HZ. �SA'NIN �LMED���NE DA�R KURAN'DA YER ALAN DEL�LLER

u b�l�mde, Hz. �sa'n�n �lmedi�ine ve yeniden d�nyaya gelece�ine dair Kuran'da yer alan di�er delilleri inceleyece�iz.

Hz. �sa ile ilgili bildirilen ayetlerde, Hz. �sa'n�n mucizevi do�umu, i�inde bulundu�u topluma yapt��� tebli�, inkar edenler ve m��riklerle m�cadelesi, g�sterdi�i mucizeler, kendisine tabi olan havarileri detayl� olarak anlat�lmaktad�r. Kuran'da Hz. �sa'yla ilgili bildirilen bir di�er �nemli haber de Hz. �sa'n�n k�yamet g�n�ne yak�n bir tarihte yeniden yery�z�ne gelece�idir. Hz. �sa'n�n �lmedi�inin bildirildi�i Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetini ve Nisa Suresi'nin 157-158. ayetlerini yukar�daki b�l�mlerde detayl� olarak incelemi�tik. Bu ayetlerde bildirilen ifadeler, bu ifadelerin Arap�a anlamlar� ve �e�itli tefsirlerde bu ayetlerle ilgili yer alan a��klamalar, Hz. �sa'n�n �lmemi� oldu�unu hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak �ekilde g�stermektedir. Bu ayetlerin yan� s�ra Kuran'da yer alan baz� di�er ayetlerde de Hz. �sa'n�n �lmedi�ine ve ikinci kez d�nyaya gelece�ine dair a��k deliller vard�r. Ayetlerde haber verilen bu delilleri maddeler halinde �u �ekilde s�ralayabiliriz:

1. Hz. �sa �ld�r�lmemi� ve as�lmam��t�r,

2. Hz. �sa Allah Kat�na y�kseltilmi�tir,

3. �nkar edenlere bir benzeri g�sterilmi�tir,

4. �nkar edenlerin bu konudaki d���nceleri zan ve tahminden ibarettir,

5. O k�yamet i�in bir alamettir,

6. Allah, ona Tevrat ve �ncil'in yan� s�ra Kitab� -yani Kuran'�- ��retmi�tir (en do�rusunu Allah bilir),

7. Kitap Ehli tekrar geldi�inde ona itaat edecektir,

8. Ona uyanlar, k�yamete kadar inkar edenlere �st�n k�l�nacakt�r,

9. Yeti�kin olarak yery�z�ne gelecek ve insanlarla konu�acakt�r,

10. Hz. �sa'n�n �l�m�, ikinci kez d�nyaya geldikten sonra ger�ekle�ecektir.


O: "Dini dosdo�ru ayakta tutun ve onda ayr�l��a d��meyin" diye dinden Nuh'a vasiyet etti�ini ve sana vahyetti�imizi, �brahim'e, Musa'ya ve �sa'ya vasiyet etti�imizi sizin i�in de te�ri' etti (bir �eriat k�ld�). Senin kendilerini �a��rd���n �ey, m��riklere a��r geldi. Allah, diledi�ini buna se�er ve i�ten Kendisi'ne y�neleni hidayete erdirir.
(�ura Suresi, 13)

D�nya tarihinin en �nemli ve b�y�k geli�melerinden biri olan Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�i, Kuran'da yer alan delillerin de g�zler �n�ne serdi�i gibi, �nemli bir ger�ektir. Bu delillerin ortaya konulmas�, bir yandan Hz. �sa'n�n geli�ini heyecanla ve sevin�le bekleyen m�minlerin �evklerini art�racak ve Hz. �sa'n�n geli�i i�in yapt�klar� haz�rl�klar� h�zland�rmalar�na arac� olacakt�r.

�te yandan, Hz. �sa'n�n geli�i konusu �zerinde bug�ne kadar yeterince ve gere�i gibi d���nmemi� olanlara konunun �nemini hat�rlatacak, onlar�n da bu konuda bilin�lenmelerine arac� olacakt�r.


Kuran'da Hz. �sa'n�n "K�yamet ��in Bir Alamet" Oldu�u Bildirilmektedir

Kuran'da Hz. �sa'n�n �lmedi�i ve �ld�r�lmedi�i bildirilirken, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne d�necek oldu�u da haber verilmektedir. Bu ayetlerden biri, Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hz. �sa'dan bahsedilir:

Meryem o�lu (�sa) bir �rnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle s�z edip) kahkahalarla g�l�yorlar. Dediler ki: "Bizim ilahlar�m�z m� daha hay�rl�, yoksa o mu?" Onu yaln�zca bir tart��ma-konusu olsun diye (�rnek) verdiler. Hay�r, onlar 'tart��mac� ve d��man' bir kavimdir. O, yaln�zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu �srailo�ullar�'na bir �rnek k�ld�k. E�er Biz dilemi� olsayd�k, elbette sizden melekler k�lard�k; yery�z�nde (size) halef (yerinize ge�enler) olurlard�. (Zuhruf Suresi, 57-60)

Bu ayetlerin hemen arkas�ndan gelen 61. ayette Hz. �sa'n�n k�yamet saati i�in bir ilim oldu�u belirtilmektedir:

��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve Bana uyun. Dosdo�ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Bu ayetin Hz. �sa'n�n ahir zamanda yery�z�ne d�n���ne a��k bir i�aret ta��d���n� s�yleyebiliriz. ��nk� Hz. �sa, Kuran'�n indirili�inden yakla��k alt� as�r �nce ya�am��t�r. Dolay�s�yla bu ilk hayat�n� "k�yamet saati i�in bir bilgi" yani bir k�yamet alameti olarak anlayamay�z. Ayetin i�aret etti�i anlam, Hz. �sa'n�n, ahir zamanda, yani k�yametten �nceki son zaman diliminde yeniden yery�z�ne d�nece�i ve bunun da bir k�yamet alameti olaca��d�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

Bu ayette ge�en "hu" yani "o" zamirinin "Kuran"a i�aret etti�ini s�yleyenler vard�r. Ancak Kuran'�n di�er ayetlerine bak�ld���nda, "o" zamirinin Kuran i�in kullan�ld��� durumlarda, mutlaka bir �nceki veya sonraki ayette Kuran'dan bahsedildi�i g�r�lmektedir. Ya da ayette ge�en di�er ifadelerden Kuran'a i�aret edildi�i net olarak anla��lmaktad�r. Bu ayetlerden baz�lar� �u �ekildedir:

Hay�r; ��nk� o (Kur'an), bir ���tt�r. Art�k dileyen, onu 'd���n�p-���t als�n.' O (Kur'an), '�erefli-�st�n' sahifelerdedir. Y�celtilmi�, tertemiz (mutahhar) k�l�nm��. (Abese Suresi, 11-14)

Onlara: "Allah'�n indirdiklerine iman edin" denildi�inde: "Biz, bize indirilene iman ederiz" derler ve ondan sonra olan (Kur'an)� inkar ederler. Oysa o (Kur'an), yanlar�ndakini (Kitap'�) do�rulayan bir ger�ektir. (Onlara) De ki: "E�er inan�yor idiyseniz, daha �nce ne diye Allah'�n peygamberlerini �ld�r�yordunuz?" (Bakara Suresi, 91)

��te Allah'�n hidayet verdikleri bunlard�r; �yleyse sen de onlar�n bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun i�in sizden bir �cret istemiyorum. O (Kur'an), alemlere bir '���t ve hat�rlatmadan' ba�kas� de�ildir." (Enam Suresi, 90)

Biz onu (Kur'an'�) hak olarak indirdik ve o hak ile indi; seni de yaln�zca bir m�jde verici ve uyar�p-korkutucu olarak g�nderdik. Onu bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuman i�in (b�l�m b�l�m) ay�rd�k ve onu safha safha bir indirme ile indirdik. De ki: "�ster ona inan�n, ister inanmay�n. O, daha �nce kendilerine ilim verilenlere okundu�u zaman, �enelerinin �st�ne kapanarak secde ederler." (�sra Suresi, 105-107)

Ve ��phesiz o (Kur'an), senin ve kavmin i�in ger�ekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaks�n�z. (Zuhruf Suresi, 44)

Ger�ekten Benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklar�n�z �zerinde geri d�n�yordunuz. Buna (ayetlerime) kar�� b�y�kl�k taslayarak; gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz. Onlar, yine de o s�z� (Kur'an'�) gere�i gibi d���nmediler mi, yoksa onlara, ge�mi�teki atalar�na gelmeyen bir �ey mi geldi? (M�minun Suresi, 66-68)

Oysa Zuhruf Suresi'ndeki ayetlere bak�ld���nda, "k�yamet saati i�in bir ilimdir" ifadesinin �ncesinde veya sonras�ndaki ayetlerde Kuran'dan bahsedilmedi�i g�r�l�r. Ayetlerde Hz. �sa'dan bahsedilmektedir. Dolay�s�yla, "o" zamiri de Hz. �sa'ya i�aret etmektedir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Nitekim b�y�k �slam alimleri de ayette ge�en "o" zamirinin, gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak, Hz. �sa'ya i�aret etti�ini a��klamaktad�rlar. Ebu Hureyre, �bn Abbas, Katade, Malik bin Dinar, Dahhak, Ebu Rezin, Ebu Abdurrahman, Humeyd ve �bn Muhays�n da Hz. �sa'n�n geli�inin k�yamet alametlerinden biri oldu�unu s�ylemektedirler.55

Alusi, �evkani, es-Sabuni, Gumari, �mer Nasuhi Bilmen, Seyyid Kutub, Hasan Basri �antay gibi pek �ok tefsircinin tefsirinde ise bu ayet �u �ekilde a��klanmaktad�r:

Hz. �sa'n�n zuhur etmesi k�yamet saatinin geli�ini bildiren bir alamettir. ��nk� onun zuhuru k�yamet alametlerindendir. Yery�z�ne ini�i d�nyan�n sonunun geldi�ine ve ahiretin ba�lang�c�na delildir.56


Ki Allah, hak olmak �zere Kitab'� ve mizan� indirdi. Ne bilirsin; belki k�yamet-saati pek yak�nd�r.
(�ura Suresi, 17)

�mam Taberi, ayeti tefsir ederken �bn Kesir'in bu konudaki a��klamas�n� da delil olarak kullanm��t�r. �bn Kesir, "K�yamet g�n�nden �nce �sa'n�n adil bir devlet ba�kan� ve adil bir hakim olarak yery�z�ne inece�ine dair Peygamber Efendimiz (sav)'in m�tevatir hadisleri mevcuttur" diyerek, s�z konusu ayetin Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci kez geli�ine delil oldu�unu ifade etmi�tir. Elmal�l� Hamdi Yaz�r'�n tefsirinde ise bu konu �u �ekilde a��klanmaktad�r:

Muhakkak ki o saat i�in bir ilimdir de -saatin gelece�ini �l�lerin dirilip, k�yam edece�ini bildiren bir delil ve alamettir. ��nk� Hz. �sa gerek zuhuru ve gerek emvati ihya (�l�leri diriltme) mucizesi ve gerek emvat�n k�yam�n� (�l�lerin kalk���n�) haber vermesi itibar�yla k�yametin vaki olaca��na bir delil oldu�u gibi hadiste varid oldu�una g�re e�rat� saattendir (k�yamet alametidir).57

�a�da� �slam alimlerinden Seyyid Kutub da tefsirinde, Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden gelecek olmas�n�n �nemli delillerinden birinin bu ayet oldu�una dikkat �ekmektedir. Kutub'un tefsirinde konu ��yle a��klanmaktad�r:

Hz. �sa'n�n k�yametin kopmas�ndan �nce yery�z�ne inece�ine ili�kin bir�ok hadis var dilimizde. Nitekim bu ayet de ona i�aret etmektedir: "O, k�yametin kopaca��n� g�sterir bir ilimdir." Yani Hz. �sa'n�n yery�z�ne inmesi ile k�yametin kopmas�n�n yak�n oldu�u bilinir. �kinci bir okuyu� tarz�nda ayet ��yle okunur: "Ve innehu le alemun lissati". Yani onun ini�i k�yametin belirtisidir, alametidir. Her iki okuyu� tarz� da ayn� anlam� ifade etmektedirler. Hz. �sa'n�n g�kten ini�i, do�ru s�zl� ve g�venilir Peygamberin -salat ve selam �zerine olsun- s�z�n� etti�i ve y�ce Kuran'�n i�aret etti�i bir gaybt�r. K�yamet g�n�ne kadar de�i�meden kalacak bu iki kaynaktan gelen bilgilerden ba�ka, bu meseleye ili�kin olarak herhangi bir insan�n s�yleyebilece�i bir s�z olamaz.58

Kevseri, en eski akaid kitaplar�nda dahi bu ayetin Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�ine delil olarak kullan�ld���n� s�ylerken59, �mer Nasuhi Bilmen tefsirinde ise bu ayet �u �ekilde a��klanmaktad�r:

Ve k�yametin yakla�m�� olmas� i�in �sa Aleyhisselam'�n bir alamet oldu�unu ve k�yametin vuku bulaca��na ��phe edilmeyece�ini haber veriyor... �sa Aleyhisselam'�n yery�z�ne n�zul edece�i de k�yamet �eriatinden say�lmaktad�r...60

Ayr�ca �unu da belirtmek gerekir ki, Kuran'da hi�bir peygamberin k�yamet i�in bir ilim olmas�ndan bahsedilmemektedir. Hz. Muhammed (sav), Hz., �brahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. S�leyman, Hz. Yusuf, Hz. Davud, Hz. Yakup ve di�er bir�ok peygamberin hayat� Kuran'da detayl� olarak anlat�lmakta, ancak hi�biri i�in bu ifade kullan�lmamaktad�r. Bu da, Hz. �sa'n�n -Allah'�n takdiri olarak- di�er peygamberlerden farkl� bir �zelli�e sahip oldu�una i�aret etmektedir. Bu �zellik, Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�nd�ktan sonra yeniden yery�z�ne g�nderilecek olmas�d�r. (En do�rusunu Allah bilir.)


Kuran'da, Hz. �sa'ya "Kitab'�n, Tevrat'�n ve �ncil'in ��retildi�i" Bildirilmektedir

Kuran'da Hz. �sa'n�n ikinci geli�ine i�aret eden bilgilerden biri de, Hz. �sa'ya Tevrat ve �ncil ile birlikte Kitab'�n da ��retilmi� oldu�udur.

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r. Be�ikte de, yeti�kinli�inde de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir. "Rabbim, bana bir be�er dokunmam��ken, nas�l bir �ocu�um olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yarat�r. Bir i�in olmas�na karar verirse, yaln�zca ona "ol" der, o da hemen oluverir. Ona Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��retecek. (Al-i �mran Suresi, 45-48)

Bu kitab�n hangi kitap oldu�u ku�kusuz �nemlidir. Ayn� ifade Maide Suresi'nin 110. ayetinde de yer almaktad�r:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim..." (Maide Suresi, 110)

Kuran'da yer alan di�er ayetleri inceledi�imizde, her iki ayette de ge�en "Kitap" ifadesinin, Kuran'a i�aret etti�ini g�r�r�z. Ayetlerde Tevrat ve �ncil d���nda g�nderilen son hak kitab�n Kuran oldu�u bildirilmektedir. (Hz. Davud'a verilen Zebur da Eski Ahit'in i�indedir.) Bunun yan�nda, yine Kuran'�n di�er ayetlerinde, "Kitap" kelimesi, �ncil ve Tevrat'�n yan�nda Kuran'� ifade etmek i�in kullan�lm��t�r:

Allah... O'ndan ba�ka �lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O, sana Kitab'� Hak ve kendinden �ncekileri do�rulay�c� olarak indirdi. O, Tevrat ve �ncil'i de indirmi�ti. (Al-i �mran Suresi, 2-3)

Sana da (Ey Muhammed,) �n�ndeki kitap(lar)� do�rulay�c� ve ona 'bir �ahid-g�zetleyici' olarak Kitab'� indirdik... (Maide Suresi, 48)


�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan
sak�n�n ve bana itaat edin."
(Zuhruf Suresi, 63)

Kitap kelimesinin Kuran'a i�aret etti�i di�er baz� ayetler ise �u �ekildedir:

�yle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar�nd�racak, size Kitap ve hikmeti ��retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir el�i g�nderdik. (Bakara Suresi, 151)

Allah'tan ba�ka bir hakem mi arayay�m? Oysa O, size Kitab'� a��klanm�� olarak indirmi�tir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, bunun ger�ekten Rabbinden hak olarak indirilmi� oldu�unu bilmektedirler. �u halde, sak�n ku�kuya kap�lanlardan olma. (Enam Suresi, 114)

Biz Kitab'� ancak, hakk�nda ihtilafa d��t�kleri �eyi onlara a��klaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas� d���nda (ba�ka bir ama�la) indirmedik. (Nahl Suresi, 64)

Kitab'�n sana (kalbine vahy ile) b�rak�laca��n� umud etmezdin; (bu,) Rabbinden ancak bir rahmettir. �yleyse sak�n kafirlere arka olma. (Kasas Suresi, 86)

Kendilerine okunmakta olan Kitab'� sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? ��phesiz, bunda iman eden bir kavim i�in ger�ekten bir rahmet ve bir ���t (zikir) vard�r. (Ankebut Suresi, 51)

��phesiz, Allah'�n sana g�sterdi�i gibi insanlar aras�nda h�kmetmen i�in Biz sana Kitab'� hak olarak indirdik. (Sak�n) Hainlerin savunucusu olma. (Nisa Suresi, 105)

Bu durumda, Hz. �sa'ya ��retilecek olan ���nc� "Kitab"�n Kuran oldu�u ve bunun da ancak Hz. �sa'n�n ahir zamanda d�nyaya d�n���nde m�mk�n olabilece�i a��k�a g�r�lmektedir. ��nk� Hz. �sa Kuran'�n indirilmesinden yakla��k 600 sene �nce ya�am��t�. Dolay�s�yla, ya�ad��� d�nemde Kuran'� ��renmi� olmas� m�mk�n de�ildi. Bununla birlikte, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci kez geli�inde �ncil ile de�il Kuran'la h�kmedece�i bildirilmi� olmas� da bunun bir delilidir:

K�rk (40) y�l Allah'�n Kitab'� ve benim s�nnetimle h�kmeder, vefat eder.61

Bu ifadeden de a��k olarak anla��ld��� gibi Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde, Kuran'da yer alan h�k�mler ile h�kmedecek, Hz. Muhammed (sav)'in s�nnetini devam ettirecektir. Bu da ayetlerdeki manaya tam olarak uygun d��mektedir. (��phesiz en do�rusunu Allah bilir.)

Bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken bir ba�ka bilgi de, Hz. �sa i�in bildirilen s�z konusu ifadenin -bir �nceki konuda oldu�u gibi- ba�ka hi�bir peygamber i�in bildirilmemi� olmas�d�r. �rne�in Hz. Musa'ya Tevrat'�n indirildi�i, Hz. �brahim'e verilen sahifeler oldu�u, Hz. Davud'a Zebur'un vahyedilmi� oldu�u Kuran'da bildirilir. Ya da peygamberlerin kendi d�nemlerinden �nce indirilen kitaplar varsa, bu kitaplar� bildikleri haber verilir. Ancak peygamberlerin hi�biri i�in, kendi d�nemlerinden sonra indirilecek olan bir kitab�n daha onlara ��retildi�i haber verilmez. Kendisinden �nce indirilen, kendisine vahyedilen ve kendisinden sonra indirilecek olan kitab� bildi�i haber verilen tek peygamber Hz. �sa'd�r. Bu da, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne gelece�inin ve ikinci kez geldi�inde kendisinden sonra vahyedilmi� olan kitapla yani Kuran'la h�kmedece�inin i�aretlerinden biridir. (En do�rusunu Allah bilir.)


Kuran'da, Hz. �sa'ya Uyanlar�n K�yamete Kadar �nkara Sapanlara �st�n Gelece�i Haber Verilmektedir

�nceki b�l�mlerde detayl� olarak a��klamas�n� inceledi�imiz Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. �sa'n�n �lmedi�inin yan� s�ra, ikinci kez yery�z�ne geli�i de haber verilmektedir. Ayette ��yle buyurulmu�tur:

Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa, do�rusu seni Ben vefat ettirece�im ve seni Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im. Sonra d�n���n�z yaln�zca Bana'd�r, hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyde aran�zda Ben h�kmedece�im. (Al-i �mran Suresi, 55)


Hani Meryem o�lu �sa da: "Ey �srailo�ullar�, ger�ekten ben, sizin i�in Allah'tan g�nderilmi� bir el�iyim. Benden �nceki Tevrat'� do�rulay�c� ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir el�inin de
m�jdeleyicisiyim" demi�ti�
(Saf Suresi, 6)

Allah, ayette k�yamete kadar inkar edenlere �st�n gelen ve Hz. �sa'ya ger�ekten tabi olan bir grubun varl���n� bildirmektedir. Hz. �sa hayatta iken ona uyanlar�n say�s� �ok azd�. Ve onun Allah Kat�na y�kseli�inin ard�ndan h�zla dinde dejenerasyon ba�lad�. Sonraki iki y�zy�l boyunca da, Hz. �sa'ya iman edenler (�seviler) �iddetli bask�lara maruz kald�lar. �stelik �sevilerin hi�bir siyasi g�c� de bulunmamaktayd�. Bu durumda ge�mi�te ya�ayan H�ristiyanlar�n, inkar edenlere �st�n geldiklerini ve bu ayetin onlara i�aret etti�ini s�yleyemeyiz.

G�n�m�zde ise H�ristiyanl���n �z�nden uzakla�t���n�, Hz. �sa'ya indirilen hak dinden farkl� bir dine d�n��t���n� g�r�r�z. H�ristiyanlar aras�nda Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�u �eklindeki (Allah'� tenzih ederiz) sapk�n inan� benimsenmi� ve teslis inanc� (��leme; Baba, o�ul, kutsal Ruh) kabul edilmi�tir. Bu durumda, dinin asl�ndan iyice uzakla�m�� olan g�n�m�z H�ristiyanlar�n� da Hz. �sa'ya uyanlar olarak kabul edemeyiz, ��nk� Allah, Kuran'�n bir�ok ayetinde "��leme"ye inananlar�n inkar i�erisinde olduklar�n� bildirmi�tir:

Andolsun, "Allah ���n ���nc�s�d�r" diyenler k�fre d��m��t�r. Oysa tek bir �lahtan ba�ka �lah yoktur... (Maide Suresi, 73)

Bu durumda "sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im" ifadesi a��k bir i�aret ta��maktad�r. Hz. �sa'ya uyan ve k�yamete kadar ya�ayacak olan bir topluluk olmas� gerekmektedir. B�yle bir topluluk, ku�kusuz Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�iyle ortaya ��kacakt�r. Ve tekrar d�nyaya geli�i s�ras�nda bu kutlu insana tabi olanlar, k�yamete kadar inkar edenlere �st�n k�l�nacakt�r. (En do�rusunu Allah bilir.) Bu bilgiyi destekleyen bir ba�ka ayet de, Saff Suresi'nin 14. ayetidir:

Ey iman edenler, Allah'�n yard�mc�lar� olun: Meryem o�lu �sa'n�n havarilere: "Allah'a (y�nelirken) benim yard�mc�lar�m kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demi�lerdi ki: "Allah'�n yard�mc�lar� bizleriz." B�ylece �srailo�ullar�'ndan bir topluluk iman etmi�, bir topluluk da inkar etmi�ti. Sonunda Biz iman edenleri d��manlar�na kar�� destekledik, onlar da �st�n geldiler. (Saff Suresi, 14)

Yukar�daki ayette Hz. �sa'n�n ya�ad��� d�nemde, insanlar�n bir k�sm�n�n iman edip bir k�sm�n�n ise iman etmedikleri anla��lmaktad�r. Ayetin son c�mlesinde bildirilen "sonunda Biz iman edenleri d��manlar�na kar�� destekledik, onlar da �st�n geldiler" h�km�yle ise, Hz. �sa'ya inananlar�n �st�n geldikleri bir d�nem haber verilmektedir.

Bu d�nemin, Hz. �sa'n�n k�yametten �nce, yeniden yery�z�ne geldi�i d�nem olmas� muhtemeldir. Bu d�nemde Hz.�sa ger�ek din ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lacak ve Allah'�n izni ile iman edenler inkar edenlere �st�n geleceklerdir. Bu ifade ile ahir zamanda iman edenlerin inkar edenlere �st�n gelecekleri bildiriliyor olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)


Kuran'da, Hz. �sa'n�n Yeti�kinli�inde de �nsanlarla Konu�aca�� Bildirilmi�tir

Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya gelece�i ile ilgili bir ba�ka delil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i �mran Suresi'nin 46. ayetinde ge�en "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde �u �ekilde buyurulmaktad�r:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun�" (Maide Suresi, 110)

Be�ikte de, yeti�kinli�inde (kehlen) de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir. (Al-i �mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar�daki iki ayette ve sadece Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Hz. �sa'n�n yeti�kin halini ifade etmek i�in kullan�lan "kehlen" kelimesinin anlam� "otuz ile elli ya�lar� aras�nda bulunup sa�lar� a�armaya ba�layan veya gen�lik devresini atlat�p ihtiyarl��a ayak basan ve ya�� kemale ermi� ki�i, ergin" �eklindedir. Bu kelime �slam alimleri aras�nda ittifakla "35 ya� sonras� d�neme i�aret ediyor" �eklinde �evrilmektedir.


Hz. �sa'n�n Kapal� Kap�lar Ard�ndaki G�r�n���. (1308-1311)
Musco dell'Opera del Duomo, Siena

Hz. �sa'n�n gen� bir ya� olan otuz ya��n�n ba�lar�nda Allah Kat�na y�kseldi�ini, yery�z�ne indikten sonra k�rk y�l kalaca��n� ifade eden �slam alimleri, Hz. �sa'n�n kehlen d�neminin, tekrar d�nyaya geli�inden sonra olaca��n�, dolay�s�yla bu ayetin, Hz. �sa'n�n n�zul�ne dair bir delil oldu�unu s�ylemektedirler.62

T�m peygamberler insanlarla konu�up, onlar� dine davet etmi�lerdir. Hepsi de yeti�kin ya�lar�nda tebli� g�revini yerine getirmi�lerdir. Ancak Kuran'da hi�bir peygamber i�in bu �ekilde bir ifade kullan�lmamaktad�r. Bu ifade sadece Hz. �sa i�in ve mucizevi bir durumu ifade etmek amac�yla kullan�lm��t�r. ��nk� ayetlerde birbiri ard�ndan gelen "be�ikte" ve "yeti�kin iken" kelimeleri iki b�y�k mucizevi zaman� bildirmektedirler. M�s�rl� �a�da� �slam alimlerinden Halil Herras da, ayeti a��klarken, bu hususa dikkat �ekmi�tir:

Ayette ge�en kehl kelimesi, kendinden �nce ge�en ve zarf olan mehd kelimesine matuftur. �zel bir karine olmad�k�a da, kendinden �nceki kelimenin ta��d��� anlam� devam ettirir. B�yle olunca da nas�l ki Hz. �sa'n�n do�umundan hemen sonra konu�mas� do�rudan bir mucize ise, kehl halinde de ayn� mucizeyi ger�ekle�tirmesi gerekir. Yoksa normal olarak bir insan�n kehl durumunda konu�mas� mucize �zelli�i ta��maz ve bunun ayette zikredilmesinin hikmeti de tam anla��lmam�� olur. Ancak Hz. �sa yery�z�ne n�zul ettikten sonra kehl halinde konu�ursa, i�te o zaman mucize olur...63


Onlar�n (peygamberleri) ard�ndan yanlar�ndaki Tevrat'� do�rulay�c� olarak Meryem o�lu �sa'y� g�nderdik ve ona i�inde hidayet ve nur bulunan, �n�ndeki Tevrat'� do�rulayan ve muttakiler i�in yol g�sterici ve ���t olan �ncil'i verdik.
(Maide Suresi, 46)

... Ey �sa, do�rusu senin hayat�na Ben son verece�im, seni Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im...
(Al-i �mran Suresi, 55)

�nl� �slam alimi Gumari ise, ayette Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�n�n ard�ndan yeti�kin iken konu�mas�na da dikkat �ekilmesinin hikmetlerinden birinin, Hz. �sa'n�n mucizevi hayat� oldu�unu belirtmi�tir. Hz. �sa'n�n bebekken konu�mas�n�n, Allah'�n bir mucizesi olmas� gibi, yeti�kin d�neminde insanlarla konu�mas�nda da mucizevi bir y�n olmas� gerekti�ini ifade etmi�tir:

Hz. �sa'n�n be�ikte iken ve kehl halinde iken konu�mas�na dikkat �ekilmesi bir hikmetin gere�idir, ayn� zamanda s�ra d��� bir olaya i�aret etmektedir. Hz. �sa (gen� ya�ta) semaya y�kseltilmi�tir. Y�zlerce sene yok olmu�tur. Cismani de�i�ikliklerin meydana geldi�i kanunlara tabi olmayan bir aleme nakledilmi�tir. B�yle bir ki�inin inerek insanlarla konu�mas� ola�an�st�d�r.64

�mam Suyuti, Maide Suresi'nin 110. ayetinde ge�en "kehlen" kelimesine dikkat �ekerek, "Bu kavil, onun (Hz. �sa'n�n) k�yametten evvel g�kten inece�ini ifade etmektedir. ��nk� Hz. �sa ya��a kemale ermeden g��e kald�r�lm��t�r." demektedir.65 �mam Taberi ise, Taberi Tefsiri isimli eserinde bu ayetlerde ge�en ifadeleri �u �ekilde a��klamaktad�r:

Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. �sa'n�n �mr�n� tamamlay�p ya�l�l�k d�neminde insanlarla konu�abilmesi i�in g�kten inece�ine i�aret etmektedir. ��nk� o, gen� ya�tayken g��e kald�r�lm��t�� Bu ayette (Al-i �mran Suresi, 46), Hz. �sa'n�n hayatta oldu�una delil vard�r ve ehl-i s�nnet de bu g�r��tedir. ��nk� ayette, onun ya�land��� zamanda da insanlarla konu�aca�� ifade edilmektedir. Ya�lanmas� da ancak, semadan yery�z�ne inece�i zamanda olacakt�r.66

�mer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde de Al-i �mran Suresi'nin 46. ayeti a��klan�rken, bu ayetin Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne geli�inin delillerinden biri oldu�u ifade edilmi�tir:

Bu ayet-i kerime Hz. �sa'n�n semaya ref edildikten sonra tekrar yery�z�ne inerek nas (insanlar) ile konu�aca��na delalet (i�aret) etmektedir. ��nk� onun sinni kuhulete (olgunluk ya��na) tamamen girmi� olmas� semaya refinden sonra m�sadiftir (olacakt�r).67

G�r�ld��� gibi, burada yaln�zca bir k�sm�na yer verdi�imiz, �slam alimlerinin "kehlen" kelimesine dair a��klamalar� da, Kuran'da yer alan di�er bilgiler gibi, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne geli�ine i�aret etmektedir. (Do�rusunu en iyi Allah bilir.) T�m bu deliller Hz. �sa'n�n ahir zamanda yery�z�ne tekrar gelece�ini ortaya koymaktad�r.


Kuran'da T�m Kitap Ehli'nin Hz. �sa'ya �man Edece�i Bildirilmi�tir

Nisa Suresi'nin 159. ayeti, Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya gelecek olmas�n� m�jdeleyen ayetlerden biridir. Ayette ��yle bildirilmektedir:

Andolsun, Kitap Ehli'nden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o da onlar�n �zerierine �ahid olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

Ayette bildirilen, "kable mevtihi" yani "�lmeden �nce" ifadesinde yer alan "o" zamirinin, tefsir alimlerinin b�y�k �o�unlu�unun tasdiki ile Hz. �sa'ya i�aret etti�i kabul edilmektedir. Arap�a dilbilgisi de, burada ge�en "o" zamirinin kesin olarak Hz. �sa'y� i�aret etmesini gerektirmektedir.68

Ayette yer alan "k�yamet g�n� o da onlar�n �zerlerine �ahid olacakt�r." c�mlesi de, ayette Hz. �sa'ya i�aret edildi�inin bir di�er delilidir. Bu durumda, ayetin tefsiri; "Hz. �sa geldi�i zaman, Kitap Ehli'nden ona iman etmeyen hi� kimse olmayacakt�r." �eklindedir. Bu da Hz. �sa'n�n yeniden d�nyaya d�nece�ine ve onun �nderli�inde ger�ek din ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim olaca��na i�arettir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Allah Kuran'da t�m peygamberlerin ve el�ilerin, g�nderildikleri toplum i�in ahiret g�n�nde �ahitlik edeceklerini bildirmi�tir:

Ve resuller de (�ahitlik i�in) belli bir vakitte getirildi�i zaman. (M�rselat Suresi, 11)

Rabbimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in de, kendi toplumu i�in �ahitlik yapaca��n� bildirmi�tir:

Her �mmetten bir �ahid getirdi�imiz ve onlar�n �zerine seni �ahit olarak getirdi�imiz zaman nas�l olacak? (Nisa Suresi, 41)

Ancak Hz. �sa d���nda hi�bir peygamber i�in "�lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur" diye bildirilmemi�tir. Ayr�ca, Kuran'da Hz. �sa'dan �nce gelen ve Kitap Ehli'nin de iman etti�i hi�bir peygamber i�in bu �ekilde bir ifade kullan�lmam��t�r. Hz. �brahim, Hz. S�leyman, Hz. Davud, Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. Yakup i�in benzer bir a��klama yap�lmam��t�r.

E�er haber verilen, Kitap Ehli'nden her bir ki�inin kendi �l�m�nden �nce Hz. �sa'ya iman etmesi olsayd� (ki bu �ekilde olmad��� a��k olarak g�r�lmektedir), bu durumda benzer bir ifade Kitap Ehli'ne gelmi� olan di�er peygamberler i�in de bildirilirdi. Oysa, bu ifade yaln�zca Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Bu da, Hz. �sa i�in farkl� bir konuma i�aret edildi�inin �nemli delillerinden biridir. (En do�rusunu Allah bilir.)


Ger�ek �u ki, k�yamet-saati yakla�arak gelmektedir, onda ��phe yoktur. Ger�ekten Allah kabirlerde olanlar� diriltecektir.
(Hac Suresi, 7)

G�r�ld��� gibi, "�l�m�nden �nce" ifadesinin i�aret etti�i ki�inin Hz. �sa oldu�u �ok a��kt�r. Ayetin, baz� kimselerin �ne s�rd��� gibi, "Kitap Ehli'nden her bir ki�inin kendisine �l�m gelmeden �nce Hz. �sa'ya inanacak olmas�" �eklinde tefsir edilmesi ise m�mk�n de�ildir. Hz. �sa d�neminde Kitap Ehli olan Yahudiler, kendisine iman etmedikleri gibi onu �ld�rmeye kalk��m��lard�r. Daha sonra onu �ld� san�p inkarlar�n� s�rd�rm��lerdir.

T�m bu bilgilerin �����nda, ayette bildirilen haberler �u �ekildedir: Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez gelecek, her insan gibi ya�ay�p �lecektir. Hz. �sa yeniden geldi�inde t�m Kitap Ehli onu g�r�p bilecek, ona ya�arken itaat edecek ve Hz. �sa da onlar�n durumuyla ilgili ahirette �ahitlik edecektir. (En do�rusunu Allah bilir.)

�slam alimlerinin b�y�k bir �o�unlu�unun da kanaati bu y�ndedir. Sahabilerden Ebu Hureyre ve �bn Abbas, bu ayetin Hz. �sa'n�n yeniden geli�ine delil oldu�unu ifade etmi�lerdir. Kurtubi, ayetin a��klamas�n� �u �ekilde yapmaktad�r:

K�yamet alametleri yakla�t���nda, Hz. �sa diri olarak g�kten yery�z�ne indi�i zamanda Ehl-i Kitap'tan hayatta olan herkes ona inanacakt�r. Ortada sadece �slam milleti kalacakt�r.69

Taberi tefsirinde ise s�z konusu ayet �u �ekilde tefsir edilmi�tir:

Ehl-i Kitap'tan her biri, Hz. �sa'n�n �l�m�nden �nce, o Deccal'i �ld�rmek �zere yery�z�ne indi�inde, ona iman edecektir. O zaman b�t�n milletler �slam ad�na tek bir millet haline geleceklerdir.70

Halil Herras da konuyla ilgili yapt��� a��klamada, Taberi'nin tefsirinin sahih oldu�unu belirtmi� ve Nisa Suresi'nin 159. ayetinin Hz. �sa'n�n yeniden d�nyaya geli�ine ne �ekilde delil oldu�unu ��yle a��klam��t�r:

Ayette ge�en "o" zamiri, Hz. �sa'ya i�aret etmektedir. O indi�i zaman bu d�nemde mevcut olan Ehl-i Kitap'tan her biri Hz. �sa'ya iman edecek, onu tasdikleyecek ve kendilerinden din olarak ancak �slam kabul edilecektir... Hz. �sa yery�z�ne indi�inde Ehl-i Kitap ona inanacakt�r...71


Hz. �sa'n�n �l�m� �kinci Kez Geli�inden Sonra Olacakt�r

Hz. �sa'n�n ikinci kez geli�ine i�aret eden ayetlerden biri de Meryem Suresi'nin 15. ayetidir. Bu ayette bildirilen "�lece�i g�n" ifadesi ile, �ok �nemli bir bilgi haber verilmektedir. Ayette �u �ekilde bildirilmektedir:

... Ona selam olsun; do�du�u g�n, �lece�i g�n (yemutu) ve diri olarak yeniden-kald�r�laca�� g�n de. (Meryem Suresi, 33)

Ayette "�lece�i g�n" ifadesinde ge�en Arap�a kelime "yemutu"dur ve bu kelimenin k�k�, Kuran'�n di�er ayetlerinde �l�m anlam�nda bildirilen mevt kelimesidir. Hz. �sa'yla ilgili bildirilen di�er ayetlerde ise, Hz. �sa'n�n vefat�ndan bahsedilirken mevt kelimesi de�il, teveffi kelimesi kullan�lmaktad�r. Teveffi kelimesi, biyolojik anlamda bir �l�m de�il, can�n bir t�r uykuyla al�nmas� manas�na gelmektedir. Mevt kelimesi ise bilinen anlamda �l�m� ifade eden bir kelimedir, Kuran'�n pek �ok ayetinde bu anlamda bildirilmi�tir. Dolay�s�yla bu ayette, di�er ayetlerden farkl� olarak, mevt kelimesinin kullan�lmas� dikkat �ekicidir. Bu ifadeyle, Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geldikten sonra �lecek olmas�na i�aret edilmektedir. Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez gelecek ve bir m�ddet ya�ad�ktan sonra �lecektir. (En do�rusunu Allah bilir.)

ileri >>>

55. San'ani, Abd�rrezzak Tefsiri, Cilt II, s. 163; �bn'�l Cevzi, Zad'�l Mesir, Cilt IV, s. 326; �bn Kuteybe, Tefsiru Garibi'l Kuran, s. 400
56. Alusi, Ruhu'l Meani, Cilt XXV, s. 95; :�evkani, Fethu'l Kadir, Cilt IV, s. 562; �mer Nasuhi Bilmen, Kuran-� Kerim T�rk�e Meal-i Alisi ve Tefsiri, Cilt VII, 3292; Seyyid Kutub, Fizilali'l Kuran, Cilt V, 3198; es-Sabuni, Safvet�'t Tefsir, Cilt III, s. 162; Gumari, �kamet�'l Burhan, s. 105
57. Elmal�l� Hamdi Yaz�r, Hak Din Kuran Dili, http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm
58. Seyyid Kutub, Fizilali'l Kuran, http://www.sevde.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm
59. Kevseri, Nazrat�n Abire, s. 105
60. �mer Nasuhi Bilmen, Kuran-� Kerim'in T�rk�e Meal-i Alisi ve Tefsiri, Cilt VII, 3292
61. Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 92
62. Halil Herras, Faslu'l-Makal fi Ref'I �sa Hayyen ve N�zulihi ve Katlihi'd-Deccal, Mektebet�'s S�nne, Kahire, 1990, s. 24
63. Halil Herras, Faslu'l Makal fi Nuz�l-i �sa ve Katlihi'd-Deccal, Kahire, 1993, s. 19-20
64. Gumari, �kamet�'l Burhan, s. 87-96
65. �mam Suyuti, Celaleyn Tefsiri Terc�mesi, Cilt I, s. 447
66. Taberi Tefsiri, Cilt II, s. 528; Cilt I, s. 247
67. �mer Nasuhi Bilmen, Kuran-� Kerim'in T�rk�e Meal-i Alisi ve Tefsiri, Cilt I, s. 366
68. Halil Herras, Hz. �sa Gelecek mi?, Isparta, Ocak 2002, s. 76
69. Kurtubi, el Cami li Ahkami'l Kuran, cilt VI, s. 10-11
70. Taberi, Camiu'l Beyan, Cilt IV, s. 18
71. Halil Herras, Faslu'l Makal, s. 17-21

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com