ahir zaman ve k�yamet alametleri �zerine ara�t�rma yapan bir�ok �slam alimi taraf�ndan da kullan�lm��t�r. Konunun uzmanlar�ndan Bedi�zzaman Said Nursi de ahir zaman hakk�ndaki hadislerin g�n�m�zde meydana gelen ve g�zle g�r�len olaylara tam mutab�k ��kmas�n�n hadislerin hakikat oldu�unu g�sterdi�ini ifade etmi�tir. (1. Bedi�zzaman Said Nursi, �ualar, s. 360, �aban D��en, Mehdi ve Deccal, Gen�lik Yay�nlar�, �stanbul, 1998, s.15)

Hadislerde bildirilen i�aretlerin bir k�sm� 1400 y�ll�k �slam tarihinin herhangi bir d�neminde, d�nyan�n belirli bir b�lgesinde, belirli bir oranda g�r�lm�� olabilir. B�yle bir durum o d�nemin ahir zaman oldu�unu g�stermez. Zira bir devrin ahir zaman olarak nitelendirilmesi i�in k�yamet alametlerinin t�m�n�n ayn� �a�da, birbirlerini izleyerek ger�ekle�mesi gerekmektedir. Bu durum bir hadiste ��yle ifade edilmi�tir:

�K�yamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncuklar�n art arda kopmas� gibi.� (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Cami�'s-Sagir, 3/167)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com