Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

PEYGAMBER�M�Z (SAV)'�N, MEHD�YET KONUSUNA KURAN'DA ��ARET OLDU�UNU B�LD�REN �E��TL� HAD�SLER� VARDIR

�Mehdi t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi d�nyaya h�kmedecektir.�

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

G�r�ld��� gibi bu hadis, Kuran'da yer alan Hz. Z�lkarneyn ve Hz. S�leyman k�ssalar�n�, Mehdi konusuyla ba�lant�l� olarak incelememize i�aret etmektedir.

A�a��daki hadislerle de Kehf ve Talut k�ssalar�nda ahir zamana bakan �ok �nemli i�aretler oldu�u haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz, ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerini �ok �e�itli �ekillerde anlatabilirdi. Ancak burada verilen �rneklerde de g�r�ld��� gibi �zellikle Kuran k�ssalar�yla ba�lant� kurarak anlatmas�, s�yledi�imiz meseleye �ok kuvvetli bir delil te�kil etmektedir. Peygamber Efendimiz ��yle buyurmaktad�r:

�Ashab-� Kehf, Mehdi'nin yard�mc�lar� olacakt�r.�
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

�Mehdi'nin yard�mc�lar�n�n say�s� Talut ile nehri ge�enler kadard�r.�
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bu bak�� a��s�yla incelendi�inde Kuran'da �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca�� bir d�nemin varl���na i�aret eden bir�ok ayet oldu�u g�r�lmektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com