Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

KURAN'DA AH�R ZAMANA VE MEHD�'YE
��ARET EDEN AYETLER

Biz ise, yery�z�nde g��ten d���r�lenlere l�tufta bulunmak, onlar� �nderler yapmak ve miras��lar k�lmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5)

Biz hangi memlekete bir peygamber g�nderdiysek onun halk� yalvar�p-yakars�nlar diye, mutlaka onlar� dayan�lmaz bir zorluk (yoksulluk) ve s�k�nt�yla yakalay�vermi�iz. (Araf Suresi, 94)

Andolsun, senden �nceki �mmetlere (peygamberler) g�nderdik de onlar� dayan�lmaz zorluk (yoksulluk) ve s�k�nt�larla �eviriverdik. Umulur ki yalvar�rlar diye. (Enam Suresi, 42)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk� zalim olan bu �lkeden ��kar, bize kat�ndan bir veli (koruyucu sahib) g�nder, bize kat�ndan bir yard�m eden yolla" diyen erkekler, kad�nlar ve �ocuklardan zay�f b�rak�lm��lar ad�na sava�m�yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

�nsanlar�n kendi ellerinin kazand��� dolay�s�yla, karada ve denizde fesad ortaya ��kt�. Umulur ki, d�nerler diye (Allah) onlara yapt�klar�n�n bir k�sm�n� kendilerine tadd�rmaktad�r. (Rum Suresi, 41)

Allah bir �ehri �rnek verdi: (Halk�) G�venlik ve huzur i�indeydi, r�zk� da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'�n nimetlerine nank�rl�k etti, b�ylece Allah yapt�klar�na kar��l�k olarak, ona a�l�k ve korku elbisesini tatt�rd�. (Nahl Suresi, 112)

Yoksa sizden �nce gelip-ge�enlerin hali ba��n�za gelmeden cennete girece�inizi mi sand�n�z? Onlara �yle bir yoksulluk, �yle dayan�lmaz bir zorluk �att� ve �ylesine sars�ld�lar ki, sonunda el�i, beraberindeki m�'minlerle; "Allah'�n yard�m� ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. ��phesiz Allah'�n yard�m� pek yak�nd�r. (Bakara Suresi, 214)

� Sonra onlar�n arkas�ndan �yle nesiller t�redi ki, namaz (k�lma duyarl�l���n)� kaybettiler ve �ehvetlerine kap�l�p-uydular. B�ylece bunlar azg�nl�klar�n�n cezas�yla kar��la�acaklard�r. (Meryem Suresi, 59)

Kim de benim zikrimden y�z �evirirse, art�k onun i�in s�k�nt�l� bir ge�im vard�r... (Taha Suresi, 124)

E�er o �lkeler halk� inansalard� ve korkup-sak�nsalard�, ger�ekten �zerlerine hem g�kten, hem yerden (say�s�z) bolluklar (bereketler) a�ard�k; ancak onlar yalanlad�lar, biz de onlar� kazanageldikleri nedeniyle yakalay�verdik. (Araf Suresi, 96)

Sizden �nceki nesillerden onlardan kurtard���m�zdan pek az� d���nda yery�z�nde bozgunculu�u �nleyecek fazilet sahibi ki�iler bulunmal� de�il miydi? Zulmedenler ise, i�inde bulunduklar� refah�n pe�ine d��t�ler. Onlar, su�lu-g�nahkarlard�. (Hud Suresi, 116)

O, i� ba��na ge�ti mi (ya da s�rt�n� �evirip gitti mi) yery�z�nde bozgunculuk ��karmaya, ekini ve nesli helak etmeye �aba harcar. Allah ise, bozgunculu�u sevmez. (Bakara Suresi, 205)

***

Ger�ekten sen, g�nderilen (el�i)lerdensin. Dosdo�ru bir yol �zerinde(sin). (Yasin Suresi, 3-4)

Kitap ehlinden ve m��riklerden inkar edenler, kendilerine apa��k bir delil gelinceye kadar, (bulunduklar� durumdan) kopup-ayr�lacak de�illerdi.�(O delil�de) Allah'tan g�nderilmi� bir el�i (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktad�r; onlar�n i�inde dosdo�ru 'yaz�l�-h�k�mler' vard�r. (Beyyine Suresi, 1-3)

��lerinden bir adama: "�nsanlar� uyar ve iman edenlere, muhakkak kendileri i�in Rableri kat�nda 'ger�ek bir makam' oldu�unu m�jde ver" diye vahyetmemiz, insanlara �a��rt�c� m� geldi? �nkar edenler: �Ger�ekten bu, a��k�a bir b�y�c�d�r" dediler. (Yunus Suresi, 2)

Her �mmetin bir resul� vard�r. Onlara resulleri geldi�i zaman, aralar�nda adaletle h�k�m verilir ve onlar zulme u�rat�lmazlar. (Yunus Suresi, 47)

M��rikler istemese de o dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

Ki O, el�ilerini hidayetle ve hak din ile, di�er b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lmak i�in g�nderdi. �ahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28)

Ey iman edenler, i�inizden kim dininden geri d�ner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onlar� sevdi�i, onlar�n da kendisini sevdi�i m�'minlere kar�� al�ak g�n�ll�, kafirlere kar�� ise 'g��l� ve onurlu,' Allah yolunda cehd eden (�aba harcayan) ve k�nay�c�n�n k�namas�ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'�n bir fazl�d�r, onu diledi�ine verir. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Sizden; hayra �a��ran, iyili�i (marufu) emreden ve k�t�l�kten (m�nkerden) sak�nd�ran bir topluluk bulunsun. Kurtulu�a erenler i�te bunlard�r. (Al-i �mran Suresi, 104)

Ve onlar�n i�inden, sabrettikleri zaman emrimizle do�ru yola iletip-y�nelten �nderler k�ld�k; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inan�yorlard�. (Secde Suresi, 24)

Dedi ki: "Kiminiz kiminize d��man olarak, hepiniz ordan inin. Art�k size Benden bir yol g�sterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa art�k o �a��r�p sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)

Do�ruyu getiren ve do�rulayanlara gelince; i�te onlar muttaki (takva sahibi) olanlard�r. (Z�mer Suresi, 33)

***

Fitne kalmay�ncaya ve dinin hepsi Allah'�n oluncaya kadar onlarla sava��n. �ayet vazge�ecek olurlarsa, ��phesiz Allah, yapt�klar�n� g�rendir. (Enfal Suresi, 39)

�nkar edenlere de ki: "Yak�nda yenilgiye u�rat�lacaks�n�z ve toplan�p cehenneme s�r�leceksiniz." Ne k�t� yatakt�r o. (Al-i �mran Suresi, 12)

Bizim u�rumuzda cehd edenlere (�aba harcayanlara), ��phesiz yollar�m�z� g�steririz. Ger�ekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69)

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin. Ger�ek �u ki, arz Allah'�nd�r; ona kullar�ndan diledi�ini miras�� k�lar. En g�zel sonu� muttakiler i�indir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden �nce de, geldikten sonra da eziyete u�rat�ld�k." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz d��man�n�z� helak edecek ve sizleri yery�z�nde halifeler (egemenler) k�lacak, b�ylece nas�l davranaca��n�z� g�zleyecek"� dedi. (Araf Suresi, 128-129)

O, su�lu-g�nahkarlar istemese de, hakk� ger�ekle�tirmek ve bat�l� ge�ersiz k�lmak i�in (b�yle istiyordu.) (Enfal Suresi, 8)

Hay�r, biz hakk� bat�l�n �st�ne f�rlat�r�z, o da onun beynini darmada��n eder. Bir de bakars�n ki, o, yok olup gitmi�tir. (Allah'a kar��) Nitelendiregeldiklerinizden dolay� eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

De ki: "��phesiz Rabbim hakk� (bat�l�n yerine veya diledi�i kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir. De ki: "Hak geldi; bat�l ise ne (bir �ey) ortaya ��karabilir, ne geri getirebilir.� (Sebe Suresi, 48-49)

De ki: "Hak geldi, bat�l yok oldu. Hi� ��phesiz bat�l yok olucudur. (�sra Suresi, 81)

A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)

Onlar ki, yanlar�ndaki Tevrat'ta ve �ncil'de (gelece�i) yaz�l� bulacaklar� �mmi haber getirici (Nebi) olan el�iye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyili�i) emrediyor, m�nkeri (k�t�l���) yasakl�yor, temiz �eyleri helal, murdar �eyleri haram k�l�yor ve onlar�n a��r y�klerini, �zerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard�m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; i�te kurtulu�a erenler bunlard�r. (Araf Suresi, 157)

Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 8)

Sonra biz, el�ilerimizi ve iman edenleri b�yle kurtar�r�z; m�'minleri kurtarmam�z bizim �zerimize bir hakt�r. (Yunus Suresi, 103)

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destek�isi)dir. Onlar� karanl�klardan nura ��kar�r; inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur. Onlar� nurdan karanl�klara ��kar�rlar. ��te onlar, ate�in halk�d�rlar, onda s�resiz kalacaklard�r. (Bakara Suresi, 257)

Dediler ki: "E�er seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) �ekilip-kopart�l�r�z." Oysa biz onlar�, kendi kat�m�zdan bir r�z�k olarak her �eyin �r�n�n�n aktar�l�p topland���, g�venli bir harem'de yerle�ik k�lmad�k m�? Fakat onlar�n �o�u bilmiyorlar. (Kasas Suresi, 57)

��te b�yle, senden �nce de (herhangi) bir memlekete bir el�i g�ndermi� olmayal�m, mutlaka onun refah i�inde ��mar�p azan �nde gelenleri (��yle) demi�lerdir: 'Ger�ekten biz, atalar�m�z� bir �mmet (din) �zerinde bulduk ve do�rusu biz, onlar�n izlerine (eserlerine) uymu� kimseleriz'(O peygamberlerden her biri ��yle) Demi�tir: 'Ben size atalar�n�z� �st�nde buldu�unuz �eyden daha do�ru olan�n� getirmi� olsam da m�? Onlar da demi�lerdi ki: 'Do�rusu biz, kendisiyle g�nderildi�iniz �eye kafir olanlar�z'. (Zuhruf Suresi, 23-24)

***

G�nderilmi�lere selam olsun. (Saffat Suresi, 181)

��te bunlar, Allah'�n ayetleridir; onlar� sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de g�nderilen el�ilerdensin. (Bakara Suresi, 252)

... Her nerede olursan�z, Allah sizleri bir araya getirecektir. ��phesiz Allah, her �eye g�� yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Ve derlerdi ki: "Biz, �nlenmi� bir �air i�in ilahlar�m�z� terk mi edece�iz?" Hay�r, o, hakk� getirmi� ve g�nderilen (el�i)leri de do�rulam��t�. (Saffat Suresi, 36-37)

Andolsun, g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; bizim ordular�m�z, �st�n gelecek olanlar onlard�r. (Saffat Suresi, 171-173)

Andolsun senden �nce de el�iler yalanland�; onlara, yard�m�m�z gelinceye kadar yalanland�klar� ve eziyete u�rat�ld�klar� �eye sabrettiler. Allah'�n s�zlerini (va'dlerini) de�i�tirebilecek yoktur. Andolsun, g�nderilenlerin haberlerinden bir b�l�m� sana da geldi. (Enam Suresi, 34)

Birbiri ard�nca g�nderilenlere andolsun (M�rselat Suresi, 1)

El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 9)

***

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir... (Nur Suresi, 55)

Allah'�n yard�m� ve fetih geldi�i zaman, ve insanlar�n Allah'�n dinine dalga dalga girdiklerini g�rd���nde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan ma�firet dile. ��nk� O, tevbeleri �ok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "��phesiz Arz'a salih kullar�m varis�i olacakt�r" diye yazd�k. (Enbiya Suresi, 105)

Ve sizi onlar�n topraklar�na, yurtlar�na, mallar�na ve daha ayak basmad���n�z bir yere miras�� k�ld�. Allah, her �eye g�� yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)

Sonra, nas�l yap�p-davranacaks�n�z diye g�zlemek i�in, onlar�n ard�ndan sizi yery�z�nde halifeler k�ld�k. (Yunus Suresi, 14)

... K�t�l��� a��p gideren ve sizi yery�z�n�n halifeleri k�lan m�? Allah ile beraber ba�ka bir ilah m�? Ne az ���t-al�p�d���n�yorsunuz. (Neml Suresi, 62)

Onlar ki, yery�z�nde kendilerini yerle�tirir, iktidar sahibi k�larsak, dosdo�ru namaz� k�larlar, zekat� verirler, ma'rufu emrederler, m�nkerden sak�nd�r�rlar. B�t�n i�lerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

Gev�emeyin, �z�lmeyin; e�er (ger�ekten) iman etmi�seniz en �st�n olan sizlersiniz. (Al-i �mran Suresi, 139)

Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'� �ok�a zikredenler ile zulme u�rat�ld�ktan sonra zafer kazananlar ba�ka. Zulmetmekte olanlar, nas�l bir ink�laba u�ray�p devrileceklerini pek yak�nda bileceklerdir. (�uara Suresi, 227)

Kendisine bereketler k�ld���m�z yerin do�usuna da, bat�s�na da o hor k�l�n�p-zay�f b�rak�lanlar� (m�staz'aflar�) miras��lar k�ld�k... (Araf Suresi, 137)

Allah, yazm��t�r: "Andolsun, ben galip gelece�im ve el�ilerim de." Ger�ekten Allah, en b�y�k kuvvet sahibidir, g��l� ve �st�n oland�r. (M�cadele Suresi, 21)

Allah'�, sak�n el�ilerine verdi�i s�zden d�nen sanma. Ger�ekten Allah azizdir, intikam sahibidir. (�brahim Suresi, 47)

Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerle�tirece�iz. ��te bu, makam�mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayr�cal�kt�r). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inat�� bozguna u�ray�p -yok oldu- gitti. (�brahim Suresi, 14-15)

Ve sevece�iniz bir ba�ka (nimet) daha var: Allah'tan 'yard�m ve zafer (nusret)' ve yak�n bir fetih. M�'minleri m�jdele. (Saff Suresi, 13)

��phesiz, Biz sana apa��k bir fetih verdik. �yle ki Allah, senin ge�mi� ve gelecek (her) g�nah�n� ba���las�n, �zerindeki nimetini tamamlas�n ve seni dosdo�ru bir yola y�neltsin. Ve Allah, sana '�st�n ve onurlu' bir zaferle yard�m etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

... Fakat Allah, sizin bilmedi�inizi bildi, b�ylece bundan �nce size yak�n bir fetih (nasib) k�ld�. (Fetih Suresi, 27)

M�jde, d�nya hayat�nda ve ahirette onlar�nd�r. Allah'�n s�zleri i�in de�i�iklik yoktur. ��te b�y�k 'kurtulu� ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 64)

De ki: "Herkes g�zetlemektedir; siz de g�zleyip durun. Sonunda, d�md�z (dosdo�ru) yolun sahipleri kimlermi� ve do�ru yola ula�an kimlermi�, pek yak�nda ��reneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

Allah kendi (dini)ne yard�m edenlere kesin olarak yard�m eder. ��phesiz Allah, g��l� oland�r, aziz oland�r. (Hac Suresi, 40)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; el�iye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de� (Nisa Suresi, 59)

�"Korkma" dedik. "Muhakkak sen �st�n geleceksin." (Taha Suresi, 68)

***

Ger�ekten Allah'�n Kitab�n� okuyanlar, namaz� dosdo�ru k�lanlar ve kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak edenler; kesin olarak zarara u�ramayacak bir ticareti umabilirler. (Fat�r Suresi, 29)

Mallar�n� Allah yolunda infak edenlerin �rne�i yedi ba�ak bitiren, her bir ba�akta y�z tane bulunan bir tek tanenin �rne�i gibidir. Allah, diledi�ine kat kat art�r�r. Allah (ihsan�) bol oland�r, bilendir. (Bakara Suresi, 261)

Rabbinizin r�zk�ndan yiyin ve O'na ��kredin. G�zel bir �ehir ve ba���layan bir Rabbiniz var. (Sebe Suresi, 15)

Sizin yan�n�zda olan t�kenir, Allah'�n kat�nda olan ise kal�c�d�r. Sabredenlerin kar��l���n� yapt�klar�n�n en g�zeliyle biz muhakkak verece�iz. Erkek olsun, kad�n olsun, bir m�'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hi� ��phesiz biz onu g�zel bir hayatla ya�at�r�z ve onlar�n kar��l���n�, yapt�klar�n�n en g�zeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir. G�zellik yapanlara daha g�zeli ve fazlas� vard�r. Onlar�n y�zlerini ne bir karart� sarar, ne bir zillet, i�te onlar cennetin halk�d�rlar; orada s�resiz kalacaklard�r. (Yunus Suresi, 25-26)

De ki: "��phesiz 'lutuf ve ihsan (fazl)' Allah'�n elindedir, onu diledi�ine verir. Allah (rahmeti) geni� oland�r, bilendir. O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah b�y�k 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir." (Al-i �mran Suresi, 73-74)

Kime dilerse hikmeti ona verir; ��phesiz kendisine hikmet verilene b�y�k bir hay�r da verilmi�tir. Temiz ak�l sahiplerinden ba�kas� ���t al�p-d���nmez. (Bakara Suresi, 269)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com