HZ. �SA GELD���NDE D�NYA HUZUR VE BARI�LA DOLU OLACAK

itap boyunca inceledi�imiz delillerin hepsi hi� ��phesiz iman edenler i�in �nemli bir m�jdedir. Hz. �sa'n�n �lmedi�i ve yeniden d�nyaya gelecek olmas� gerek ayetlerde gerekse hadislerde a��k olarak bildirilmi�tir. Yakla��k iki bin y�ld�r d�nya �zerinde olmayan m�barek ve de�erli �ahs�n, aradan ge�en bunca zamandan sonra yeniden gelecek olmas� iman edenlerin, imani �evklerini ve azimlerini g��lendiren tarihi bir harikad�r. B�ylesine b�y�k bir olaya haz�rlanman�n gittik�e aciliyet kazand��� ise ya�anan pek �ok olayla a��k�a g�r�lmektedir. Hadislerde ve baz� ayetlerde yer alan i�aretlerin ortaya koydu�u ger�ek, Hz. �sa'n�n geli� vaktinin iyice yakla�t���d�r. ��inde bulundu�umuz d�nem, hadislerde Hz. �sa'n�n geli�inin, ahir zaman�n ve k�yametin alametleri olarak say�lan pek �ok geli�menin ya�and��� bir d�nemdir. Haber verilen alametlerin onlarcas� ger�ekle�mi�tir, �stelik yine t�pk� hadislerde haber verildi�i gibi ard� ard�na... F�rat'�n suyu kesilmi�, iki M�sl�man �lke aras�nda b�y�k sava� ya�anm��, g�ky�z�nde ola�an�st� olaylar olmu�, Ramazan ay�nda G�ne� ve Ay tutulmu�, do�al felaketler artm��, �ok say�da insan�n hayat�n� kaybetti�i b�y�k felaketler ya�anm��, hadislerde belirtilen ahlaki bozukluk ve dejenarasyon �rnekleri t�m d�nya �ap�nda yayg�nla�m��t�r. (Hz. �sa'n�n geli�inin 123 alametini ��renmek i�in bkz. www.hazretiisagelecek.com)

T�m bu ya�ananlar, yak�n bir s�re i�inde -hatta pek �ok insan�n tahmin etti�inde de k�sa bir zaman zarf�nda- daha da tarihi ve b�y�k olaylar�n ya�anaca��na i�aret etmektedir. Allah'�n izniyle, belki on belki de yirmi y�l i�inde insanl�k Hz. �sa'n�n geli�ine tan�kl�k edecektir. Hi� ��phesiz, bir insan�n tarihin en b�y�k harikalar�ndan biri olan bu mucizeye tan�k olma ihtimalinin olmas� bile ola�an�st� bir durumdur. Bu kitab� okuyan pek �ok ki�i, Allah izin verirse, bu d�neme �ahit olacak ve Hz. �sa ile kar��la�acakt�r. Bu durumda yap�lan haz�rl�klar�n h�zland�r�lmas�, her m�minin bu b�y�k olaya haz�rlanmaktan kendisini al�koyabilecek �eylerden y�z�evirerek, dikkatini bu konu �zerinde yo�unla�t�rmas� gerekir. Hz. �sa geldi�inde, t�m M�sl�manlar �slam ahlak�n�n gere�i olan birlik ve beraberlik ruhu i�inde olmal�d�rlar. �nkarc� ideolojilerin fikri olarak ortadan kald�r�lmas� i�in gayret etmeli, �slam ahlak�n� m�mk�n oldu�unca �ok yaymal�, insanlar� en g�zel �ekilde do�ruya davet etmelidirler. Hz. �sa'n�n Deccaliyet'e kar�� verece�i m�cadelede onun en kuvvetli destek�ileri olabilmek i�in kendilerini her y�nden geli�tirmelidirler. Hz. �sa gibi Allah Kat�nda se�kin, onurlu ve de�erli bir misafire en iyi �ekilde haz�rl�k yapan ve ona lay�k bir ortam haz�r edebilmek i�in gayret edenlerden olabilmek dahi m�minler i�in b�y�k bir �ereftir. �u an t�m iman edenlerin bu �erefe eri�me imkan� vard�r ve bu imkan� en verimli �ekilde de�erlendirmek herkesin sorumlulu�udur. Ayr�ca unutmamak gerekir ki, on-yirmi y�l insan hayat�nda �ok h�zl� ge�en bir s�redir. Bundan on be� y�l �nce 2000 y�l�n�n gelmesini bekleyen insanlar nas�l ge�ti�ini anlamadan 2000 y�l�na girdiler ve 2000 y�l�n�n ilk y�llar�n� nas�l h�zla ge�ti�inin fark�na bile varmadan geride b�rakt�larsa, Hz. �sa'n�n gelece�i g�nlerde hi� umulmad��� kadar �abuk gelebilir.

Pek �ok ki�i Hz. �sa geldi�inde nas�l bir ortam olaca��na dair hakl� bir merak i�inde olabilir. Bu bilgi de hadisler de detayl� olarak verilmi�tir. Hz. �sa geldi�inde �ncelikle, Deccal'i ortadan kald�racak ve onun kurmu� oldu�u sapk�n sisteme son verecektir. T�m insanlar� Allah'�n Kuran'da bildirdi�i hak dini ya�amaya davet edecek, Deccaliyet'in ortadan kalkmas�yla insanlar ak�n ak�n din ahlak�n� ya�amaya y�neleceklerdir. Ger�ek din ahlak�n�n ya�anmas� insanlara hem manen hem madden huzur ve rahatl�k getirecektir. D�nya �zerindeki t�m �at��ma ve kavgalar son bulacak, anla�maz�l�klar�n hepsi bar��c�l yollarla ��z�me kavu�acakt�r. Ahlaki bozukluklardan kaynaklanan tedirginlik ve korkular yerini g�venli�e b�rakacakt�r. Adalet t�m d�nyaya hakim olacak, ya�l�lar�n daha gen�, �ocuklar�n ise olgun olmak istedikleri alt�n bir �a� ya�anacakt�r. �nsanlar� tedirgin eden t�m fiziki ve zihinsel bask�lar�n ortadan kald�r�lmas� ve din ahlak�n�n eksiksiz ya�anmas�yla, d�nya tarihin en g�zel sanat eserleri �retilecek, bilim ve teknolojide m�thi� ilerlemeler kaydedilecektir. D�nyan�n neresine gidilirse gidilsin, insanlar g�zellik, zenginlik ve bereketle kar��la�acaklard�r. D�nyan�n ya�ayaca�� bu alt�n �a� hadislerde detaylar�yla anlat�lm��t�r, ilerleyen b�l�mlerden hadislerin �����nda Hz. �sa'n�n d�nyaya getirece�i g�zellikler anlat�lacakt�r.

Hz. �sa �slam Ahlak�n� Hakim Edecektir


De ki: "Hak geldi; bat�l ise ne (bir �ey) ortaya ��karabilir, ne geri getirebilir. "
(Sebe Suresi, 49)

K�rk (40) y�l Allah'�n kitab� ve benim s�nnetimle h�kmeder, vefat eder.117

Hz. �sa, �mmet-i Muhammed'e peygamber olarak de�il, �eriat-� Muhammediyyeyi tatbik etmek i�in gelecektir.118

Hz. �sa (as) inecek ve Resulullah Efendimiz (sav)'in �eriat�na tabi olacakt�r.119

Hazreti Muhammed (sav)'in �eriat� �zerine h�k�m verecek, kendisi Peygamber oldu�u halde Peygamber'e tabi olacak ve Muhammed (as)'in �mmetinden olacak. Peygamberin �mmeti ve sahabisi olacak� �yleyse o, sahabelerin en efdali olacak�120

Onunla (�sa ile) benim aramda hi�bir peygamber yoktur. O ��phesiz inecektir. Onu g�rd���n�z zaman tan�y�n! O, orta boylu, beyaza �alar k�rm�z� renktedir. Sar�ya boyal� iki elbise i�inde olacak. Ya�mur ya�masa da sa��ndan su damlayacakt�r. �nsanlarla �slam i�in sava�acakt�r. Mesihu'd-Deccal'i etkisiz hale getirecek, sonra yery�z�nde tam k�rk sene kalacak. Sonra �lecek ve namaz�n� M�sl�manlar k�lacaklard�r.121

�slamdan ba�ka (hi�bir dini) kabul etmeyecek... Din muttehid olacak... Allah'tan ba�ka hi�bir kimseye ve hi�bir �eye ibadet edilmeyecek...122

Hz. �sa D�neminde Yery�z� Bar��la Dolacak

Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r. Hi�bir kimse aras�nda bir d��manl�k kalmayacakt�r. Ve b�t�n d��manl�klar, bo�u�malar, hasetle�meler muhakkak kaybolup gidecektir.123

Sava� (erbab�) da a��rl�klar�n� (silah ve malzemelerini) b�racak.124

Harp (erbab�) a��rl�klar�n� (yani silah ve saireyi) b�rak�r.125

D��manl�k, k�s��me ve k�skan�l�k ortadan kalkacakt�r.126

Zehirli ha�arat ve hayvanlardan zehri bertaraf edecek, �ocuklar y�lan ve akreplerle oyna�acak... Onlar�n �ocuklara bir zarar� dokunmayacak. Kurt koyunla otlayacak da koyuna bir zarar� dokunmayacak... Yery�z� sulh ve selametle dolacak, m�cadele ve d�v��mek, harb ve sald�r�lar ortadan kalkacak...127

Denildi ki: "Ey Allah'�n Resul�! Neden at o kadar ucuz olacak? "
"Harp olmayaca�� i�in ona pek l�zum kalmayacak."128


Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile.
(Saff Suresi, 8)

Hz. �sa D�nyaya Adalet Getirecek

�sa (as) �mmetim i�inde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam -h�k�mdar- olarak bulunur. (H�ristiyanlar�n) ha��n� k�rar (ha�a tap�nmay� kald�r�r), domuzu �ld�r�r (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirir), cizye vergisini kald�r�r, sadakay� terk eder de ne koyuna ne de deveye kar�� itibar edilmez. B�t�n d��manl�klar, bu�uzla�malar zail olur kalkar... Yery�z� g�m�� tabak gibi olur ve Hazreti Adem zaman�ndaki gibi (bol) bitkilerini bitirir...129

Meryem o�lu �sa, Hz. Muhammed (sav)'i tasdik ederek, onun milleti (dini) �zere bir imam olarak ve adaletli bir hakem (h�k�m verici) olarak inecek ve Deccal'i etkisiz hale getirecek.130

Meryem'in o�lu �sa, hidayet edici bir imam ve adaletli bir hakem (hakim) olarak inecektir.131


�nsanlar G�ven ��inde Olacaklar

Yery�z�ne �yle bir emniyet (g�vence) gelecektir ki, y�lanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar da koyunlarla beraber otlayacak, �ocuklar da y�lanlarla oynayacak, y�lanlar onlara zarar vermeyecektir.132

�nsanlar aras�ndaki d��manl�klar ve kin kalkacak. Akrep ve y�lanlar�n zehirleri olmayacak, hatta bir �ocuk eliyle y�lanla oynayacak da y�lan onu sokmayacak. K�z �ocu�u arslan� ka��rmaya zorlayacak da arslan ona ili�meyecek. Kurt, koyunlar aras�nda sanki bir �oban k�pe�i imi� gibi bekleyip duracak.133

�nsanlar aras�nda sebebleri ortadan kalkt��� i�in kin ve husumete yer vermeyecek...134


Hz. �sa d�neminde �ok b�y�k bolluk olacakt�r

... Mal da o kadar �o�alacakt�r ki, hi�bir kimse mal kabul etmeyecektir.135

Meryem o�lu (�sa) iner ve Deccal'i etkisiz hale getirir. Ondan sonra k�rk y�l bol nimet i�inde ya�ars�n�z.136

Her tarafta yemek kazanlar� kaynayacak, misli g�r�lmemi� bir bolluk ya�anacak, mala ra�bet olmayacak.137

�sa (as)'�n zekat� terk etmesi de mal�n bollu�u ve zekata muhta� fakirin kalmamas� sebebiyledir.138

Sonra k�rk sene �m�r s�recek. Onun zaman�nda kimse �lmeyecek. Ki�i, koyun ve hayvanlar�na (haydi gidin, otlay�n) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortas�ndan ge�tikleri halde bir ba�ak bile a��zlar�na almayacaklar. Y�lan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Y�rt�c� hayvanlar kap�lar�n�n �n�nde duracak da kimseye zararlar� dokunmayacak. Ki�i bir �l�ek bu�day� al�p �k�zs�z ve sapans�z ekecek, kar��l���nda yedi y�z �l�ek bu�day alacak.139

Art�k o g�n (�yle bolluk olur ki on ile k�rk ki�i aras�nda) bir cemaat bir tek nar meyvesinden ye(yip doya)rlar ve o nar kabu�unun �ana�� ile de g�lgelenirler. S�tlere de Allah Teala taraf�ndan o derece bereket ihsan edilir ki bir tek sa�mal devenin s�t� b�y�k bir insan toplulu�una muhakkak kafi gelir. Bir sa�mal s���r�n s�t� insanlardan bir kabileye muhakkak yeterli gelir. Bir sa�mal koyunun s�t� akrabalardan meydana gelen bir soy toplulu�una muhakkak kafi gelir.140

ileri >>>

117. Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 92
118. El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 68
119. Mektubat-� Rabbani, 2/1309
120. K�yamet Alametleri, s. 243
121. Buhari, M�slim, Ebu Davud ve T�rmizi, B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5.cilt, s. 380
122. K�yamet Alametleri, s. 242-243
123. Sahih-i M�slim, 1/136
124. S�nen-i �bn-i Mace, 10/334
125. �l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 496
126. Ebu Hureyre r.a, B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5. cilt, s. 379
127. K�yamet Alametleri, s. 242-243
128. B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372
129. �l�m-K�yamet-Ahiret, s. 496
130. Taberi, Mucem-i Evsat No. 4577, 5/292
131. �bni Asakir, Ali el M�tteki, Kenz�l Ummal, No. 39729, 14/618
132. Ahmet �bni Hanbel, No. 9281-9638
133. B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372)
134. K�yamet Alametleri, s. 242-243
135. S�nen-i �bn-i Mace, 10/340
136. Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 90
137. El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 66
138. S�nen-i �bn-i Mace, 10/339
139. �mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s. 184
140. �l�m-K�yamet-Ahiret, s. 493

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com