Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

MEHD�L�K NE DEMEKT�R?

Ahir zaman ve Mehdiyet kavramlar� baz� insanlar i�in �ok tan�d�k olmayabilir. Bu nedenle �ncelikle bu iki kavram� a��klamakta yarar vard�r. Ahir zaman s�z�, "son d�nem" anlam�na gelir. �slam'a g�re ahir zaman, k�yamete yak�n bir zamanda, Kuran ahlak�n�n hakim olaca�� ve insanlar aras�nda �ok yayg�n olarak ya�anaca�� bir d�nemi ifade eder.

�nsanlar�n hayalinde her zaman i�in daha g�zele, daha iyiye y�nelik bir �zlem bulunmaktad�r. Daha g�zel bir manzara, daha g�zel bir yiyecek, daha iyi ve toplumsal sorunlar�n ya�anmad��� bir hayat, refah, huzur, bolluk, g�zellik� ��te ahir zaman da t�m bu "daha iyi", "daha g�zel" kavramlar�n� i�inde bar�nd�ran bir �a�� ifade eder. Ahir zaman, s�k�nt�n�n ve k�tl���n yerini bollu�un ve bereketin, adaletsizli�in yerini adaletin, ahlaks�zl���n yerini g�zel ahlak�n, karga�an�n yerini bar���n ve huzurun ald��� ve t�m inanan kullar�n as�rlard�r �zlemini duyduklar�, �slam ahlak�n�n hakim oldu�u kutlu bir d�nemdir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu d�nemi ve �zelliklerini a��klayan detayl� anlat�mlar yer al�r. Peygamberimiz (sav)'in ard�ndan baz� �slam b�y�kleri de ahir zaman hakk�nda �nemli a��klamalarda bulunmu�lard�r. Bu anlat�mlara bak�ld���nda, ahir zaman�n, birbirini izleyecek olan bir tak�m �nemli olay ya da s�re�lerle dolu oldu�unu g�r�r�z. Ahir zaman d�nyan�n �nce b�y�k bir bozulma ve karma�a ya�ad���, ancak sonra da ger�ek dinin ya�anmas�yla kurtulu�a kavu�tu�u bir d�nemdir.

Ahir zaman�n ilk a�amas�nda, d�nya Allah'� inkar eden bir tak�m felsefi sistemler nedeniyle dejenere olacakt�r. �nsanlar yarat�l�� ama�lar�ndan uzakla�acak, bunun sonucunda b�y�k bir manevi bo�luk ve ahlaki bozulma olu�acakt�r. B�y�k felaketler, sava�lar ve ac�lar ya�anacak, insanlar "Nas�l kurtuluruz?" sorusunun cevab�n� arayacaklard�r.

Ahir zaman�n bu d�nemi, ayn� zamanda dinin de dejenere edildi�i bir d�nemdir. �slam dini, i�ine sokulan birtak�m hurafeler ve bat�l inan��lar nedeniyle asl�ndan uzakla�t�r�lm��t�r. Dindarl�k ad� alt�nda tutuculuk ve ikiy�zl�l�k yapan baz� kimseler bu hurafeleri daha da yayg�nla�t�rmak i�in �abalamakta, �slam'�n �z�ndeki g�zel ahlak�n kavranmas�na engel olmaktad�rlar. Bir yanda ateizmi ve dinsizli�i telkin eden felsefeler, �te yanda da dini i�ten tahrip eden bu tutucu g��ler, insanl��� b�y�k bir karanl��a s�r�klemi�tir.

Ancak Allah, ahir zaman�n bu b�y�k karma�as� i�indeki insanlar� kurtulu�a ula�t�racakt�r. Yolunu �a��rm�� olan insanl��� do�ru yola davet etmek i�in, "Mehdi" (do�ruya g�t�ren) s�fat�n� ta��yan �st�n ahlakl� bir kulunu vesile k�lacakt�r. Mehdi, �nce �slam d�nyas�n�n i�inde fikri bir m�cadele y�r�tecek ve �slam'�n asl�ndan kopmu� olan M�sl�manlar� ger�ek imana ve ahlaka d�nd�recektir. Mehdi'nin bu noktada �� temel g�revi vard�r:

1. Allah'� inkar eden ve dinsizli�i destekleyen felsefi sistemlerin ��r�t�lmesi.

2. �slam'�, onu dejenere etmi� olan ikiy�zl� kimselerin boyunduru�undan kurtararak hurafecili�e kar�� m�cadele edilmesi. Kuran'�n h�k�mlerine dayanan ger�ek �slam ahlak�n�n ortaya ��kar�lmas� ve uygulanmas�.

3. T�m �slam d�nyas�n� siyasi ve sosyal y�nlerden g��lendirmesi, huzur, g�venlik ve refah sa�lamas�, toplumsal sorunlar� ��zmesi.

Hadislerde bildirildi�ine g�re, Mehdi'yle ayn� d�nemde d�nyaya yeniden d�necek olan Hz. �sa ise, �zellikle H�ristiyan ve Yahudi d�nyas�na hitap edecek, onlar� i�ine d��t�kleri hurafelerden s�yr�l�p Kuran'a g�re ya�amaya �a��racakt�r. H�ristiyanlar�n Hz. �sa'ya uymas� ile birlikte, �slam ve H�ristiyan d�nyalar� tek bir inan�ta birle�ecek ve d�nya "Alt�n�a�" olarak an�lan b�y�k bir bar��, g�venlik, mutluluk ve refah d�nemi ya�ayacakt�r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zaman�n ba�lang�� alametleri ile ilgili �e�itli a��klamalar mevcuttur. Ayr�ca Kuran'da da bu d�neme i�ari manada bakan ayetler vard�r. Bu b�l�mde �e�itli ahir zaman alametleri, hadisler ve Kuran ayetleri do�rultusunda a��klanmaktad�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com