SONU�

z. �sa'n�n Allah Kat�nda diri oldu�unun ve yeniden yery�z�ne gelece�inin delilleri ile m�jdelendi�i bu kitap, temenni ederiz ki, bu konuda teredd�te kap�lanlar�n ��phelerini ortadan kald�rm��, bu ger�e�in aksini iddia edenlerin yan�lg�lar�n� anlamalar�n� sa�lam�� ve pek �ok M�sl�man�n Hz. �sa'n�n gelecek olmas�n�n sevincini ve heyecan�n� duymas�na arac� olmu�tur.

Son olarak �zerinde durmak istedi�imiz bir di�er �nemli konu da Hz. �sa Allah'�n izniyle geldi�inde inananlar�n kendisini nas�l tan�yaca��d�r. Hz. �sa'n�n geli�i konusunda en �ok tart���lan konulardan birinin de sahte mesihlerin ortaya ��k��� oldu�u d���n�l�rse, bu konunun a���a kavu�turulmas�n�n �nemi daha iyi anla��lacakt�r. Baz� kimseler, Hz. �sa'n�n geli�i konusunu sahte mesihlere zemin haz�rlad��� endi�esi ile g�ndemde tutmaktan ka��nmaktad�rlar. Bu, yanl�� bir tutumdur. Her�eyden �nce, sahte mesihlerin ortaya ��k��� Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelecek olmas�n�n �nemli alametlerindendir. (bkz. Harun Yahya, Hz. �sa'n�n Geli� Alametleri, Ara�t�rma Yay�nc�l�k, Kas�m 2003) Daha da �nemlisi, Hz. �sa yeniden d�nyaya geldi�inde yapt��� her tavr�yla hikmetli ve benzersiz olacak, bu alametlerle di�er insanlardan ayr�lacak ve hi�bir ispata gerek duymadan hemen tan�nabilecektir. Sahte mesihlerin kendilerini ispata �al��malar� ise onlar�n sahteliklerinin en a��k delilidir.

Hz. �sa'y� sahte mesihlerden ay�ran en �nemli �zelliklerden bir di�eri de, yery�z�nde hi�bir akrabas� veya onu tan�yan kimsenin bulunmayacak olmas�d�r. Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde �evresinde kendisini �nceden tan�yan hi� kimse olmayacakt�r. Onun fiziksel �zelliklerini, simas�n� ya da ses tonunu bilen tek bir ki�i dahi ��kmayacakt�r. D�nya �zerinde tek bir ki�i "ben onu daha �nceden tan�yorum, filanca zaman g�rm��t�m, onun ailesi ve yak�nlar� �u kimselerdir" gibi bir iddiada bulunamayacakt�r. ��nk� onu tan�yan t�m insanlar bundan yakla��k olarak 2000 sene kadar �nce ya�am�� ve �lm��lerdir. Annesi Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, onunla y�llar�n� ge�irmi� olan havarileri, d�nemin Yahudi �nde gelenleri ve bizzat Hz. �sa'dan tebli� alm�� olan insanlar vefat etmi�lerdir. Dolay�s�yla ikinci kez yery�z�ne geli�inde, onun do�umuna, �ocuklu�una, gen�li�ine ve yeti�kinli�ine �ahit olmu� tek bir kimse olmayacak ve onun hakk�nda hi� kimse hi�bir �ey bilmeyecektir. Tek bir �ocukluk resmi bulunmayacak; hi�bir insan onun ge�mi�ine dair bir hat?raya sahip olmayacakt�r.

Ku�kusuz bu durum, "sahte mesih" tehlikesini de tamamen ortadan kald�rmaktad�r. Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Hi� kimse "bu ki�i Hz. �sa olamaz" diyecek bir sebep bulamayacakt�r. ��nk� Hz. �sa Allah Kat�na y�kseldi�i haliyle, o zamanki k�yafetiyle gelecek, hi�bir insan�n asla taklit edemeyece�i �st�n �zelliklere sahip olacakt�r. (En do�rusunu Allah bilir)

T�m bu bilgiler, samimi olarak iman edenlerin bu �nemli konuyu bir kez daha d���nmeleri ve vicdanlar�n�n sesini dinleyerek maddi manevi gerekli t�m haz�rl�klar� yapmalar� i�in �nemli bir hat�rlatmad�r. Bu hat�rlatmaya uyanlar, Allah'�n izniyle bu kutlu el�i yeniden yery�z�ne geldi�inde -sevgili Peygamberimiz (sav)'in m�jdeledi�i gibi- kendisinin yard�mc�s� ve destek�isi olma �erefine eri�meyi umabilirler. Hi� ��phesiz bu, g�n�lden iman eden t�m M�sl�manlar�n duas�d�r.

 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com