�NS�Z

er d�nemde insanlar, peygamberler ve el�iler arac�l���ya do�ru yola davet edilmi�lerdir. �nsanlardan baz�lar� bu �a�r�ya uyup kendilerini Allah'a ve peygambere teslim etmi�, d�nyada ve ahirette �erefli bir hayat� kazanm��lard�r. Baz�lar� da, inkarda direnmi�ler ve d�nyada zorlu ve s�k�nt�l� bir hayat�, ahirette ise sonsuz azab� hak etmi�lerdir. Allah'�n g�nderdi�i m�barek peygamberlerden biri olan Hz. �sa da t�pk� di�er peygamberler gibi, g�nderildi�i topluma bir ve tek olan Allah'a ibadet etmelerini, ahiret g�n�nde hesap vereceklerini d���nerek ya�am s�rmelerini, Allah'�n raz� olaca�� ahlak� ya�amalar�n� ���tlemi�, onlar� inkardan, �irkten ve her t�rl� k�t�l�kten sak�nd�rm��t�r. Hz. �sa'n�n �a�r�s�na uymayan inkarc�lar ise, Hz. �sa'ya ve ona itaat eden m�minlere bask� uygulamaya �al��m��, Hz. �sa'n�n tebli�ine engel olmak istemi�lerdir. Bunun i�in tarih boyunca pek �ok peygambere ve samimi m�mine oldu�u gibi, Hz. �sa'ya da �e�itli tuzaklar kurmu�lard�r. Bu tuzaklardan biri de Hz. �sa'y� �ld�rmeye kalk��malar�d�r.


Andolsun, Biz Musa'ya Kitab'� verdik ve ard�ndan pe� pe�e el�iler g�nderdik. Meryem o�lu �sa'ya da apa��k belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kud�s'le teyid ettik�
(Bakara Suresi, 87)

Ancak Hz. �sa, do�umuyla ve hayat� boyunca g�sterdi�i mucizeleri ile �ok kutlu bir peygamberdir. Allah, Hz. �sa i�in �zel bir kader belirlemi� ve bu kader do�rultusunda, inkar edenlerin tuzaklar�n� bozmu�tur. �nkar edenler, Kuran'da a��k�a bildirildi�i �zere, Hz. �sa'y� �ld�rememi�ler, ancak onlara bu durumun bir benzeri g�sterilmi�tir. Allah Hz. �sa'y�, bilinen biyolojik anlamda can�n� almadan Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Hz. �sa, Kuran'�n pek �ok ayetinde bildirildi�i ve sevgili Peygamberimiz (sav)'in a��k�a m�jdeledi�i �zere, ikinci kez yery�z�ne gelecektir. ��phesiz bu �ok b�y�k bir mucizedir.

Hz. �sa'n�n �ld�r�ld���n� veya �ld���n� �ne s�renler ise �ok b�y�k bir yan�lg� i�indedirler. Bu kitab�n ama�lar�ndan biri, s�z konusu yan�lg�ya kap�lm�� olan kimselere hatal� bir bak�� a��s�na sahip olduklar�n� g�stermektir. Kitab�n ilerleyen sayfalar�nda, Hz. �sa'n�n �lmedi�i ve �ld�r�lmedi�i Kuran'dan ayetler, Hz. Muhammed (sav)'in hadisleri ve �slam alimlerinin yorumlar� ile a��klanacakt�r.

Bu kitap bir yandan Hz. �sa'n�n �ld��� yan�lg�s�na kap�lanlara bu ger�e�i g�sterirken, di�er yandan �ok �nemli bir m�jdenin hat�rlat�lmas�na arac� olacakt�r. Bu m�jde, Rabbimiz'in vaat etti�i gibi, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelecek olmas� ve bu geli�in i�aretlerinin iyice belirginle�mesidir. Allah'�n izni ile bu m�barek insan�n geli� vakti �ok yak�nla�m��t�r ve onun geli�iyle d�nya �ok b�y�k olaylara tan�k olacakt�r.

Samimi olarak iman edenlerin yapmas� gereken ise, bu kutlu d�nem i�in en g�zel �ekilde haz�rlanmakt�r.

Kitab�n ana konusunu olu�turan Hz. �sa'n�n �lmedi�inin ve yeniden d�nyaya gelecek olmas�n�n delillerini incelemeye ba�lamadan �nce baz� �nemli hususlar�n a��klanmas�nda fayda vard�r. �ncelikli olarak bu konular �zerinde durulacakt�r.

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com